Uchwała Nr XXXI/208/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2006


            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i § 16 ust. 1 Statutu Powiatu Węgrowskiego (załącznik do uchwały Nr IV/9/98 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 15 , poz. 199 z 1999r. z późn. zm.)) Rada Powiatu Węgrowskiego  uchwala co, następuje:

 
§ 1

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2006
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
załącznik do uchwały nr XXXI/208/05
- PLAN PRACY RADY 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 21:27:10
Data utworzenia:2006-12-29 21:27:10
Data modyfikacji:2006-12-29 21:29:44
Liczba wyświetleń:547