Uchwała nr 140/82/08 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie gospodarowania mieniem powiatu będącym współwłasnością

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3) oraz art. 33  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę Panu Andrzejowi Suchenkowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie na dysponowanie nieruchomością –  boisko szkolne i hala sportowa przy ul. Wyspiańskiego 18 w Łochowie, będące współwłasnością w zakresie i na zasadach określonych w uchwale Rady Powiatu Nr XVIII/154/08 z dnia 31 lipca 2008 roku.

Upoważnia się Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie do zawarcia porozumienia z Zespołem Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie określającego zasady pokrywania kosztów wynikających z współużytkowania boiska sportowego i hali sportowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z projektem porozumienia, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście, Wicestaroście oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Krzysztof Fedorczyk                     - Starosta         

Leonard Rusjan                          - Wicestarosta                           

Ewa Besztak                              - Członek Zarządu Powiatu          

Tadeusz Danaj                           - Członek Zarządu Powiatu

Andrzej Kruszewski                     - Członek Zarządu Powiatu          

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "OS"
Data wytworzenia informacji:2008-08-28 10:35:57
Data utworzenia:2008-08-28 10:35:57
Data modyfikacji:2008-08-28 10:38:43
Liczba wyświetleń:528