Uchwała Nr 132/41/2011 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych związanych z przewozem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie w ramach wspólnego z gminami wykonania zadania wynikającego z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

Na podstawie art. 33 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

 

§1.

1.         Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie, Pani Hannie Kasperowicz, do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach wspólnego wykonania z gminami - z terenu których są dowożeni do Ośrodka uczniowie/wychowankowie - zadania wynikającego z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 

2.         Pełnomocnictwo dotyczy porozumienia regulującego zasady ponoszenia przez gminy określone w ust. 1 zadania wynikającego z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty -  przewozu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie z miejsca ich zamieszkania do Ośrodka, a po skończonych zajęciach – z powrotem.

3.         Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w ust. 2 są zabezpieczone w planie finansowym Ośrodka.

 

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

 

Zarząd Powiatu Węgrowskiego:

Krzysztof Fedorczyk - Starosta Węgrowski

Ewa Besztak - Wicestarosta                                

Tadeusz Danaj - Członek Zarządu Powiatu 

Andrzej Kruszewski - Członek Zarządu Powiatu       

Andrzej Nowotka - Członek Zarządu Powiatu         

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Wydział "OS"
Data wytworzenia informacji:2011-12-01 10:15:03
Data utworzenia:2011-12-01 10:15:03
Data modyfikacji:2014-11-04 20:33:15
Liczba wyświetleń:350