UCHWAŁA Nr VII/ 89/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia czasowego zakazu kąpieli w Zalewie nad Liwcem w Krypach i w rzece Liwiec na terenie Węgrowa.

Na podstawie art. 41 i art .42  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U.  z 2001 roku Nr 142  poz.1592  z późn. zm. )  Rada Powiatu zarządza , co następuje :

§ 1

W związku ze zwiększonym ryzykiem narażenia  życia  lub zdrowia  osób uczestniczących w imprezie masowej organizowanej przez Węgrowski Ośrodek Kultury  dniu 25 czerwca 2011 roku na terenie przylegającym do Zalewu   i Starorzecza  Liwca, ustala się całkowity  zakaz kąpieli w Zalewie nad Liwcem w miejscowości Krypy , gmina Liw  oraz Starorzeczu Liwca  i  odcinku Liwca  od Liwskich Mostów do jazu Grudzie  na terenie miasta Węgrowa ,  w terminie od  godziny 8.00 w dniu 25 czerwca 2011 roku do godziny 8.00 w dniu 26 czerwca 2011roku.

§ 2

 

Naruszenie zakazu  wymienionego w    § 1   zagrożone jest  zgodnie z art.55 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – kodeks wykroczeń (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 109 poz. 756 zpóźn.zm.) karą grzywny  do 250 zł albo kara nagany.

            § 3

Zobowiązuje się Starostę Węgrowskiego  do niezwłocznego podania do wiadomości publicznej zapisów  wymienionych w    § 1 i  § 2  niniejszej   uchwały.

          § 4

Uchwała wchodzi w życie  z dniem  podania do wiadomości publicznej poprzez rozplakatowanie obwieszczeń  i  podlega opublikowaniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz  na stronie internetowej  Powiatu Węgrowskiego.

 

Przewodnicząca

 Rady Powiatu

(-) Anna Brodacka-Bartoszuk

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2011-07-05 12:22:10
Data utworzenia:2011-07-05 12:22:10
Data modyfikacji:2013-07-09 14:16:17
Liczba wyświetleń:353