Uchwała Nr XXIV/169/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia z gminami znajdującymi się na obszarze powiatu porozumień w zakresie współfinansowania przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych w latach 2006 – 2009

 

          Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r  Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) i art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje :

 

§ 1

1.       Rada Powiatu Węgrowskiego wyraża zgodę na zawarcie z gminami porozumień, których przedmiotem będzie realizacja i współfinansowanie przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na terenie gmin, zgodnie z wykazem zadań inwestycyjnych do wykonania na drogach powiatowych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, stanowiącego załącznik do uchwały.

2.       Współfinansowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 obejmuje koszty opracowania projektów technicznych i przebudowy dróg powiatowych oraz obiektów mostowych.

 

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami porozumień na następujących zasadach :

1.       Powiat Węgrowski sfinansuje w 2006 roku 60% kosztów opracowania projektów technicznych a gminy sfinansują w 2006 roku 40% kosztów opracowania projektów technicznych przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych znajdujących się na ich terenie.

2.       Powiat Węgrowski w latach 2007 – 2009 sfinansuje 50% kwoty stanowiącej udział własny samorządu w realizacji przebudów dróg powiatowych oraz obiektów mostowych wymagany przy ich współfinansowaniu środkami z Funduszu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

3.       Gminy w latach 2007 – 2009 sfinansują 50% kwoty stanowiącej udział, o którym mowa w ust. 2 dotyczący przebudów dróg oraz obiektów mostowych na ich terenie.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Zygmunt Dziwiński
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:49:30
Data utworzenia:2007-01-07 17:49:30
Data modyfikacji:2007-01-07 17:49:30
Liczba wyświetleń:620