Uchwała nr XIII/101/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały nr IX/71/07 rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie"

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku   o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

 

            W uchwale Rady Powiatu z dnia 10 sierpnia 2007 r. nr IX/71/2007 w § 1 kwotę 528 000 zł zastępuje się kwotą 500 000 zł (słownie: pięćset  tysięcy   złotych).

§ 2

            Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 3

            Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2008-01-10 11:02:24
Data utworzenia:2008-01-10 11:02:24
Data modyfikacji:2008-01-10 11:09:36
Liczba wyświetleń:493