Porządek XXII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 4 lutego 2005 roku


 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję XXII sesję Rady   Powiatu    Węgrowskiego    w   dniu   4 lutego  2005 r.   (piątek) o godz. 1100w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, z następującym porządkiem obrad:
 
1.       Otwarcie sesji.
2.       Stwierdzenie quorum. 
3.       Przedstawienie porządku obrad.
4.       Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
5.       Sprawozdanie Starosty z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004.
6.       Interpelacje i zapytania radnych.
7.       Podjęcie uchwał w sprawach:
1)       wysokości oraz szczegółowych  warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  dla nauczycieli  zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski w roku 2005;
2)       wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
8.       Uchwalenie budżetu powiatu na 2005 rok:
-          odczytanie projektu budżetu wraz z uzasadnieniem
-          odczytanie opinii RIO
-          dyskusja nad projektem budżetu i wniesionymi poprawkami oraz ich głosowanie
-          głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2005 rok.
9.       Rozpatrzenie skarg na Starostę Węgrowskiego.
10.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11.    Przyjęcie protokółu XXI sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w dniu 30 grudnia 2004 r.
12.    Wolne wnioski i oświadczenia.
13.    Zamknięcie sesji.
 
 
 
 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:08:52
Data utworzenia:2006-12-29 23:08:52
Data modyfikacji:2006-12-29 23:08:52
Liczba wyświetleń:715