Uchwała Nr XXXVI/284/2010 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 stycznia 2010 r.w sprawie zmian w budżecie Powiatu Węgrowskiego na 2010 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1592 ze zm.)   oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr157, poz. 1240  ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (DZ. U. nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Węgrowskiego  uchwala co następuje:

§ 1  .

Zmienia się plan wydatków  na zadania własne powiatu zgodnie z tabelą nr 1 do Uchwały

§ 2

Zmienia się plan dochodów na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 2

§ 3

Zmienia się plan wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 3

§ 4

Zadania inwestycyjne w 2010 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z tabelą nr 4

§ 5

 

1.                    Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 469 916  zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1.         Zaciąganych kredytów w kwocie 4 469 916 zł

 

2.  Przychody budżetu w wysokości 7 162 741  zł rozchody 2 692 825 zł zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały

§ 6

Plan Przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po zmianach przedstawia tabelą nr 6

§ 7

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z tabelą  nr 7

§ 8

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały

§ 9

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 r. i lata następne zgodnie z tabelą nr  8

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego  

    

     § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Załączniki .xls537,00kBBrak podpisu
tabela nr 1.xls43,62kBBrak podpisu
Tabela nr 2.xls24,32kBBrak podpisu
Tabela nr 3.xls44,48kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2010-02-10 15:14:03
Data utworzenia:2010-02-10 15:14:03
Data modyfikacji:2010-02-10 15:17:12
Liczba wyświetleń:507