Uchwały - rok 2010

Uchwała nr 251/148/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym w Węgrowie Uchwała nr 252/150/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Nauki przyrodnicze na maturze – gwarancją sukcesu zawodowego”Uchwała nr 253/150/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Prawo jazdy – dobry start na rynku pracy”Uchwała nr 254/150/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Matematyka królową nauk”Uchwała nr 255/150/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Partnerskiego Projektu Szkół pn. „Let's play with fairy tales”. Uchwała nr 256/150/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych i placówki opiekuńczo-wychowawczej.Uchwała nr 257/151/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Uchwała nr 258/152/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n.: Realizacja kalendarza imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego dla dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego organizowanych w 2010 roku o zasięgu ponadgminnym.Uchwała nr 259/152/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu p.n.: Realizacja kalendarza imprez sportowych Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe organizowanych dla dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego w 2010 roku o zasięgu ponadgminnym.Uchwała nr 260/152/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2010.Uchwała nr 261/152/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Uchwała nr 262/152/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych rodzajów zadań z zakresu oświaty w 2010 roku, ich publikacji oraz terminu składania ofert, wynikających z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Uchwała nr 263/152/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Partnerskiego Projektu „Zdrowie i żywienie bez granic” z Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme)Uchwała nr 264/152/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach do składania oświadczeń woli w zakresie trwałego zarządu nieruchomości zabudowanej pozostającej w użytkowaniu Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach Uchwała nr 265/154/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała nr 266/154/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 lutego 2010 r. W sprawie upoważnieni a kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym 2010 r. Uchwała nr 267/154/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 Uchwała nr 268/155/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych w roku budżetowym 2010 Uchwała nr 269/155/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Uchwała nr 270/156/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2009 r.Uchwała nr 271/156/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za rok 2009Uchwała nr 272/157/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Węgrowie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Zarządu Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr 273/157/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie, do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach ponoszenia kosztów użytkowania hali sportowej w ŁochowieUchwała nr 274/157/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała nr 275/157/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie, do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych związanych z przewozem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie w ramach wspólnego wykonania z Gminami Grębków, Korytnica, Liw i Łochów zadania wynikając ego z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświatyUchwała nr 276/158/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie realizacji zadań publicznych Powiatu Węgrowskiego z zakresu kultury, promocji i turystyki w 2010 r.Uchwała nr 277/159/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 7 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania dotyczącego remontu części istniejącej łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych w miejscowości Sadowne Gm. Sadowne na działce nr 738Uchwała nr 278/160/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w JaworkuUchwała nr 279/160/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację zużytego sprzętu znajdującego się w ewidencji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w WęgrowieUchwała nr 280/160/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 14 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2010 rokUchwała nr 281/161/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie do podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Profesjonalna kadra” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Uchwała nr 282/161/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w JaworkuUchwała nr 283/161/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty realizowanych w 2010 rokuUchwała Nr 284/161/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Rejonowym Spółkom Wodnym w Węgrowie koparko – ładowarki planowanej do zakupu w ramach środków pochodzących z dotacji w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uchwała nr 285/162/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała nr 286/163/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała Nr 287/163/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie wykonania uchwały Rady Powiatu Nr XVI/205/2004Uchwała nr 288/165/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 maja 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Taniec nie tylko dla gwiazd” Uchwała Nr 289/165/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała nr 290/166/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu pn. „Śmiałym szczęścia sprzyja – edycja II”Uchwała Nr 291/166/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w WęgrowieUchwała nr 292/169/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Preliminarzu kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaworku na 2010 rok Uchwała nr 293/169/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała nr 294/170/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 06 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała nr 295/170/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej terminu rozpoczęcia i zakończenia likwidacji gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr 