Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr 92 /66/04 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004r.

Na podstawie art. 128 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późniejszymi zmianami oraz § 9 Uchwały Rady Powiatu Węgrowskiego Nr XII/82/2004 z dnia 30 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2004r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się plan dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

Dział, rozdział paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

Zwiększenia

852

85212

 

 

  2110

 

 

 

85216

 

2110

 

 

 

 

Pomoc społeczna

Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

7 600

0

 

 

0

 

 

 

  7 600

 

7 600

7 550

7 550

 

 

7 550

 

 

 

  7 550

 

0

 

2. Zmienia się plan dochodów na zadania własne powiatu :

Dział, rozdział paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

Zwiększenia

854

85415

2130

 

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

0

0

0

59 385

59 385

59 385

 

§ 2  

1. Zmienia się plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

Dział, rozdział paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

Zwiększenia

852

85212

 

 

 

3110

85216

 

3110

710

71015

4210

4300

4430

Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia społeczne

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Świadczenia społeczne

Działalność usługowa

Nadzór budowlany

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

7 600

0

 

 

 

0

7 600

 

7 600

2 234

2 234

2 234

0

0

7 550

7 550

 

 

 

7 550

0

 

0

2 234

2 234

0

1500

734

2. Zmienia się plan wydatków na zadania własne powiatu :

Dział, rozdział paragraf

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Zmniejszenia

Zwiększenia

854

85406

 

 

4210

4260

4270

85415

3240

 

921

 

92195

3020

 

4210

4300

852

85201

 

4110

 

4210

4300

758

75818

4810

853

 

85333

4210

4260

4300

4410

4440

 

801

80130

4140

 

 

4300

4410

Edukacyjna opieka wychowawcza

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Pomoc materialna dla uczniów

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostała działalność

Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Pomoc społeczna

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Składki na ubezpieczenia społeczne

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Powiatowe urzędy pracy

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Oświata i wychowanie

Szkoły zawodowe

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

18 500

0

 

 

0

18 500

0

0

0

 

3 406

 

3 406

2 850

 

556

0

5 000

5 000

 

5 000

 

0

0

12 100

12 100

12 100

0

 

0

0

0

0

0

0

 

5 780

5 780

0

 

 

5 780

0

77 885

18 500

 

 

6 500

0

12 000

59 385

59 385

 

3 406

 

3 406

0

 

0

3 406

5 000

5 000

 

0

 

3 000

2 000

0

0

0

12 100

 

12 100

1 588

1 360

5 052

100

4 000

 

5 780

5 780

4200

 

 

0

1 580

 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Członkowie Zarządu:

1.Bogdan Jan Doliński  - Starosta                                                                   

2.Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk   -Wicestarosta                                  

3.Ewa Grażyna Besztak     -Członek Zarządu                                               

4.Teresa Lidia Chabiera   -Członek Zarządu                                                 

5.Leszek Henryk Onaszkiewicz  -Członek zarządu                                      

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Andrzej Dębiec
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 20:04:58
Data utworzenia:2007-01-07 20:04:58
Data modyfikacji:2007-01-07 20:06:26
Liczba wyświetleń:525