Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 2/08 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 1 lutego – 28 marca 2008 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 7 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 8 lutego 2008 r. Zarząd:
1. podjął decyzję o zmianie stawek za wynajem pomieszczeń biurowych i lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Piłsudskiego 23;
2. podjął decyzję o wystąpieniu o dofinansowanie w ramach „Programu Uspokojenia Ruchu” zadań na: ul. Wyspiańskiego w Łochowie, ul. Boh. Warszawy i Młodzieżowej w Węgrowie, ul. Kościuszki w Sadownem, ul. Węgrowskiej i ul. Kościelnej w Miedznie, ul. Kosowskiej w Stoczku, ul. Sienkiewicza w Korytnicy oraz drodze wiodącej przez Wierzbno;
3. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla ucznia kl. II Technikum.

W dniu 12 lutego 2008 r. Zarząd:
1. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r;
2. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 5 tys. zł +22%VAT na dofinansowanie wydania publikacji „Liw, strażnica książąt mazowieckich” i na zawarcie w tej sprawie umowy z wydawcą, tzn. Wydawnictwami Naukowo – Technicznymi;
3. wyraził zgodę na instalację lekkiego masztu antenowego na budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie.

W dniu 28 lutego 2008 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) powierzenia obowiązków Dyrektora MOW w Jaworku na okres 6 miesięcy;
b) przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
c) upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym 2008;
d) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
e) zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach;
2. podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora MOW w Jaworku;
3. wyraził zgodę na nieodpłatne zbycie samochodu służbowego na rzecz SOS-W w Węgrowie;
4. zatwierdził plan pracy PODN w Węgrowie;
5. pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie o pomoc w organizacji VI Festynu Archeologicznego;
6. wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla ucz. SOS-W w Węgrowie;
7. wyraził zgodę na zwolnienie z opłaty za wyżywienie wychowanka MOW w Jaworku.

W dniu 5 marca 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu dodatków dla nauczycieli;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) sprawozdania z wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w 2007 r.;
b) przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Węgrowie;
c) przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania finansowego wykonania planu finansowego SP ZOZ w Węgrowie oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie;
3. określił procentową stawkę wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi w szkołach i placówkach oświatowych oraz opiekuńczo –wychowawczych w 2008 r.;
4. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie I Ogólnopolskiego Turnieju Unihokeja w Łochowie i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1 tys. zł;
5. wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu kwoty 27 762,50 zł na sporządzenie uproszczonych planów urządzania lasów dla gminy Stoczek i miasta Węgrów;
6. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 2 tys. zł organizacji powiatowego etapu Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W dniu 13 marca 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
b) uchylenia uchwały nr XIV/113/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku warsztatów szkolnych w ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej”;
c) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie stropodachu w warsztatach szkolnych”;
d) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie polegająca na wymianie okien w sali gimnastycznej, łączniku oraz zapleczu”;
e) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi powiatu węgrowskiego;
2. podjął decyzję o skierowaniu wniosku o dofinansowanie inwestycji na ul. Ogrodowej w Miedznie z rezerwy Ministerstwa Infrastruktury;
3. podjął decyzję o nawiązaniu z władzami miasta Węgrowa współpracy polegającej na współfinansowaniu przebudowy odcinka ul. Mickiewicza w Węgrowie;
4. zatwierdził umowę z firmą PPUH”TRANS-KRUSZ” dotyczącą remontu drogi Płatkownica – Morzyczyn – Kiełczew;
5. wyraził zgodę na zawarcie porozumień dotyczących bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Węgrowa i Łochowa;
6. wyraził zgodę na przeznaczenie w ramach akcji „sponsoring 2008” kwoty 36900 zł na zakup wyposażenia oraz samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji;
7. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 2 tys. zł z wydatków na promocję powiatu na dofinansowanie wyjazdu uczniów LO w Węgrowie do Francji w ramach programu wymiany młodzieży;
8. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 2 tys. zł na zakup nagród dla laureatów powiatowego konkursu recytatorskiego dla szkół ponadgimnazjalnych oraz Kiermaszu Wielkanocnego;
9. wyraził zgodę na umieszczenie sponsorowanego materiału o powiecie węgrowskim w czasopiśmie „Moje Mazowsze”
10. wyraził zgodę na umieszczenie herbu powiatu na sztandarze Szkoły Podstawowej w Górkach Grubakach.

W dniu 18 marca 2008 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2008 r., na które przeznacza się środki PFRON;
b) określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez powiat węgrowski;
c) zmian statutu SP ZOZ w Węgrowie i zatwierdzenia jednolitego tekstu statutu;
2. zatwierdził sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów;
3. zatwierdził porządek obrad XV sesji Rady Powiatu;
4. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
b) upoważnienia Dyrektor SOS-W w Węgrowie do zaciągania zobowiązań finansowych w związku z realizacją projektu „Śladami Karola Wojtyły i Kornela Makuszyńskiego” dofinansowanego ze środków PFRON;
5. przyjął sprawozdanie z kontroli Domu Dziecka „Julin” przeprowadzonej przez Sędziego Sadu Rejonowego;
6. przyjął ofertę PODN w Węgrowie dotyczącą szkolenia „Savoir vivre w pracy, biznesie i życiu codziennym”;
7. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie zawodów „Polish Open Kick-Boxing” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1 tys. zł a także wyraził zgodę na zakwaterowanie uczestników w internatach ZSP i SOS-W w Węgrowie;
8. wyraził zgodę na uczestnictwo powiatu węgrowskiego w ogólnopolskim konkursie „Samorząd na 6”;
9. wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu betonowych koszy na śmieci, które ustawione będą wokół Zalewu nad Liwcem.

W dniu 26 marca 2008 r. Zarząd:
1. rozpatrzył wnioski komisji Rady Powiatu;
2. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa ul. Mickiewicza w Węgrowie na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Powstańców, w km od 0+000 do 0+232,5”;
b) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 – 2015”;
c) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych powiatu węgrowskiego;
3. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
4. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.;
5. wyraził zgodę na zwiększenie o 9 godzin w wymiarze tygodniowym opieki wychowawczej dla grupy usamodzielnienia w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach;
6. przyjął informację o wszczęciu postępowania administracyjnego przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w związku z brakiem ogrodzenia od strony wschodniej terenu ZSP w Łochowie;
7. zatwierdził dwie grupy kursowe kursów: sprzedawca I° i mechanik pojazdów samochodowych II° w ZSP w Węgrowie.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2008-04-03 11:17:42
Data utworzenia:2008-04-03 11:17:42
Data modyfikacji:2008-04-03 11:18:57
Liczba wyświetleń:656