296/170/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej awansu zawodowego na nauczyciela mianowanegoUchwała nr 297/171/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała nr 298/171/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 27 lipca 2010 W sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Pomagam, uczę, daję radość – terapeutyczne wsparcie w celu integracji ze środowiskiem wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie”Uchwała nr 299/171/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 27lipca 2010 W sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Lepszy start – podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży niepełnosprawnej z Powiatu Węgrowskiego” Uchwała nr 300/171/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 27 lipca 2010 W sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Sztuka bez barier” Uchwała nr 301/171/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 27 lipca 2010 W sprawie upoważnienia Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Chcę być wśród was – włączenie dzieci z autyzmem oraz ich rodzin do życia w społeczeństwie” Uchwała nr 302/171/10 Zarządu powiatu w Węgrowie z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach do pełnienia funkcji inwestora zastępczego do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Wzmocnienie obiektu Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach.Uchwała nr 303/171/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach do pełnienia funkcji inwestora zastępczego do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym pn. „Remont pomieszczeń mieszkalnych oraz łazienek w Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach.Uchwała nr 304/172/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała nr 305/173/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do realizacji w imieniu Powiatu Węgrowskiego zadań wynikających z ramowej umowy na realizację projektu pn. „Ogólnopolski Festiwal Siatkówki Dziewcząt i Chłopców” zawartej dnia 12 listopada 2009 rokuUchwała nr 306/173/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do realizacji w imieniu Powiatu Węgrowskiego zadań wynikających z ramowej umowy na realizację projektu pn. „Ogólnopolski Festiwal Siatkówki Dziewcząt i Chłopców” zawartej dnia 12 listopada 2009 rokuUchwała nr 307/173/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie do realizacji w imieniu Powiatu Węgrowskiego zadań wynikających z ramowej umowy na realizację projektu pn. „Ogólnopolski Festiwal Siatkówki Dziewcząt i Chłopców” zawartej dnia 12 listopada 2009 rokuUchwała nr 308/174/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w OstrówkuUchwała nr 309/174/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych i placówki opiekuńczo - wychowawczejUchwała nr 310/175/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu w Węgrowie za I półrocze 2010 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Uchwała nr 311/175/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała nr 312/175/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia roku w sprawie ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych oraz opiekuńczo – wychowawczych zatrudnionych na podstawie Karty NauczycielaUchwała nr 313/175/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia dodatku motywacyjnego dla p.o. Dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej w OstrówkuUchwała nr 314/175/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie działką nr 5886/2Uchwała nr 315/176/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 września 2010 roku.Uchwała nr 316/176/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 września 2010 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Powiatu Węgrowskiego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2010/2011 Uchwała Nr 317/176/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 8 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała Nr 318/177/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Uchwała Nr 319/178/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała Nr 320/180/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Projektu PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.4 p.t. „Liderzy edukacji w szkołach powiatu węgrowskiego” Uchwała Nr 321/180/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r. Uchwała Nr 322/182/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała Nr 323/183/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała Nr 324/183/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych i placówki opiekuńczo-wychowawczej.Uchwała Nr 325/183/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w ramach ponoszenia kosztów użytkowania hali sportowej w Sadownem Uchwała Nr 326/184/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała nr 327/185/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie umorzenia należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za świadczone usługi medyczneUchwała nr 328/186/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów w Powiecie Węgrowskim „Roku Ignacego Jana Paderewskiego”.Uchwała nr 329/186/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok. Uchwała nr 330/186/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Węgrowskiego Uchwała Nr 331/186/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała Nr 332/187/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 r.Uchwała nr 333/187/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 24 listopada 2010 W sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Pierwsza pomoc dla strażaków OSP w Węgrowie”Uchwała nr 334/187/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 24 listopada 2010 r. W sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Zaistnieć jako JA/MY”Uchwała nr 335/187/10 Zarządu Powiatu w Węgrowie z dnia 24 listopada 2010 r. W sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do składania oświadczeń woli w zakresie podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego pt. „Ja też potrafię”Uchwała Nr 336/187/10 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2011 roku.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2010-01-15 11:33:53
Data utworzenia:2010-01-15 11:33:53
Data modyfikacji:2010-01-15 11:34:12
Liczba wyświetleń:1020