Rok 2013

Uchwała Nr XXI/208/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rokUchwala nr XXI/209/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu węgrowskiego na lata 2013-2032Uchwała nr XXI/210/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/150/2012 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/212/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 pn.: 1) „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”; 2) „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa;Uchwała nr XXI/211/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie powierzenia Miastu Węgrów i Gminie Łochów prowadzenia zadań publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych, położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów i ŁochówUchwała nr XXI/212/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów, umów i porozumień dotyczących realizacji i współfinansowania zadań inwestycyjnych z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych, w tym obiektów mostowych, opracowania dokumentacji technicznych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, planowanych do realizacji w 2013 rokuUchwała nr XXI/213/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub użytkowaniu wieczystym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w WęgrowieUchwała nr XXI/214/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w WęgrowieUchwała nr XXII/215/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rokUchwała nr XXII/216/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2013-2032Uchwała nr XXII/217/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zamiaru likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w WęgrowieUchwała nr nr XXII/218/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2013 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychUchwała nr XXII/219/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie uchwalenia programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla powiatu węgrowskiego na lata 2013-2015Uchwała nr XXII/220/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pt. „Profesjonalna kadra II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu SpołecznegoUchwała Nr XXIII/221/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rokUchwała nr XXIII/222/2013 Rady Powiatu Węgriowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2013-2032Uchwała nr XXIII/223/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorkie przy Pomniku Nagrobnym Franciszka ChorinaUchwała nr XXIII/224/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w SadownemUchwala Nr XXIII/225/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie upoważnienia powiatu węgrowskiego do podpisania umowy partnerskiej z Powiatem: Mławskim, Sochaczewskim, Warszawskim Zachodnim, Mińskim, Łosickim, Pułtuskim, Wołomińskim, Grójeckim, Płońskim, uromińskim, w celu złozenia wslpólnego wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą "Działalnia energooszczędne realizowane w jednostakch Państwowej Straży Pożarnej na Mazowszu" ze środków NFOŚ i GW w ramach programu priorytetowego "Sytsem ziewlonych inwestycji (GIS-Green Inwestment Scheme) . Część 5) Zarządaanie energią w budynkach wybranych podmiotu sektora finansówUchwała Nr XXIII/226/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawiew zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w WęgrowieUchwała Nr XXIII/227/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie za 2012 roku i pokrycia stratyUchwała Nr XXIV/228/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w WęgrowieUchwała Nr XXV/229/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.Uchwała Nr XXV/230/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Węgrowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.Uchwała Nr XXV/231/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmianw budżecie powiatu na 2012 rok.Uchwała Nr XXV/232/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2013-2032Uchwała Nr XXV/233/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w WęgrowieUchwała Nr XXV/234/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie pomocy materialnej przyznawanej studentom uczelni medycznych o kierunku lekarskim w Polsce.Uchwała Nr XXV/236/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do podpisania umowy z Gminą Łochów w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia dotyczącego montażu zestawu kolektora słonecznego w budynku mieszkalnym Domu Dziecka "JULIN" w Kaliskach w ramach projektu "Gmina Przyjazna Środowisku Naturalnemu OZE"Uchwała Nr XXV/237/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do podpisania porozumieniaze Skarbem Państwa Nadleśnictwem Łochów w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia dotyczącego "Pprzebudowy drogi powiatowej nr 4209 W Łosiewice-Ogrodniki ".Uchwała Nr XXV/238/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łochów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.:"Budowa ogrodzenia od ul. Folwarcznej i między ul. Folwarczną i ul. Szkolną na terenie Miasta Łochów" oraz upoważnienia Zarządu POwiatu Węgrowskiego do zawarcia umowy z Gminą Łochów, określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.Uchwała Nr XXV/239/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej w formir dotacji celowej Gminie Łochów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa parkingu przy hali sportowej przy ul. Wyspiańskiego w Łochowie" oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawrcia umowy z Gminą Łochów, określającej szczególowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków.Uchwała Nr XXV/240/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku zmianiająca uchwalę w sprawie utworzenia Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w SadownemUchwała Nr XXV/241/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 1 położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Bohaterów Warszawy nr 6 w Węgrowie, stanowiącego własnośc Powiatu Węgrowskiego.Uchwała Nr XXV/242/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku położonym w Węgrowie przy ul. Piłsudskiego 23.Uchwała nr XXV/244/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2013 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychUchwała nr XXV/245/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych