Uchwała Nr VIII/92/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej połozonej w mieście Węgrów - stanowiącej własność Powiatu

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na sprzedaż w drodze przetargu  ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 5897/4 o pow. 0,0921 ha oraz 3915/2 o pow. 0,0654 ha położonej  na terenie miasta Węgrowa, dla której Sąd Rejonowy w Węgrowie prowadzi księgę wieczystą KW SI1W/00047415/6.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

RADY POWIATU

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2011-10-14 13:57:58
Data utworzenia:2011-10-14 13:57:58
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:20
Liczba wyświetleń:345