Uchwała nr XVII/142/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany uchwały nr XIV/114/08 Rady Powiatu Węgrowkiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku"

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

                W Uchwale Rady Powiatu z dnia 1 lutego 2008 r. nr XIV/114/2008 w § 1 kwotę 649 037 zł zastępuje się kwotą 512 647 zł (słownie pięćset dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych)

§ 2

                Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego

§ 3

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Skarbnik Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-07-10 10:51:38
Data utworzenia:2008-07-10 10:51:38
Data modyfikacji:2008-07-10 10:56:04
Liczba wyświetleń:752