Uchwały - rok 2007

Uchwała nr 11/6/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane remontu drogi dojazdowej z ul. Bohaterów Warszawy na teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Węgrowie Uchwała nr 12/8/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie rozłożenia na raty spłaty zadłużenia należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za świadczone usługi medyczne Uchwała nr 13/8/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie umorzenia należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za świadczone usługi medyczne Uchwała nr 14/12/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. Uchwała nr 15/12/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym 2007. Uchwała nr 16/13/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie na rok 2007 Uchwała nr 17/13/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej Dyrektorowi Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Uchwała nr 18/13/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. Uchwała nr 19/14/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 marca 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora ZDP do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu Uchwała nr 20/15/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r. Uchwała nr 21/15/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Węgrowskiego w 2006 r. Uchwała nr 22/15/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie w 2006r. Uchwała nr 23/15/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w 2006r. Uchwała nr 24/17/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie do składania oświadczeń woli Uchwała nr 25/17/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 26/17/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2007r. Uchwała nr 27/18/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie za 2006 r. i pokrycia stratyUchwała nr 28/19/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie wysokosci opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowymUchwała nr 29/20/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w OstrówkuUchwała nr 30/20/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 31/21/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 32/21/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w WęgrowieUchwala nr 33/23/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie powierzenia pelnienia obowiązków Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w JaworkuUchwała nr 34/23/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie ustalenia rozkladu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych działających na terenie powiatu węgrowskiegoUchwała nr 35/23/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 36/ 23/ 07 Zarządu Powiatu Węgrowskiegoz dnia 16 maja 2007r.w sprawie przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Powiatu Węgrowskiego do zaciągania w 2007 r. zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2008Uchwała nr 37/25/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w OstrówkuUchwała nr 38/25/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 39/27/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w LiwieUchwała nr 40/27/ 07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 41/27/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Remont pomieszczeń biblioteki szkolnej i pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Węgrowie” Uchwała nr 42/27/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. „Remont pomieszczeń biblioteki szkolnej i pracowni dydaktycznych w Liceum Ogólnokształcącym w Węgrowie” Uchwała nr 43/27/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie zmian wysokości opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w szkolnym schronisku młodzieżowymUchwała nr 44/28/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007r.Uchwała nr 45/29/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Modernizacja infrastruktury obiektów sportowych przy ZSP w Węgrowie”. Uchwała nr 46/29/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w związku z zamówieniem publicznym zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury obiektów sportowych przy ZSP w Węgrowie”Uchwała nr 47/29/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie do podjęcia działań w zakresie przygotowania dokumentacji kosztorysowo-przetargowej w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku”Uchwała nr 48/29/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 3 lipca 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do podjęcia działań w zakresie przygotowania dokumentacji kosztorysowo-przetargowej w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnaz-jalnych w Węgrowie polegająca na wymianie okien oraz dociepleniu ścian i stropodachu”Uchwała nr 49/30/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 lipca 2007 roku w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do do reprezentowania Powiatu Węgrowskiego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością dz. nr 738 znajdującej się przy ulicy Kościuszki 74 w Sadownem dla zadania inwestycyjnego Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z zadaszeniem schodów prowadzących do internatu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w SadownemUchwała nr 50/32/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w WęgrowieUchwała nr 51/32/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 lipca 2007 r. sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rokUchwała nr 52/33/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie pełnomocnictwa dla Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie do podjęcia działań w zakresie przygotowania dokumentacji kosztorysowo-przetargowej w związku z planowanym zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku”Uchwała nr 53/35/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 54/36/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu węgrowskiego w I półroczu 2006 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnejUchwała nr 55/36/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 56/36/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 57/36/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody Gminie Sadowne na wybudowanie boiska w miejscowości Sadowne gm. Sadowne na działce nr 738Uchwała nr 58/37/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 59/39/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2007 roku w sprawie ustalenia opłaty za najem w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w WęgrowieUchwała nr 60/39/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 61/39/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 września 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościUchwała Nr 62/40/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 63/40/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 października 2007 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka „JULIN” w Kaliskach do zawarcia umów na realizację przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja kuchni i zaplecza – piwnic w Domu Dziecka „JULIN””Uchwała nr 64/41/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 65/41/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2007 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego w zakresie prowadzenia remontu fundamentów zabytkowego dworu barokowego z 1782 r. siedziby Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie Uchwała nr 66/42/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 67/42/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie szczegółowych zadań i ich publikacji oraz terminu składania ofert na realizację zadań z zakresu kultury, promocji i turystyki w roku 2008 wynikających z „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.Uchwała nr 68/42/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 października 2007 roku w sprawie szczegółowych zadań i ich publikacji oraz terminu składania ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w roku 2008 wynikających z Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.Uchwała nr 69/43/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w WęgrowieUchwała nr 70/45/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2008 r.Uchwała nr 71/45/ 07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 72/46/ 07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 73/47/ 07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad zwalniania z opłat najmu uczniowskim stowarzyszeniom sportowym działających przy szkołach, dla których Powiat Węgrowski nie jest organem prowadzącym Uchwała nr 74/47/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegoUchwała nr 75/47/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 76/47/ 07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007r.Uchwała nr 77/48/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 78/48/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do składania oświadczeń woli w imieniu Zarządu Powiatu w sprawach ubezpieczeń majątkowychUchwała nr 79/49/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka „JULIN” w KaliskachUchwała nr 80/49/ 07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 81/50/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie nowo zakupionego specjalistycznego sprzętu medycznego – zestawu videoendoskopowego.Uchwała nr 82 /50/ 07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 83/51/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia „Programu Naprawczego Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach na lata 2008 – 2010”Uchwała nr 84/51/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 85/51/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Węgrowie nowo zakupionych specjalistycznych sprzętów medycznych – mammograf wraz z kamerą identyfikacyjną dla Szpitala Powiatowego w Węgrowie, ul. Kościuszki 201 oraz podstawowy aparat RTG wraz z zestawem do kontroli jakości dla Przychodni Rejonowej w Łochowie.Uchwała nr 86/51/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 r.Uchwała nr 87/51/07 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2007r.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2007-04-30 15:37:28
Data utworzenia:2007-04-30 15:37:28
Data modyfikacji:2007-04-30 15:38:21
Liczba wyświetleń:1066