UCHWAŁA NR XXXVI /288/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego ” oraz trybu i zasad jego nadawania

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.)  na wniosek Zarządu Powiatu,   Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1

Ustanawia się tytuł honorowy  „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego”.

§ 2

Tytuł honorowy „Zasłużony dla  Powiatu Węgrowskiego” jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i najwyższego uznania dla osoby, która poprzez swoją działalność w szczególny sposób zasłużyła się dla Powiatu, jego rozwoju i promocji.

§ 3

Tytuł honorowy „Zasłużony dla  Powiatu Węgrowskiego ” nadaje się uchwałą Rady Powiatu.

§ 4.

 1. O nadanie tytułu honorowego „ Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” mogą wnioskować:
  1. Przewodniczący Rady Powiatu,
  2. Starosta Węgrowski ,
  3. co najmniej 5 radnych Rady Powiatu,
  4. stali mieszkańcy Powiatu Węgrowskiego w liczbie co najmniej 100 osób,
 2. Wnioski o nadanie tytułu powinny zawierać dane o osobie kandydata oraz przedstawienie dorobku i zasług kandydata dla powiatu.
 3. Wnioski przyjmuje Wydział Kultury, Promocji i Turystyki. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

 1. Przyjęcie lub odrzucenie wniosku, ocena kandydatów do tytułu honorowego „Zasłużonego dla  Powiatu Węgrowskiego” oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu o nadaniu tytułu  jest zadaniem  Kapituły Honorowej.
 2. Kapitułę Honorową tworzą:
  1. Przewodniczący Rady Powiatu ,
  2. Dwóch  Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,
  3. Starosta Węgrowski ,
  4. Wicestarosta Węgrowski,
  5. Członek Zarządu Powiatu( wskazany przez Zarząd ).

§ 6

 1. Osoba, której nadano tytuł honorowy ” Zasłużony  dla Powiatu Węgrowskiego” otrzymuje akt nadania tytułu, srebrny pierścień z herbem Powiatu Węgrowskiego  oraz jest wpisywana do „Księgi  Zasłużonych dla Powiatu Węgrowskiego”.
 2. Pieczę nad Księgą Zasłużonych dla Powiatu Węgrowskiego sprawuje Starosta Węgrowski.
 3. Opis aktu nadania tytułu, pierścienia  i  „Księgi Zasłużonych  dla  Powiatu Węgrowskiego ” określa załącznik nr 2 do niniejszej  uchwały.

 

§ 7.

 1. Uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu i pierścienia odbywa się podczas  uroczystej sesji Rady Powiatu lub w innych uroczystych okolicznościach.
 2. Akt nadania tytułu i pierścienia  wręczają Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Węgrowski.

§ 8

Rada Powiatu może w drodze uchwały pozbawić osobę wyróżnioną tytułu „Zasłużonego dla  Powiatu Węgrowskiego” w przypadku dopuszczenia się  przez wyróżnionego czynu, wskutek którego stał się on niegodny tytułu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Zał ącznik  Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/288/10

                                                                                                                  Rady Powiatu Węgrowskiego

                                                                                                                  z dnia 22 stycznia 2010 roku

 

 

Opis aktu nadania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego”,

pierścienia  i „Ksi ęgi Zasłużonych dla  Powiatu Węgrowskiego”.

 

 

1. Akt nadania zawiera:

1) imię i nazwisko osoby uhonorowanej,

2) podstawę formalno-prawną przyznania tytułu,

3) uzasadnienie,

4) podpisy Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Węgrowskiego,

5) pieczęć urzędową,

6) miejscowość i datę.

2. Okolicznościowy pierścień wykonany jest ze srebra  , zawiera herb Powiatu Węgrowskiego oraz  numer  zgodnie z kolejnością wpisu w „Księdze Zasłużonych dla Powiatu Węgrowskiego”.

3. „Księga Zasłużonych dla Powiatu Węgrowskiego” składa się z kart zawierających:

1) tekst uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia tytułu,

2) teksty uchwał Rady Powiatu o nadaniu tytułu,

3) fotografie osób uhonorowanych tytułem,

4) kopię aktu nadania,

5) wpisy zawierające dane:

- wnioskodawcy,

- nazwiska i funkcje osób dokonujących wręczenia aktu nadania i medalu,

- okoliczności nadania tytułu.

 

                                                                                                      Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/288/10

                                                                          Rady Powiatu Węgrowskiego          

                                                                                                           z dnia 22 stycznia 2010 roku

 

 

WNIOSEK

o przyznanie tytułu „ZASŁUŻONY DLA POWIATU WĘGROWSKIEGO”

 

1.         Imiona i nazwisko:

 

 

 

2.         Imiona rodziców:

 

 

 

3.         Nazwisko rodowe:

 

 

 

4.         Data i miejsce urodzenia:

 

 

 

5.         Miejsce zamieszkania (adres):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.         Miejsce pracy, stanowisko, pełnione funkcje:

 

 

 

 

 

 

7.         Uzasadnienie wniosku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.         Inne dane uzasadniające wniosek:

 

 

 

9.         Wnioskodawca – data, podpis (pieczęć):

 

 

 

 

 

 

10.      Opinia Kapituły – data, podpis (pieczęć):

 

 

 

 

 

 

 

 

11.      Decyzja Rady Powiatu:

 

 

Uchwała Nr ………….... Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia ……………..…………….. nadano – nie nadano tytułu * .

 

Data ………………………………

 

Podpis Przewodniczącego Rady Powiatu

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-02-10 15:36:34
Data utworzenia:2010-02-10 15:36:34
Data modyfikacji:2010-02-10 15:37:38
Liczba wyświetleń:511