Uchwała nr XI/80/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

 

 

Na podstawie art.12 pkt 8 lit e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późń. Zm.) Rada Powiatu w Węgrowie uchwala co następuje:

§ 1

  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie zadań PN. „ Zakup zestawu videoendoskopowego” dla Szpitala Powiatowego w Węgrowie. 

§ 2

Kwota zobowiązania, o której mowa w § 1 nie może przewyższyć kwoty  92 365  zł (słownie:  dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych  )

 

§ 3

 

Zobowiązanie o którym mowa w § 1 pokryte zostanie w 2008 r. dotacją celową od innych samorządów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-10-26 11:12:44
Data utworzenia:2007-10-26 11:12:44
Data modyfikacji:2007-10-26 11:14:26
Liczba wyświetleń:569