Uchwała Nr XV/99/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu

Na podstawie art.. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm./ i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. Z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm./ Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

§ 1  

1/ Zatwierdza się zmiany do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie uchwalone Uchwałą Nr 1/04 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie z dnia 2 kwietnia 2004 roku.

2/ Zatwierdza się jednolity tekst Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

   

Załącznik  do Uchwały Nr XV/99/04
Rady Powiatu Węgrowskiego
z dnia 30.04.04 r.

  

Uchwała Nr   1 /04

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie oraz wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu.

 

 Na podstawie atr. 39 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr. 91, poz. 408 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.      W pkt  1) Załącznika Nr 1/01 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki       Zdrowotnej w Węgrowie skreśla się lit. r). Dotychczasowe litery s) – w) otrzymują numerację r)- u).

2.      W pkt 2) Załącznika Nr 1/01 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki       Zdrowotnej w Węgrowie skreśla się lit. ł),w),x). Dotychczasowe litery m) – ze) otrzymują numerację odpowiednio ł)- zb)

3.      W pkt 3) Załącznika Nr 1/01 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki       Zdrowotnej w Węgrowie skreśla się lit. g),h),k). Dotychczasowe litery i) – o) otrzymują numerację odpowiednio g)- ł)

4.       W  Załączniku Nr 1/01 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki       Zdrowotnej w Węgrowie skreśla się pkt. 8. Dotychczasowe pkt 9) – 10) otrzymują numerację odpowiednio 8)- 9)

§2

Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3  

Zmiany Statutu  wprowadzone  niniejszą  uchwałą przedkłada się Radzie Powiatu  Węgrowskiego celem zatwierdzenia.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

  § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Powiatu Węgrowskiego.

 

 

                                                                     Przewodniczący

                                                     Rady Społecznej SP ZOZ  w Węgrowie

                                                                     Bogdan Doliński  

 

 

Załącznik  do Uchwa ły

Nr 1/04 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 w Węgrowie z dnia 2 kwietnia 2004r.  w sprawie zmiany Statutu  

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

oraz wprowadzenia jednolitego tekstu Statutu.

 

 

STATUT  

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W  WĘGROWIE

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

§ 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, zwany w dalszej treści statutu „Zakładem” został utworzony na mocy Zarządzenia  Nr 62 /98 Wojewody Siedleckiego z dnia 9 lipca 1998r., w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Węgrowie, wpisany do rejestru prowadzonego przez Sąd

Gospodarczy w Siedlcach w dniu 3 sierpnia 1998 roku, pod poz. 6/98 i działa

na podstawie:

1)      ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej

/Dz.U.Nr 91, poz.408 z późn.zm./ oraz przepisów wykonawczych,

2)      niniejszego statutu.

 

§ 2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Organem założycielskim zakładu jest Powiat Węgrowski.

 

§ 4

1. Siedzibą Zakładu jest miasto Węgrów.

1. Terenem działania zakładu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w 

    szczególności powiat węgrowski.

 

§   

1.    Zakład używa pełnej nazwy w brzmieniu „Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie”.

2.    Zakład może używać nazwy skróconej w brzmieniu „SPZOZ w Węgrowie”

 

II.  Cele i zadania Zakładu .

 

§ 6

Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, zapobieganie powstawaniu chorób i urazów, szerzenie oświaty zdrowotnej.

 

§ 7

Do zadań Zakładu należy w szczególności:

1) rozpoznawanie i leczenie chorób,

2) profilaktyka i oświata zdrowotna,

3) rehabilitacja lecznicza,

3)      uczestniczenie w prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-

     rozwojowych,

4)      kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego i 

    wykonujących zawód medyczny.

