porządek XV sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Powiatu Węgrowskiego w dniu 28 marca 2008 roku (piątek) o godz. 1100, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6.  Podjęcie uchwał w sprawach:

1)  zmian w budżecie Powiatu na rok 2008;

2) uchylenia uchwały nr XIV/113/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie  zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja  budynku warsztatów szkolnych  w ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie  poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej”;

3) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.” . „Termomodernizacja  budynku warsztatów szkolnych  w ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie  poprzez wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie stropodachu w warsztatach szkolnych”;

4) zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. ”Termomodernizacja budynku LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie polegająca na wymianie okien w sali gimnastycznej, łączniku oraz zapleczu”;

5) wysokości oraz szczegółowych  warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz kryteriów przyznawania, trybu i wysokości nagród ze środków funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat węgrowski;

6) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Węgrowskiego;

7) określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Powiat Węgrowski;

8) określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2008 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych..

9) uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2015.

10) zatwierdzenia zmian w Statucie SPZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu;

11) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego;

12) upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia z Miastem Węgrów porozumienia dotyczącego współfinansowania realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa ul. Mickiewicza w Węgrowie na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Powstańców, w km od 0+000 do 0+232,5”.

 

7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności powiatowego rzecznika  konsumentów za 2007 r.

8. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.

9. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Powiatu Węgrowskiego za 2007 rok.

10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta Węgrowa w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z dyrektorem Węgrowskiego Ośrodka Kultury – radną powiatu węgrowskiego.

11. Przyjęcie protokołu XIV sesji Rady Powiatu  z dnia 1 lutego 2008 r.  

12. Wolne wnioski i oświadczenia.

13. Zamknięcie sesji.

 

 

    PRZEWODNICZĄCA

       RADY POWIATU

(-)Anna Brodacka-Bartoszk

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2008-03-19 13:23:24
Data utworzenia:2008-03-19 13:23:24
Data modyfikacji:2008-04-04 11:18:25
Liczba wyświetleń:656