UCHWAŁA NR XXXVII/292/2010 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 18 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu pod nazwą Rozbudowa,nadbudowa i przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie pod kątem stworzenia ogólnodostępnej noclegowej bazy turystycznej na terenie Powiatu Węgrowskiego finansowanego w ramach Programu Wspópracy Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, Priorytetu I Działania 1.2 Rozwój turystyki

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

Powiat Węgrowski przystępuje do projektu pod nazwą Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie pod kątem stworzenia ogólnodostępnej noclegowej bazy turystycznej na terenie Powiatu Węgrowskiego finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013, Priorytetu I, Działania 1.2 Rozwój turystyki.

 

§ 2

 

Powiat Węgrowski przeznacza na realizację projektu, o którym mowa w § 1 środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych) jako wkład własny, zabezpieczone na ten cel odrębną uchwałą. Łączna wartość projektu określona zostaje na 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych).

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-04-12 12:31:29
Data utworzenia:2010-04-12 12:31:29
Data modyfikacji:2010-04-12 12:35:40
Liczba wyświetleń:467