Sprawozdanie Nr 7/2003 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 27 czerwca do 12 września 2003 r.


Sprawozdanie Nr 7/2003
z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego
za okres od 27 czerwca do 12 września 2003 r.

 
W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 7 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:
 

W dniu 15 lipca 2003 r.:
1. Zarząd podjął decyzję o dofinansowaniu remontu łazienki dziewcząt w ZSP w Łochowie i przeznaczył na ten cel kwotę 10 tys. zł.
2. Zarząd zatwierdził koncepcję remontu parkingu przy Starostwie Powiatowym.
3. Zarząd postanowił, że na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, pracownik Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Budownictwa będzie uczestniczył w przeprowadzaniu kontroli budów.
4. Zarząd podjął decyzję o skierowaniu wniosku do 1% rezerwy MEN o dofinansowanie kosztów remontu dachu budynku ZSP w Łochowie.
5. Zarząd podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 10 tys. zł na dofinansowanie remontu korytarzy w starej części budynku LO w Węgrowie.
6. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa WKS „SFINKS” w Węgrowie o dofinansowanie kosztów zakupu pucharów dla zwycięzców Mistrzostw Polski Kick - Boxingu i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 500 zł.
7. Zarząd rozpatrzył wniosek członka zarządu firmy „ADDMETAL” dotyczący lokalizacji zjazdu z drogi powiatowej przy ul. Przemysłowej 20 na działkę nr 5672/24 i wyraził zgodę na zorganizowanie na w/w działkę wyjazdu przodem o szerokości nie przekraczającej szerokości jezdni.
8. Zarząd zapoznał się z wystąpieniem Komendanta Powiatowego Policji dotyczącym propozycji współpracy przy realizacji „Programu Poprawy Bezpieczeństwa Niechronionych Uczestników Ruchu Drogowego” i wyraził deklarację współpracy przy realizacji w/w programu.
9. Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek mieszkańców domu nauczycielskiego przy ZSZ w Węgrowie dotyczący ustalenia 60% bonifikaty przy wykupie mieszkań

W dniu 29 lipca 2003 r.
1. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w planie etatów w Starostwie Powiatowym.
2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
3. Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 1 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Ugoszczy z okazji 80-lecia założenia tej jednostki..
4. Zarząd wyraził zgodę Dyrektorowi SOSz-W w Jaworku na sprzedaż niewykorzystanych płyt żelbetonowych.
5. Zarząd podjął decyzję o przeniesieniu schroniska młodzieżowego z byłego internatu LO w Węgrowie do internatu ZSZ w Węgrowie.
6. Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu propozycji dróg, których modernizacja mogłaby zostać sfinansowana z programu SAPARD.
7. Zarząd negatywnie rozpatrzył prośbę mieszkańców wsi Wrzoski o modernizację drogi Wrzoski - Grzymały, ponieważ zadanie to nie jest ujęte w planie inwestycyjnym na rok bieżący.

 

W dniu 12 sierpnia 2003 r.:
1. Zarząd przyjął informację o rezygnacji Dyrektor SOS-W z zajmowanego stanowiska.
2. Zarząd wytypował do II tury programu SAPARD następujące drogi: Jasiorówka - Brzuza - Sadowne (od strony Sadownego), Jarnice - Wyszków, Orzechów - Strupiechów.
3. Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 15 tys. zł na zakup niezbędnego wyposażenia internatu przy ZSS w Węgrowie.
4. Zarząd wyraził zgodę na zakup, dla potrzeb Wydziału Zarządzania Kryzysowego programu komputerowego pn. „Zintegrowany System dla wszystkich szczebli zarządzania kryzysowego SRK 2002”.
5. Zarząd podjął decyzję o zgłoszeniu powiatu węgrowskiego do prezentacji podczas Dni Mazowsza w Łazienkach Królewskich w dn. 31.08.2003 r.
6. Zarząd wyraził zgodę na oznakowanie rowerowego szlaku turystycznego pn. „Doliną Liwca”.
7. Zarząd zatwierdził informacje o odbiorze robót na terenie ZSS w Węgrowie oraz o protokolarnym przekazaniu części sprzętu z internatu LO w Węgrowie do ZSS i ZSZ w Węgrowie.

