Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr XXIII/156/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII / 152 / 05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c i d i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 109, 122, 124  ust.1 i 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) art.5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 61, poz 627 z późn. zm.). Rada Powiatu uchwala co następuje:

 

                                                                                 § 1

 

W Uchwale Nr XXII/152/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.Uchyla się dotychczasową treść Załącznika nr 6 Plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2005 r. do uchwały nr XXII/152/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004 r. Wprowadza się nową treść Załącznika nr 6, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały

2. W § 6 dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

Określa się plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

3.W Załączniku nr 7 w rubryce 2 ppkt 1 wyrazy „Jolanta Dzioba” zastępuje się wyrazami „Centrum Edukacyjne w Siedlcach” – Spółka cywilna : Jolanta Dzioba i Cezary Dzioba.

 

                                                                               

                                                                                § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

                                                                                § 3

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r., z wyłączeniem § 1 pkt 3, któremu nadaje się moc obowiązującą od 9 stycznia 2005 r.

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/156/ 05

Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia  marca  2005r.

Plany przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego na 2005 r.

L.p.

Forma gospodarki pozabudżetowej,
nazwa jednostki organizacyjnej

Planowany stan
środków obrotowych
na początek roku 2005

Planowane przychody w roku 2005

Planowane wydatki w roku 2005

Planowany stan
środków obrotowych
na koniec roku 2005

ogółem

w tym:

ogółem

w tym:

dotacje
z budżetu powiatu

wpłata
do budżetu powiatu

1

2

3

4

5

6

7

8

A.

Gospodarstwa pomocnicze

33 515

370 000

0

370 552

0

32 963

1.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
Warsztaty Szkolne

33 515

370 000

0

370 552

0

32 963

                       Ogółem :

                    33 515

370 000

0

     370 552

0

                  32 963

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                           Załącznik nr 2

                                                                                                                          do uchwały Nr XXIII/156/05

                                                                                                                           Rady Powiatu Węgrowskiego 

                                                                                                                           z dnia 18 marca 2005 r.

 

 

Plany dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2005 r.

 

 

 

  Lp.

Nazwa jednostki

budżetowej

Stan środków na początku roku

 

   Dochody

 

   Wydatki

Stan środków na koniec roku

 

   1.

 

 

   2.

 

 

   3.

 

 

   4.

 

 

   5.

 

 

   6.

 

   7.

 

 

   8.

 

 

   9.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Sadownem

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Łochowie

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Węgrowie

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

w Ostrówku

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie

 

Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie

 

Zarząd Dróg Powiatowych

w Węgrowie

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie

 

            47 962

 

 

              4 352

 

 

             17 992

 

 

              1 073

 

 

            12 805

 

 

            24 770

 

                   16

 

 

            32 388

 

 

            42 957

 

    103 427

 

 

    128 800

 

 

      96 580

 

 

        5 000

 

 

      36 050

 

 

      50 000

 

               2

 

 

      25 000

 

 

      49 840

 

    146 696

 

 

    129 596

 

 

    105 024

 

 

        5 508

 

 

      48 855

 

 

      72 770

 

             18

 

 

      57 388

 

 

      85 064

 

           4 693

 

 

           3 556

 

 

           9 548

 

 

              565

 

 

               0

 

 

           2 000

 

                 0

 

 

                 0

 

 

           7 733

                                          

                                           Ogółem :

 

 

         184 315

 

 

    494 699

 

 

    650 919

 

 

         28 095

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:43:45
Data utworzenia:2007-01-07 17:43:45
Data modyfikacji:2007-01-07 17:44:33
Liczba wyświetleń:541