Uchwała nr XVII/145/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie procedury przygotowania, uchwalania budżetu Powiatu Węgrowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów infornmacyjnych towarzyszących projektowi budżetu


Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. Nr 91 poz. 578 z 1998 r. z późn. zm./ w związku z art. 179-184 ustawy z dnia 30 czerwca o finansach publicznych (DZ.U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (DZ.U. z 2006 r. Nr 116, poz.783 )- Rada Powiatu Węgrowskiego  uchwala co następuje:


§ 1


Ustala się następujący terminarz prac nad projektem budżetu :
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży opracowują i przedkładają Skarbnikowi Powiatu, w nie przekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, wnioski do projektu uchwały budżetowej wg wzorów określonych przez Zarząd Powiatu Węgrowskiego , wraz z uzasadnieniem zawierającym omówienie planowanych dochodów i poszczególnych wydatków.
2. Komisje Rady Powiatu, Radni Powiatu , Burmistrzowie, Wójtowie Gmin Powiatu Węgrowskiego i Mieszkańcy Powiatu mogą składać do Przewodniczącego Zarządu Powiatu Węgrowskiego  wnioski do projektu uchwały budżetowej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
3. Przewodniczący Zarządu Powiatu Węgrowskiego  niezwłocznie kieruje wnioski, o których mowa w ust 2 do właściwych merytorycznie wydziałów Starostwa, celem ustalenia lub weryfikacji kosztów realizacji zgłoszonego zadania.
4. Zweryfikowany wniosek jest przekazywany do Skarbnika Powiatu w terminie do 7 października. Wnioski, które dotyczą zadań nie należących do kategorii zadań powiatowych wraz z pisemnym uzasadnieniem są zwracane do wnioskodawcy za pośrednictwem Zarządu Powiatu Węgrowskiego.
5. Skarbnik Powiatu w oparciu o przedłożone materiały i wnioski a także prognozowane kwoty dochodów własnych Powiatu, projektów dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych z zakresu administracji rządowej, wstępnych decyzji dotyczących subwencji ogólnej, udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa, planowanej kwoty wpłaty do budżetu Państwa a także projektów dotacji na realizację zadań przyjętych do realizacji w drodze porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, opracowuje zbiorcze zestawienia dochodów i wydatków, wydatków inwestycyjnych zgłoszonych do realizacji w roku budżetowym, dotacji udzielanych na finansowanie zadań własnych Powiatu oraz przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

 

 


§ 2


Wnioski złożone po terminie określonym w § 1 ust. 2 nie będą rozpatrywane przy tworzeniu projektu uchwały budżetowej. Wnioski mogą być  rozpatrywane w trakcie roku budżetowego, przy dokonywaniu uzasadnionych zmian budżetu przedkładanych Radzie Powiatu przez Zarząd Powiatu.


§ 3


1.Wnioski o których mowa w § 1 ust 1 opracowane są na podstawie:
a/ Prognozy cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie z dniem 01.01. roku budżetowego.
b/ Przewidywanego planu zatrudnienia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy i w roku budżetowym z uzasadnieniem ewentualnych zmian.
c/ Wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy i planowanego wskaźnika wzrostu w roku budżetowym.
2. Zarząd Powiatu Węgrowskiego  opracowuje projekt uchwały budżetowej w oparciu o przedłożone zestawienia, o których mowa w § 1 ust 5 uwzględniając zasady ustawy o finansach publicznych.
Opracowywany przez Zarząd Powiatu projekt uchwały budżetowej obejmuje następujące składniki:

1)      tekst sentencji uchwały budżetowej zawierający:

a)      podstawowe ustalenia o planowanych finansach rocznych Powiatu Węgrowskiego ,

b)      wnioskowane do udzielenia upoważnienia dla Zarządu, które zgodnie z prawem mogą być zamieszczane w uchwałach budżetowych,

c)       wnioskowane kwoty do wyodrębnienia rezerw budżetu,

2)         ogólny załącznik dotyczący dochodów budżetu z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w specyfikacji działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej .

3)         ogólny załącznik dotyczący wydatków budżetu w szczegółowości działów i rozdziałów, paragrafów   klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem:

a)      wydatków bieżących w tym:

-          wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

-          dotacji,

-          wydatków na obsługę długu publicznego,

-          wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat Węgrowski.

b)      wydatków majątkowych w tym:

-          kwot wydatków na inwestycje i zakupy środków trwałych,

4)         załącznik określający przychody i rozchody budżetu wraz z określeniem deficytu lub planowanej nadwyżki budżetowej, zaś w rozchodach z rzeczowym określeniem poszczególnych pozycji rozchodów,

5)         załącznik określający dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w szczegółowości:

a)      dochody – dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej,

b)      wydatki w szczegółowości nie mniejszej  jak w pkt 3,

6)         załącznik określający dotacje i wydatki z tytułu zadań powierzonych przez inną jednostkę samorządu terytorialnego, w szczegółowości dochody - jak pkt 5, wydatki jak pkt 5,

7)         załącznik dotyczący wydatków majątkowych budżetu w szczegółowości: dział i rozdział i paragraf  klasyfikacji budżetowej wraz z określeniem rzeczowo-kwotowym ważniejszych zadań inwestycyjnych, zakupów środków trwałych.

