Uchwała nr XII/91/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzkiej Komendzie Państwowej straży Pożarnej w Warszawie na dofinansowania przesięwzięcia p.n. "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 16, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.    o samorządzie powiatowym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami), art. 167 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. tekst jednolity z 2006 roku, Nr 96, poz. 667)  Rada Powiatu postanawia, co następuje :

 

§ 1

 

Rada Powiatu w Węgrowie postanawia udzielić pomocy finansowej w kwocie 50 000, 00 zł (słownie: złotych pięćdziesiąt tysięcy) Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia  p.n. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego z wyposażeniem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”

 

§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie   i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

 

§ 3

 

           Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

 

           Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Beata Luberadzka
Data wytworzenia informacji:2007-12-07 11:32:17
Data utworzenia:2007-12-07 11:32:17
Data modyfikacji:2007-12-07 11:39:44
Liczba wyświetleń:550