Uchwała nr IX/69/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

 

 

 

Na podstawie art.12 pkt 8 lit e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późń. Zm.) Rada Powiatu w Węgrowie uchwala co następuje:

§ 1

  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zaciągnięcia zobowiązania na sfinansowanie zadań PN. „ Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie” oraz zadania PN. „ Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Węgrowie – obiekt Jaworku z przeznaczeniem od 1 września 2007 roku na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy”

§ 2

Kwota zobowiązania, o której mowa w § 1 nie może przewyższyć kwoty  155 327  zł (słownie:  sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych )

 

§ 3

 

Zobowiązanie o którym mowa w § 1 pokryte zostanie w 2008 r. dochodami z subwencji.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-08-20 15:20:55
Data utworzenia:2007-08-20 15:20:55
Data modyfikacji:2007-08-20 15:21:55
Liczba wyświetleń:617