Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 7/11 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 27 października – 1 grudnia 2011 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył  5 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 27 października 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Węgrowskim i Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do podpisania umowy partnerskiej dotyczącej wspólnej realizacji projektu;
2. zatwierdził autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3. zapoznał się z kosztorysem wydatków PODN nie ujętych w planie finansowym na rok 2012 i podjął decyzję, że wydatki te w planie finansowym nie będą ujęte. Każdy wydatek najpierw musi być uzgodniony z Zarządem;
4. przyjął informację o wykonaniu budżetu powiatu węgrowskiego za III kwartał 2011 roku;
5. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
b) powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości powiatu;
c) upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie „Budowa sieci zewnętrznej kanalizacji sanitarnej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem”;
6. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
7. przyjął informację w sprawie umieszczenia na stronie WWW.wikipedia.pl notatki o związkach I.J. Paderewskiego z ziemią węgrowską;
8. w związku z brakiem środków finansowych Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wyszkowie o dofinansowanie zakupu nagród dla laureatów IV Międzyszkolnego Festiwalu Pieśni Patriotycznej;
9. przyjął informację o wynikach konsultacji dotyczących opiniowania projektu rocznego programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi i przyjął autopoprawke do projektu ww. programu;
10.wyraził zgodę na zorganizowanie przez PODN oraz na wsparcie finansowe konferencji „Nowoczesne trendy w nauczaniu piłki siatkowej” i warsztatów „Ćwiczenia analityczne i syntetyczne w nauczaniu piłki siatkowej”;
11.zatwierdził umowę z firmą Konsalnet Monitoring Sp. z o.o. w sprawie montażu monitoringu wizyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Węgrowie;
12.przyjął informację o udzieleniu przez gminę Sadowne pomocy finansowej w wysokości 50 tys. zł na remont chodnika przy ul. Kościuszki w Sadownem i podjął decyzję o wprowadzeniu tej kwoty do budżetu powiatu;
13.zatwierdził porozumienie z powiatem grodziskim w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej.

W dniu 31 października 2011 r. Zarząd:
Podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.

W dniu 7 listopada 2011 r. Zarząd:

1. zatwierdził umowę o udzielenie dotacji na remont i konserwację zabytkowego budynku dawnego Zajazdu w Miedznie;
2. wyraził zgodę na objęcie  honorowym patronatem X Konkursu Gry na Ligawkach oraz na wsparcie kwotą 500 zł organizacji Konkursu;
3. wyraził zgodę na likwidację pługa wirnikowego na samochodzie ZIŁ;
4. ze względu na brak uregulowania stanu prawnego na wielu odcinkach drogi oraz brak środków finansowych Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek mieszkańców Międzylesia o umieszczenie w planach inwestycyjnych budowy drogi Międzyleś – Tchórzowa;
5. zapoznał się z wnioskiem Burmistrza Węgrowa o uwzględnienie w wydatkach inwestycyjnych na 2012 r. środków na opracowanie projektu przebudowy ul. Szamoty oraz remonty chodników na ul. Przemysłowej i ul. Zwycięstwa i podjął decyzję, że w 2012 r. zabezpieczone będą środki tylko na opracowanie projektu technicznego przebudowy ul. Szamoty. Finansowanie ww. projektu będzie w proporcji 60% powiat i 40% miasto Węgrów;
6. pozytywnie uzgodnił projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  w miejscowościach Żeleźniki i Poszewka;
7. zatwierdził decyzję o oddaniu w trwały zarząd ZDP nieruchomości stanowiących drogi powiatowe w obrębie miasta Łochów;
8. zatwierdził umowy:
a) z firmą TERM-OIL  w sprawie dostawy oleju opałowego;
b) z gminą Sadowne w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego remontu drogi powiatowej Sadowne – Kołodziąż – Złotki;
c) z gminą Sadowne w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego remontu chodnika przy ul. Kościuszki w Sadownem;
9. zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na bankową obsługę budżetu powiatu węgrowskiego oraz jednostek organizacyjnych;
10.podjął decyzję o umieszczeniu w wydatkach na 2012 r. zakupu agregatów prądotwórczych dla Domu Dziecka „Julin” i MOW w Jaworku;
11.zatwierdził kursy teoretyczne przedmiotów zawodowych realizowanych w ZSP w Węgrowie;
12.zatwierdził nauczanie indywidualne dla ucznia ZSP w Węgrowie.