stanowiących wkład własny na realizację przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie projektu pn. „Stworzenie, wypromowanie i rozwój ośrodka prowadzącego kompleksową diagnostykę i terapię chorób kobiecych, w szczególności niepłodności i diagnostykę wewnątrzmaciczną płodu – poprzez doposażenie Oddziału Ginekologicznego i Bloku Operacyjnego SPZOZ Węgrów”, współfinansowanego w latach 2014-2016 ze środków Programu Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego PL07-„Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych „Uchwała nr XXV/246/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w WęgrowieUchwała nr XXVI/247/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2013 rokUchwała nr XXVI/248/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2013-2032Uchwała nr XXVI/249/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą ”Razem możemy wiele”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5. „Kompleksowe wspomaganie systemu szkół” Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiUchwała nr XXVI/250/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Jesteśmy konkurencyjni”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiUchwała nr XXVI/251/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Otwarty rynek pracy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiUchwała nr XXVI/252/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w WęgrowieUchwała nr XXVI/253/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia Miastu Węgrów zadania publicznego oraz dofinansowania w zakresie modernizacji nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 4229 W – ul. Zwycięstwa w Węgrowie o długości 50mbUchwała nr XXVI/254/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w celu dofinansowania zadania dotyczącego „Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”Uchwała nr XXVI/255/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zgłoszenia kandydatury do XIV edycji konkursu Nagrody Marszałka Województwa MazowieckiegoUchwała nr XXVII/256/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rokUchwała nr XXVII/257/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2013-2032Uchwała nr XXVII/258/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu 9.7 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutkówUchwała nr XXVII/259/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/254/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w celu dofinansowania zadania dotyczącego „Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie”Uchwała nr XXVII/260/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2013 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia z gminą Łochów i miastem Węgrów umów partnerskich dotyczących realizacji i współfinansowania w 2014 roku zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów dróg powiatowych oraz działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego planowanych do realizacji w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II: Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój”UchwałaNr XXVII/261/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie skargi na bezczynność Starosty WęgrowskiegoUchwała Nr XXVII/262/2013 Rady Powiatu Węgrowskiegoz dnia 6 września 2013 roku w sprawie skargi na bezczynność Zarządu Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr XXVIII/263/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rokUchwała nr XXVIII/264/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2013-2032Uchwała nr XXVIII/265/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowtnej w Węgrowie za 2013 rok Uchwała nr XXVIII/266/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2014 rokUchwała nr XXVIII/267/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 października 2013 rku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/238/2013 z dnia 12 czerwca 12013 roku w sprawie udzielenia w 2013 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Łochów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ogrodzenia od. Ul. Folwarcznej i między ul. Folwarczną i ul. Szkolną na terenie miasta Łochów” oraz upoważnienia zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia umowy z Gmina Łochów, określającej szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środkówUchwała nr XXVIII/268/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”Uchwała nr XXVIII/269/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie w sprawie skargi na bezczynność Zarządu Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr XXIX/270/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2013 rokUchwała nr XXIX/271/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2013-2032Uchwała nr XXIX/272/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej "Węgrowianka"Uchwała nr XXIX/273/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawieokreślenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2013 roku, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Uchwała nr XXX/274/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu węgrowskiego na 2013 rokUchwała nr XXX/275/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2013-2032Uchwała nr XXX/276/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczególowych warunków obliczania i wypłacania dodatków za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz kryteriów i trybu przyznawania oraz wysokości nagrow ze środków funduszu nagrów i innych świadczeń o charakterze socjalnym dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat WęgrowskiUchwała nr XXX/277/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany w Statucie Powiatu WęgrowskiegoUchwała nr XXX/278/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w WęgrowieUchwała nr XXX/279/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2014Uchwała nr XXX/280/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Węgrowskiego na rok 2014Uchwała nr XXX/281/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu węgrowskiego na 2014 rokUchwała nr XXX/282/2013 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2014-2032
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu Węgrowskiego
Data wytworzenia informacji:2013-03-21 00:00:00
Data utworzenia:2013-03-21 15:31:36
Data modyfikacji:2014-02-28 10:24:12
Liczba wyświetleń:804