Uchwała nr XI/78/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2007

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 658 000 zł

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa

Kwota zł

Objaśnienia

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

130 000,00

 

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

130 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

130 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

528 000,00

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno -  wychowawcze

528 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

528 000,00

§ 2

 

 

§ 3

 

  1. Zmniejsza się  planowany deficyt budżetowy 658 000 zł

   2.  W wyniku zmian w uchwale zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 658 000 zł , który po zmianach  przedstawia Załącznik nr 1 i nr 2

  3.  Zmniejsza się   plan przychodów  o 658 000 zł, z tego z tytułu zaciąganych pożyczek o kwotę 658 000  zł.,   zgodnie z Załącznikiem nr  3.

   4.  W wyniku zmian w uchwale zmienia się prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne,  którą  przedstawia Załącznik nr 4.

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie

 

 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

Podjęto decyzję o zmianie źródeł finansowania zadania pod nazwą „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego” na kwotę 130 000 zł oraz decyzję o nie realizowaniu zadania pn„Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno  Wychowawczego w Węgrowie – obiekt Jaworek z przeznaczeniem od 1 września 2007 r. na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku” na kwotę 528 000 zł  Środki zabezpieczone na ten cel miały pochodzić z pożyczki z WFOŚiGW. W związku z powyższym Zarząd Powiatu wystąpił z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty pożyczek planowanych  do zaciągnięcia w 2007 r. Uchwałą nr 147/S/07 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach uzyskał pozytywną opinię o możliwości spłaty pożyczki w wysokości 130 000 zł  jak również uchwałą nr 267/S/07 z dnia 18 września 2007 r. Zarząd Powiatu uzyskał pozytywną opinię o możliwości spłaty pożyczki w wysokości 528 000 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno  Wychowawczego w Węgrowie – obiekt Jaworek z przeznaczeniem od 1 września 2007 r. na Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku”. W związku z podjętą decyzją  o nie realizowaniu zadania oraz zmianie źródeł finansowania Powiat Węgrowski nie skorzysta w roku 2007 r. z w/w pożyczek.

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Załącznik nr 1.xls133,00kBBrak podpisu
Załącznik nr 2.xls24,00kBBrak podpisu
Załącznik nr 3.xls119,50kBBrak podpisu
Załącznik nr 4.xls30,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-10-26 11:39:13
Data utworzenia:2007-10-26 11:39:13
Data modyfikacji:2007-10-29 11:35:29
Liczba wyświetleń:541