Sprawozdanie Nr 1/11 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 30 grudnia 2010 r. – 27 stycznia 2011 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 3 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 30 grudnia 2010 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2010 r.;
b) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi ZSP w Sadownem do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach projektu partnerskiego pn. „Czysta energia – czysty rozwój, partnerski projekt instalacji kolektorów słonecznych dla Gminy Długosiodło, Gminy Sadowne i ZSP w Sadownem”.

W dniu 5 stycznia 2011 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach:
a) zatrudnienia Dyrektora PCPR w Węgrowie;
b) ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie;
c) powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie;
d) upoważnienia Dyrektor SOS-W w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego „Mój świat – Bajka” - wykorzystanie nowoczesnych środków multimedialnych w arteterapii;
e) upoważnienia Dyrektor PP-P w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego „Podróż w przyszłość” – zajęcia wspierające rozwój dzieci i młodzieży z gminy Miedzna;
f) upoważnienia Dyrektor Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego „Będę kimś” – program na rzecz rozwoju edukacji i przeciwdziałania marginalizacji wychowanków Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach;
2. zatwierdził:
a) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy S OS-W w Węgrowie”;
b) umowę dotacji na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”;
3. negatywnie zaopiniował inwestycję „Budowa drogi publicznej gminnej wraz z przebudową zjazdu publicznego na drogę wojewódzką nr 637 w Węgrowie”.

W dniu 19 stycznia 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) uzupełnienia składu Rady Powiatu Węgrowskiego;
b) zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu Węgrowskiego;
c) powołania Przewodniczącej/Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu;
d) zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na 2011 r.;
e) poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie ogłoszenia Województwa Mazowieckiego strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie (Uchwała nr 16/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 marca 2005 r.);
f) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych w tym obiektów mostowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w 2011 roku;
g) powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów i Łochów;
h) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do wspólnej realizacji z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów zadań pn. „Zakup samochodu wsparcia przeciwpowodziowego z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie” oraz „Zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego z przeznaczeniem dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”;
i) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno – bytowych w Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach”;
j) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków komunalno – bytowych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku”;
k) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
2. przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku;
3. przyjął informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu węgrowskiego;
4. zatwierdził porządek obrad IV sesji Rady Powiatu;
5. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
6. zatwierdził umowy:
a) z firmą Technobud P.W. na roboty remontowe zadania pn. „Naprawa więźby dachowej oraz stropodachu drewnianego”;
b) udzielenie dotacji w roku 2011 na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”;
7. zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska”;
8. postanowił skierować do FOGR wniosek o dofinansowanie inwestycji na odcinku Józefy – Sulki w ciągu drogi Pniewnik – Nojszew – Sulki;
9. zatwierdził plan pracy PODN na 2011 rok;
10. postanowił skierować wnioski o nadanie dyrektorom szkół odznaczeń państwowych i resortowych;
11. postanowił powierzyć p. Janowi Tempczykowi zadania asystenta sportowego;
12. przyjął raport z ewaluacji całościowej w Gimnazjum Specjalnym w Węgrowie.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2011-02-01 08:40:06
Data utworzenia:2011-02-01 08:40:06
Data modyfikacji:2011-02-01 08:41:32
Liczba wyświetleń:486