8)         załącznik określający limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz wydatków na programy i projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej –

      z wyszczególnieniem działów i rozdziałów, paragrafów  klasyfikacji budżetowej, wraz ze wskazaniem:

a)      nazwy programu, jego celu i zadań, które będą finansowane z budżetu,

b)      jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynującej jego realizację,

c)       okresu realizacji programu i łącznej kwoty nakładów finansowych,

d)      wysokości wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach z podziałem na środki własne (w tym kredyty i dotacje) oraz na środki pomocowe,

9)         załącznik określający dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w szczegółowości działu i rozdziału, paragrafu  klasyfikacji budżetowej wraz z określeniem rodzaju zadań publicznych objętych dotacją,

10)      załącznik określający plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych w szczegółowości działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, z nazwą jednostki, wskazaniem stanu środków obrotowych na początek i na koniec roku budżetowego oraz ze wskazaniem planowanej dotacji z budżetu lub wpłaty nadwyżki do budżetu,

11)      załącznik określający plan dochodów własnych jednostek budżetowych w szczegółowości działu ,rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, z nazwą jednostki, wskazaniem stanu środków pieniężnych na początek i na koniec roku budżetowego oraz ze wskazaniem planowanych wpłat do budżetu,

12)     załącznik określający plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w szczegółowości działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, z nazwą jednostki, wskazaniem stanu środków obrotowych na początek i na koniec roku budżetowego oraz ze wskazaniem planowanej dotacji z budżetu lub wpłaty zysku do budżetu,

13)     załącznik określający plany przychodów i wydatków funduszy celowych

w szczegółowości działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej, z nazwą funduszu, wskazaniem stanu środków obrotowych na początek i na koniec roku budżetowego oraz ze wskazaniem zadań rzeczowych objętych planem wydatków funduszu,

14)     załącznik określający wieloletnią prognozę długu publicznego – z wyszczególnieniem w latach obejmujący prognozowany okres zobowiązań z tytułu długu zaciąganego

      i planowanego.


§ 4


Do projektu uchwały budżetowej Zarząd Powiatu dołącza:
1. objaśnienia zawierające:
a) omówienie dochodów z poszczególnych źródeł
b) uzasadnienie poszczególnych wydatków, w tym:
- wydatków bieżących
- wydatków majątkowych
c) omówienie przychodów związanych z pokryciem niedoboru budżetowego oraz rozchodów związanych ze spłatami rat  pożyczek i kredytów
d) omówienie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych dochodów własnych jednostek budżetowych, funduszy celowych
2. Informację o stanie mienia komunalnego

3. Prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. 

§ 5


1.Projekt budżetu, prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informację o stanie mienia powiatowego Zarząd przekazuje:
1) Radzie Powiatu
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Oddział w Siedlcach  – celem zaopiniowania
- najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
2. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej do Rady Powiatu, Zarząd Powiatu przesyła podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich planów finansowych.
3.Jednostki podległe opracowują projekty, o których mowa w ust 2 ,w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji, nie później jednak niż do 22 grudnia.


§ 6


1. Przewodniczący Rady Powiatu  po  otrzymaniu projektu budżetu przesyła go niezwłocznie  wraz z objaśnieniami, informacją o stanie mienia komunalnego i prognozą łącznej kwoty długu wszystkim Radnym Powiatu i wyznacza termin sesji Rady, na której odbędzie się debata budżetowa.
2. Komisje Rady ( z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej ) po rozpatrzeniu właściwych części budżetowych, przedstawiają na piśmie swoje opinie Komisji Budżetowej . W trakcie prac nad projektem uchwały budżetowej Komisje mogą żądać wyjaśnień od upoważnionych przedstawicieli właściwych wydziałów starostwa, jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Zgłoszenie propozycji wprowadzenia do projektu budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku przewidywanego w budżecie wymaga wskazania źródła jego finansowania.
3. Komisja Budżetowa  , na podstawie opinii innych Komisji reprezentowanych przez ich przedstawicieli, przygotowuje opinię zbiorczą o projekcie budżetu. Nieuwzględnione przez Komisję Budżetową opinie innych Komisji oraz wnioski mniejszości zamieszcza się w opinii zbiorczej. Przewodniczący Komisji Budżetowej  przesyła niezwłocznie opinię zbiorczą Zarządowi Powiatu.
5. Zarząd Powiatu po zapoznaniu się jej z treścią wnosi ewentualne zmiany do projektu budżetu.


§ 7


1. Rozpatrywanie projektu uchwały budżetowej przez Radę Powiatu obejmować będzie :
a) omówienie projektu uchwały budżetowej
b) przedstawienie przez Zarząd Powiatu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie budżetu
c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Budżetowej
d) dyskusja nad projektem budżetu i wniesionymi poprawkami oraz ich głosowanie

e)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej§ 8


W ciągu 21 dni od daty uchwalenia budżetu Zarząd Powiatu opracowuje układ wykonawczy budżetu powiatu.  


§ 9Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego .


§ 10

 


Traci moc uchwała Nr IX/5599  Rady Powiatu Węgrowskiego  z dnia 31 sierpnia 1999r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

 

 


§ 11Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-07-10 10:44:27
Data utworzenia:2008-07-10 10:44:27
Data modyfikacji:2008-07-10 10:46:34
Liczba wyświetleń:663