W dniu 10 listopada 2011 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012 rok;
2. pozytywnie uzgodnił „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Węgrowa – terenu dworca autobusowego przewozów pasażerskich i działek przyległych”;
3. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 600 zł na dofinansowanie wyjazdu uczniów I LO w Węgrowie na „Wielką Lekcję Geografii” na Uniwersytecie Łódzkim;
4. rozpatrzył wniosek SPS „OLIMPIA” Węgrów i wyraził zgodę na:
a) objęcie honorowym patronatem turnieju I i II Mazowieckiej ligi piłki siatkowej młodziczek;
b) zakwaterowanie uczestniczek turnieju w internatach ZSP i SOS-W w Węgrowie;
c) zorganizowanie wyżywienia dla uczestników turnieju w internacie ZSP;
d) dofinansowanie kwotą 500 zł zakupu napojów dla uczestniczek turnieju i obiadów dla zawodniczek SPS „OLIMPIA”;
5. zatwierdził umowy:
a) ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Stoczek w sprawie realizacji projektu „O NATURZE w naturze – program edukacji ekologicznej dla młodzieży powiatu węgrowskiego – etap I”;
b) z firmą ELMIKO s.c. w sprawie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej doboru agregatów prądotwórczych dla budynków Starostwa Powiatowego;
c) z firmą Handel Maszynami Rolniczymi i Samochodami Usługi Ogólnobudowlane w sprawie wykonania robót dodatkowych;
6. zatwierdził aneksy do:
a) porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
b) umowy o udzielenie pomocy finansowej powiatowi węgrowskiemu na realizację zadania dotyczącego remontu kuchni i stołówki szkolnej przy ZSP w Sadownem;
c) do umowy na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasu dla miasta i gminy Łochów;
d) do umowy na realizację zadania „Budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie”.

W dniu 22 listopada 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:   
a) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej;
c) zmiany Uchwały nr VII/86/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego dotyczącego „Zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla potrzeb Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”;
d) przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Zakup detektora prądu przemiennego wraz z osprzętem dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”;
e) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Wierzbno na dofinansowanie programu edukacyjnego pod nazwą „Czyste Krypy” oraz upoważnienia Powiatu Węgrowskiego do zawarcia umowy z Gminą Wierzbno określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków;
2. przyjął informację o stanie dróg powiatowych i przygotowaniu do sezonu zimowego 2011 – 2012;
3. przyjął informację o stanie gospodarki leśnej na terenie powiatu;
4. zatwierdził porządek obrad XI sesji Rady Powiatu;
5. podjął uchwały w sprawach:
a) powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego;
b) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor SOS-W w Węgrowie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych związanych z przewozem wychowanków SOS-W w Węgrowie w ramach wspólnego z gminami wykonania zadania wynikającego z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty;
c) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
6. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
7. wyraził zgodę na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie o kwotę 4300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów organizacji konkursu „Powiat Węgrowski w Obiektywie”;
8. rozpatrzył wniosek Dyrektora Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o dofinansowanie wydania plakatu edukacyjnego z kalendarium na 2012 rok i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1 tys. zł;
9. zatwierdził plan pracy PODN w Węgrowie na 2012 rok.


Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2012-01-04 10:36:31
Data utworzenia:2012-01-04 10:36:31
Data modyfikacji:2012-01-04 10:38:00
Liczba wyświetleń:1095