 

 

III.  Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

 

§ 8

Świadczenia zdrowotne udzielane przez Zakład obejmują w szczególności:

1) badania i porady lekarskie,

2) leczenie,

3) badania i terapię psychologiczną,

4) rehabilitację leczniczą,

5) opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz nad

    noworodkiem,

6) opiekę nad zdrowym dzieckiem,

7) badania diagnostyczne, w tym z  analityką medyczną,

8) pielęgnację chorych,

9) pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi,

10) opiekę paliatywno-hospicyjną,

11) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

12) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działanie profilaktyczne   

 oraz szczepienia ochronne,

13) czynności techniczne  z zakresu protetyki i ortodoncji,

czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

14) czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

 

§ 9

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej, w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych lub domowych, jak również w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń,

a także w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego  pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

 

§ 10

1.Zakład udziela  świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności.

2.Zakład udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków  publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową lub całkowitą odpłatnością.

 

§ 11

Strukturę organizacyjną Zakładu określa Załącznik Nr 1 /01 do Statutu SP ZOZ w Węgrowie.

 

§ 12

Szczegółowe zadania i organizację wewnętrzną jednostek organizacyjnych Zakładu, wymienionych w §11 Statutu określają regulaminy  ustalone przez Dyrektora Zakładu i zatwierdzone przez Radę Społeczną.

 

IV.  Organy Zakładu

 

§ 13

1. Odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem ponosi Dyrektor Zakładu.

2. Dyrektor Zakładu kieruje Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz.

3.    Dyrektor Zakładu jest przełożonym pracowników Zakładu.

 

§ 14

1.       Z Dyrektorem Zakładu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę, lub na podstawie umowy cywilno-prawnej.

2.       Stosunek pracy, o którym mowa w ust.1 z Dyrektorem Zakładu nawiązuje i 

     rozwiązuje organ założycielski.

 

§ 15  

Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy:

1) Z-cy Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

2) Ordynatorów Oddziałów

3) Kierowników  jednostek i komórek organizacyjnych

4) Naczelnej pielęgniarki

5) Głównego księgowego

6) Kierowników sekcji:

a)  Służb pracowniczych

b)      Ekonomiczno-Finansowej

c)       ds. Analiz i Statystyki Medycznej

d)      Zaopatrzenia

e)      Gospodarczo-Technicznej

  7) Terenowego Rejestru Usług Medycznych

8) Samodzielnych stanowisk pracy:

a)       Radcy Prawnego

b)      Inspektora ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

c)       Inspektora ds. P/pożarowych i Obrony Cywilnej

d)      Inspektora ds. Zamówień Publicznych

 

§ 16

1.       Zastępca Dyrektora:

1)      koordynuje działalność w podległych im jednostkach organizacyjnych,

2)      nadzoruje prace wykonywane w podległych  jednostkach organizacyjnych,

3)      ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności podległych jednostek organizacyjnych.

2.       Zastępca Dyrektora podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.

 

§ 17

1.       Główny księgowy:

1)      koordynuje i nadzoruje działalność podległej jednostki organizacyjnej,

2)      ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności podległej jednostki organizacyjnej.

2.       Główny księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zakładu.

 

§ 18

Do zadań ordynatorów oddziałów należy:

1)      kierowanie oddziałem szpitalnym,

2)      kierowanie odpowiednią poradnią konsultacyjną,

3)      sprawowanie w zakresie posiadanej specjalności nadzoru specjalistycznego nad poradniami Zakładu.

 

§ 19

Naczelna pielęgniarka organizuje i nadzoruje opieką pielęgniarską oraz pracą średniego i niższego personelu.

 

§ 20

Kierownicy sekcji:

1)      koordynują i nadzorują działalność podległej jednostki organizacyjnej,

2)      ponoszą odpowiedzialność za całokształt działalności podległej jednostki organizacyjnej.

 

§ 2

1.       Przy Zakładzie działa Rada Społeczna Zakładu, która jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego Zakładu oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

2. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1)      Przewodniczący Rady - Przewodniczący Zarządu Powiatu lub osoba przez niego wyznaczona,

2)      Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,

3)      12 członków wyłonionych przez Radę Powiatu Węgrowskiego.

3.       Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Powiat Węgrowski.

