Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Sprawozdanie Nr 3/2004 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres od 26 marca do 30 kwietnia 2004 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 4 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 6 kwietnia 2004 r. Zarząd:
1.podjął 5 uchwał w sprawie wyrażenia zgody na ostateczną cenę nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży;
2.podjął uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora ZSP w Łochowie do składania oświadczeń woli zadania inwestycyjnego oraz do pełnienia funkcji inwestora zastępczego inwestycji p.n. "Przebudowa dachu z ociepleniem stropu budynku szkoły ZSP w Łochowie";
3.przyjął sprawozdanie z wykonania planu pracy PODN za okres 1.09. - 31.12. 2003 r.;
4.przyjął informację z wykonania dochodów i wydatków PODN za 2003 r.;
5.postanowił pozostawić do kompetencji dyrektorów szkół decyzje o sposobie realizacji wzrostu wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych;
6.wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego przez ucznia ZSZ w Węgrowie;
7.podjął decyzję o ufundowaniu nagrody rzeczowej wartości 500 zł dla zwycięzcy etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy Technicznej;
8.podjął decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w finale konkursu "Modernizacja Roku 2003";
9.podjął decyzję o zapewnieniu noclegów i wyżywienia dla współorganizatorów II Festynu Archeologicznego na Zamku w Liwie;
10.rozpatrzył wniosek grupy twórców ludowych z powiatu węgrowskiego o dofinansowanie wyjazdu na VII Wystawę Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego w Prudniku i postanowił przeznaczyć kwotę 800 zł na pokrycie części kosztów przejazdu;
11.pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego Policji o przeznaczenie kwoty 300 zł na zakup nagród dla zwycięzców konkursu plastycznego "Żyj zdrowo i bezpiecznie" .

W dniu 14 kwietnia 2004 r. Zarząd:
1.podjął decyzję o wyłonieniu kandydatów na dyrektora ZSP w Łochowie oraz dyrektora DD "Julin" w Kaliskach w drodze konkursu;
2.pozytywnie zaopiniował utworzenie nowych typów szkół w ZSZ w Węgrowie i ZSP w Łochowie;
3.pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie o zwiększenie o kwotę 2600 zł dotacji dla Muzeum;
4.nie zgłosił uwag do zawiadomienia Burmistrza Miasta Węgrowa o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego pasa terenu wzdłuż trasy istniejącego ropociągu;
5.pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dniu 21 kwietnia 2004 r. Zarząd:
1.zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a)udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego;
b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ za 2003 r. i pokrycia straty;
c)zmian w statucie SP ZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu;
d)zmian w budżecie powiatu na 2004 r.;
2.zatwierdził informację o stanie dróg po sezonie zimowym 2003/2004;
3.zaakceptował wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2004 r.;
4.podjął decyzję o zawarciu z władzami miasta Węgrowa i Łochowa porozumienia dotyczącego bieżącego utrzymania ulic powiatowych, w cenie na poziomie roku ubiegłego tzn. 17 tys. zł  - Węgrów i 8,5 tys. zł - Łochów;
5.podjął decyzję o skierowaniu wystąpienia do Komendanta Powiatowego Policji w sprawie kontroli poruszających się po drogach powiatowych przeładowanych samochodów ciężarowych;
6.zatwierdził sprawozdanie z działalności SP ZOZ;
7.pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora SP ZOZ w Węgrowie o zakup bronchoskopu dla potrzeb Szpitala Powiatowego oraz Poradni Chorób Płuc;
8.zatwierdził porządek obrad XV sesji Rady Powiatu;
9.rozpatrzył wniosek organizatorów "Węgrowskich Licealiów" o wsparcie finansowe w/w imprezy i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 2 tys. zł;
10.zatwierdził treść wystąpienia do PFRON w Warszawie o dokonanie zmian w umowie na realizację "Programu wyrównywania różnic między regionami";
11.podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej;
12.pozytywnie ocenił działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworku za 2003 r.;
13.pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dniu 29 kwietnia 2004 r. Zarząd:
1.rozpatrzył wnioski stałych komisji Rady Powiatu;
2.zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych;
3.podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie;
4.nie zgłosił uwag do proponowanych zmian organizacji ruchu w Węgrowie podczas koncertu finałowego Festiwalu Obrzędów Weselnych "Biesiada Weselna";
5.zaakceptował wstępne wnioski na realizację w 2005 r. przez powiat węgrowski przedsięwzięć ekologicznych: termomodernizacja budynków ZSZ w Węgrowie oraz termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie;
6.wyraził zgodę na przyznanie nauczania indywidualnego dla ucznia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Jaworku oraz ucznia ZSP w Łochowie;
7.wyraził zgodę na zwiększenie wynagrodzenia pracownikom działu finansowego w SOS-W w Węgrowie;
8.pozytywnie rozpatrzył i zaopiniował wnioski o uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:39:13
Data utworzenia:2006-12-29 23:39:13
Data modyfikacji:2006-12-29 23:39:13
Liczba wyświetleń:729