Uchwała Nr 160/107/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 lipca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Budowy Lokalnego Systemu Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie Węgrowskim na lata 2005 - 2010


Na podstawie art. 19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej  (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz § 54 ust. 2 Statutu Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r., przyjętego uchwałą Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. z późn. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 15, poz. 199) uchwala się , co następuje:
 
§ 1.
 
Zatwierdza się Program Budowy Lokalnego Systemu Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną w Powiecie Węgrowskim na lata 2005 – 2010 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Węgrowskiemu.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu:
 
Bogdan Doliński - Starosta
Anna Grażyna Brodacka-Bartoszuk - Wicestarosta
Ewa Besztak - Członek Zarządu Powiatu
Lidia Chabiera - Członek Zarządu Powiatu    
Leszek Onaszkiewicz - Członek Zarządu Powiatu     
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 02:04:05
Data utworzenia:2007-01-05 02:04:05
Data modyfikacji:2007-01-05 02:04:06
Liczba wyświetleń:572