Porządek XIV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 marca 2004 roku

 
                Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego     w     dniu    26 marca  2004 r.   (piątek)     o godz. 1100w  Starostwie   Powiatowym   w   Węgrowie,  sala  konferencyjna z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Powiatu za rok 2003.
6.       Interpelacje i zapytania radnych.
7.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)       zmian w budżecie powiatu na 2004 rok
2)       zaciągnięcia kredytu na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach powiatu w 2004 roku
3)       zmiany uchwały nr VIII/49/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie utworzenia środków specjalnych  Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie
4)       przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami j.s.t, osobami prawnymi i jednostkami działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz trybu rozpatrywania ofert, zlecania realizacji zadań publicznych, sposobu ich rozliczania i kontroli
5)       ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach, w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi powiatu
6)       upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z  Miastem    Węgrów  w  sprawie  wspólnej   realizacji  przedsięwzięcia pn. "Wykorzystanie doliny Liwca dla celów turystycznych, w tym renowacja zbiornika retencyjnego w Krypach"
7)       w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu
8)       określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2004 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9.       Ocena działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie.
10.    Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie.
11.    Informacja o realizacji Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w latach 2002-2006.
12.    Informacja nt. stanu przygotowania rolnictwa do przystąpienia do Unii europejskiej.
13.    Zatwierdzenie sprawozdania z działalności powiatowego rzecznika konsumentów.
14.    Rozpatrzenie skarg na starostę węgrowskiego.
15.    Przyjęcie protokółów XII zwyczajnej i XIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytych w  dniach 30 stycznia i 27 lutego  2004 roku.
16.    Wolne wnioski i oświadczenia.
17.    Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 22:00:23
Data utworzenia:2006-12-29 22:00:23
Data modyfikacji:2006-12-29 22:00:23
Liczba wyświetleń:687