 

§ 22

1.       Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata i kończy się z dniem powołania przez Radę Powiatu Węgrowskiego nowego składu Rady, nie dłużej jednak niż 2 miesiące od daty przeprowadzenia wyborów do samorządu powiatowego.

2.       Rada Społeczna wybiera spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego Rady.

3.       Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki i prawa osobiście

 

§ 23 

Do zadań Rady Społecznej należy:

1)      przedstawianie powiatowi węgrowskiemu wniosków i opinii w sprawach:

a)       zmiany lub rozwiązania umowy o udzielanie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

b)      zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

c)       związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jej przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

d)      przyznawanie kierownikowi zakładu nagród,

e)      rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej o zarządzanie Zakładem z Dyrektorem Zakładu,

2)      przedstawienie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego i inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

3)      uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do 

     zatwierdzenia Powiatowi Węgrowskiemu,

4) zatwierdzenie regulaminu porządkowego Zakładu,

1)      dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

2)      przedstawienie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu rada społeczna wykonuje swoje zadania,

4)      wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Zakładu.

 

§ 24

1.       Posiedzenia Rady Społecznej Zakładu odbywają się w miarę potrzeby, nie 

     rzadziej jednak niż raz na półrocze.

2.       Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej Zakładu, tryb pracy i 

     podejmowania uchwał określa regulamin Rady Społecznej.

3.       Od uchwały Rady Społecznej Zakładu, Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do Powiatu Węgrowskiego.

 

V.                  Gospodarka finansowa

                                                        § 25

1.       Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub komunalnym oraz

     majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

2.       Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej może być dokonane przez Zakład na zasadach określonych przez Powiat Węgrowski.

§ 26

Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora Zakładu.

 

§ 27

1.       Zakład jest utrzymany z realizacji kontraktów zawartych na wykonywanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych, a w szczególności z

     Kasami Chorych i dysponentami środków niepublicznych.

2.       Zakład może uzyskiwać środki finansowe z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych w szczególności na zlecenie:

1)      organu, który utworzył zakład lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych  przepisów,

2)      osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,

3)      instytucji ubezpieczeniowych,

4)      zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji,

5)      innych zakładów opieki zdrowotnej.

3. Zakład może uzyskiwać środki finansowe na realizację zadań i programów 

    zdrowotnych

4.Zakład może uzyskiwać środki finansowe z darowizn, zapisów, spadków oraz   

  ofiarności publicznej także pochodzenia zagranicznego, z tym zastrzeżeniem, 

  iż w razie gdy przedmiotem darowizny, zapisu, spadku oraz ofiarności  

  publicznej będzie aparatura lub sprzęt medyczny Zakład może ją przyjąć tylko 

  wówczas gdy jej przeznaczenie i standard będzie zgodny z określonym przez 

  organ założycielski oraz po uprzednim wyrażeniu zgody przez ten organ.

 

§ 28

1.       Zakład może otrzymać dotacje budżetowe na:

1)      realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,

2)      pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,

3)      inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego,

4)      inne przewidziane w ustawie.

2.       Dotacje, o których mowa w ust.1 przyznaje Powiat Węgrowski.

 

§ 29

Wartość majątku Zakładu określają:

1) fundusz założycielski

2) fundusz zakładu.                             

 

  § 30

1.       Zakład decyduje sam o podziale zysku.

 

§ 31

Zakład prowadzi rachunkowość  na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

 

VI. Postanowienia końcowe

 

§ 32

Zakład jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 33

Wszelkie zmiany niniejszego Statutu wymagają formy przewidzianej dla jego nadania.