W dniu 19 sierpnia 2003 r.:
1. Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie.
2. Zarząd wyraził zgodę na udostępnienie 2 pomieszczeń na parterze byłego internatu LO w Węgrowie dla potrzeb Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
3. Zarząd pozytywnie zaopiniował 3 wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenów.
4. Zarząd postanowił ufundować puchar dla Węgrowskiego Mistrza Agroligi 2003.
5. Zarząd wyraził zgodę na utworzenie od 1.01.2004 r. Referatu ds. Budownictwa w Urzędzie Miejskim w Łochowie.
6. Zarząd pozytywnie zaopiniował przeznaczenie do sprzedaży części nieruchomości - budynku mieszkalnego - w Julinie administrowanej przez Dom Dziecka „JULIN”.

W dniu 28 sierpnia 2003 r.:
1. Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie.
2. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2003 r.
4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach p. Agacie Kuczyńskiej na okres od 1.09.2003 do 31.08.2004. .
5. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.
6. Zarząd przyjął informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu.
7. Zarząd zatwierdził informację o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych powiatu węgrowskiego do funkcjonowania w roku szkolnym 2003/2004.
8. Zarząd zatwierdził sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu za I półrocze 2003.
9. Zarząd przyjął porządek obrad IX sesji Rady Powiatu.
10. Zarząd zatwierdził zmiany w arkuszach organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2003/2004.
11. Zarząd podjął decyzję o rozwiązaniu porozumienia zawartego z gminą Łochów a dotyczącego użyczenia warsztatów ZSZ w Ostrówku.

W dniu 2 września 2003 r.:
1. Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie przebudowy dróg powiatowych: Jasiorówka - Brzuza - Sadowne, Węgrów - Wyszków, Czerwonka - Orzechów.
2. Zarząd zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003 r.
3. Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Powiatu Węgrowskiego.
4. Zarząd przyjął projekt uchwały Zarządu w sprawie zmian w budżecie powiatu i skierował go do zaopiniowania przez Komisję Budżetu i Finansów.
5. Zarząd rozpatrzył wniosek Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie o wyasygnowanie kwoty 33.699 zł na budowę ogrodzenia działki Muzeum i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 16 tys. zł zaplanowaną w PFOŚiGW na budowę sanitariatów przy Muzeum.
6. Zarząd pozytywnie zaopiniował zmianę kategorii dróg na terenie gminy Kotuń pow. siedlecki.
7. Zarząd pozytywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii gminnych dróg w miejscowościach Maksymilianów i Roguszyn gm. Korytnica.
8. Zarząd wyraził zgodę PKS Mińsk Maz. na nieodpłatne korzystanie z przystanków autobusowych na drodze powiatowej Kałuszyn - Roguszyn.
9. Zarząd wyraził zgodę na oznakowanie znakami „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 15 t” na drogach: 36107 Sadowne - Złotki i 36113 Stoczek - Kołodziąż.

 
W dniu 11 września 2003 r.:
1. Zarząd rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu.
2. Zarząd zatwierdził projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki, jej zabezpieczenia i obsługi bankowej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku internatu LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej”.
3. Zarząd zatwierdził projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do poręczenia zaciągnięcia w WFOŚiGW przez SP ZOZ pożyczki z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.
4. Zarząd podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu.
5. Zarząd wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, na okres 3 miesięcy dla ucznia ZSP w Łochowie.
6. Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu zmiany w umowie zawartej z Węgrowskm Ośrodkiem Kultury, polegającej na dodaniu w § 1 zadania pn. Udział Zespołu Ludowego „Węgrowianie” w Festiwalu Artystycznym „Międzyzdrojskie Barwy Jesieni.
7. Zarząd rozpatrzył wniosek lokatorów mieszkania przy ul. Boh. Warszawy w Węgrowie o zgodę na wymianę okien w zajmowanym przez nich lokalu i odliczenie kosztu od opłat czynszu i podjął decyzje, że koszt wymiany okien może być odliczony tylko od ceny mieszkania przy ewentualnym jego wykupie.
8. Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu starań mających na celu nawiązanie współpracy z samorządem lokalnym Niemiec lub Austrii.
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:51:36
Data utworzenia:2006-12-29 23:51:36
Data modyfikacji:2006-12-29 23:51:36
Liczba wyświetleń:690