 

                                                    Przewodniczący

                                     Rady  Społecznej SPZOZ  w Węgrowie

                                                    Bogdan Doliński

 

 

Załącznik Nr 1/01

do Statutu SP ZOZ w Węgrowie

 

Struktura Zakładu

 

W skład Zakładu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

1) Szpital Powiatowy w Węgrowie, w skład którego wchodzą:

a) Oddział Chorób Wewnętrznych (Internistyczno-Kardiologiczny) – 53 łóżka

b) Oddział Chirurgiczny Ogólny – 43 łóżka

c) Oddział Pediatryczny – 25 łóżek

d) Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 53 łóżka

e) Oddział Neonatologiczny – 28 łóżek

f) Oddział Intensywnej Terapii – 3 łóżka

g) Blok Operacyjny

h) Izba Przyjęć Szpitala

i) Apteka Zakładowa

j) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

k) Pracownia Diagnostyki Obrazowej(RTG)

l) Pracownia Diagnostyki Obrazowej (USG)

ł) Pracownia Diagnostyki Obrazowej (Mammografia)

m)Pracownia Diagnostyki Obrazowej (Tomografia)

n) Pracownia Endoskopii

o) Pracownia Prób Wysiłkowych i HOLTERA

p) Pracownia EKG

r) Pralnia

s) Dział Żywności, Żywienia, przedmiotów użytku

t) Bank Krwi

u) Sterylizatornia

 

2) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Węgrowie, w skład której
      wchodzą:

 

a) Poradnia Lekarza POZ

b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej 

c) Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej

d) Gabinety Medycyny Szkolnej:

- Szkoła Podstawowa w Węgrowie

- Gimnazjum

- LO

- ZSZ

- Szkoła Specjalna

e) Poradnia Alergologiczna

f) Poradnia Endokrynologiczna

g) Poradnia Kardiologiczna

h) Poradnia Medycyny Pracy

i) Poradnia Neurologiczna

j) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

k) Poradnia Reumatologiczna

l) Poradnia Rehabilitacyjna

ł) Poradnia Neonatologiczna

m) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

n) Szkoła Rodzenia

o) Poradnia Chirurgii Ogólnej

p) Poradnia Okulistyczna

r) Poradnia Urologiczna

s) Poradnia Zdrowia Psychicznego

ś) Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

t) Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi

u) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

v) Poradnia Stomatologiczna

w) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci

x) Poradnia Protetyki Stomatologicznej

y) Poradnia Protetyki Stomatologicznej dla dzieci

z) Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)

za) Pracownia (EKG)

zb) Poradnia Diabetologiczna

 

3) Przychodnia Rejonowa w Łochowie, w skład której wchodzą:

 

a) Poradnia Lekarza POZ

b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

c) Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej

d) Gabinety Medycyny Szkolnej

- Szkoła Podstawowa Nr 1  Łochów

- Szkoła Podstawowa Nr 3 Łochów

- Gimnazjum, LO Łochów

e) Poradnia Chirurgii Ogólnej

f) Poradnia Zdrowia Psychicznego

g) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

h) Poradnia Rehabilitacyjna

i) Poradnia Stomatologiczna

j) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci

k) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

l) Pracownia Diagnostyki Obrazowej (RTG)

ł) Pracownia EKG

 

4) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czerwonce

 

a) Poradnia Lekarza POZ

b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

c) Poradnia Stomatologiczna

d) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci

 

5) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Ostrówku

 

a) Poradnia Lekarza POZ

b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

c) Poradnia położnej środowiskowej-rodzinnej

d) Poradnia Stomatologiczna

e) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci

 

6) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Wyszkowie

 

a) Poradnia Lekarza POZ

b) Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

c) Poradnia Stomatologiczna

d) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci

 

7) Przychodnia Stomatologiczna w Korytnicy

 

a) Poradnia Stomatologiczna

b) Poradnia Stomatologiczna dla dzieci

 

8) Dział Pomocy Doraźnej w Węgrowie

 

a) Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny”R”

b) Zespół Wyjazdowy Wypadkowy „W”

 

9) Dział Pomocy Doraźnej w Łochowie

 

a)       Zespół Wyjazdowy Wypadkowy „W”

 

 

                                                            Przewodniczący

                                            Rady Społecznej SP ZOZ  w Węgrowie

                                                            Bogdan Doliński

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:26:21
Data utworzenia:2007-01-07 17:26:21
Data modyfikacji:2007-01-07 17:27:31
Liczba wyświetleń:559