Sprawozdanie Nr 3/11 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 31 marca – 28 kwietnia 2011 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył  5  posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 31 marca 2011 r. Zarząd:
1. przyjął informację Ministra Zdrowia dotyczącą funkcjonowania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w województwie mazowieckim”;
2. przyjął autopoprawki do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zaciągnięcia kredytów bankowych na finansowanie planowanego deficytu;
b) zaciągnięcia kredytów bankowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
3. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
4. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
5. ustalił ostateczny plan finansowy dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2011 r. oraz ostateczny plan finansowy na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2011;
6. zatwierdził umowę z firmą Handel Maszynami Rolniczymi i Samochodami Usługi Ogólnobudowlane w sprawie wykonania robót objętych projektem pn. „Budowa sali gimnastycznej przy SOS-W w Węgrowie”;
7. wyraził zgodę na udział uczniów klas II-III szkół ponadgimnazjalnych w jednodniowych warsztatach programu edukacyjnego "Transplantologia na tak";
8. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 600 zł zakupu nagród rzeczowych dla uczestników konkursu plastycznego „Bezpiecznie na wsi” oraz Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie. Jako przedstawiciela Starostwa oraz przedstawiciela „Wieści Węgrowskich” do prac w Komisji Konkursowej Zarząd wytypował Naczelnik Wydziału „KPT” – p. Hannę Kietlińską;
9. wyraził zgodę na sfinansowanie kosztów obiadu dla uczestników (i ich opiekunów) Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

W dniu 6 kwietnia 2011 r. Zarząd:
1. podtrzymał negatywną opinię w sprawie inwestycji „Budowa drogi publicznej gminnej wraz z przebudową zjazdu publicznego na drogę wojewódzką nr 637”;
2. negatywnie zaopiniował wnioski firm: PPHU „ROLPAKS”, „HEN-TRAK” oraz Usługi Tartaczne Roboty Ogólnobudowlane Sylwester Żochowski o wydanie zezwoleń na transport po drogach powiatowych samochodami ciężarowymi powyżej 15 ton masy całkowite;
3. podjął uchwały w sprawach:
a) zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie;
b) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi SOS-W w Węgrowie składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych związanych z przewozem wychowanków SOS-W w Węgrowie w ramach wspólnego z gminami wykonania zadania wynikającego z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
4. zaakceptował wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia  stowarzyszenia Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Zarząd postanowił, że jeśli w dalszym ciągu nie będą widoczne działania stowarzyszenia mające na celu promocje wschodniego Mazowsza, powiat węgrowski z końcem bieżącego roku wystąpi z MROT;
5. zatwierdził umowę w sprawie realizacji IX Festynu Archeologicznego „Hej, kto Polak na bagnety!”;
6. wyraził zgodę na wsparcie finansowe kwotą 3 tys. zł organizacji Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu”;
7. postanowił dofinansować łączną kwotą 2 tys. zł: Eliminacji Powiatowych Konkursu Recytatorskiego dla Gimnazjalistów; Konkursu Recytatorskiego Dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego; Powiatowego Konkursu „Plastyka w Obrzędach i Zwyczajach”;
8. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 5 tys. zł na dofinansowanie zakupu instrumentów dla Miejsko – Powiatowej Orkiestry Dętej;
9. wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym oraz  przeznaczenie kwoty 500 zł na ufundowanie pucharów i upominków dla uczestników XIII Długodystansowego Rajdu na Orientację „Dymno 2011”;
10. wyraził zgodę na objęcie patronatem honorowym oraz dofinansowanie kwotą 3,9 tys. zł organizacji nad Galowego Koncertu „W Krainie Uśmiechu”;
11. zatwierdził aneks do porozumienia w sprawie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych w Łochowie – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejska”;
12. zatwierdził Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na zadanie „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla części gminy Grębków poprzez uzupełnienie operatu ewidencyjnego o ewidencję budynków i lokali oraz aktualizację użytków gruntowych”.

W dniu 11 kwietnia 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/215/06 Rady Powiatu Węgrowskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do Stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna”;
2. wyraził zgodę na wykonanie najpilniejszych remontów odcinków przełomowych w ciągach dróg powiatowych i zaakceptował przeznaczenie na ten cel kwoty 477.470 zł. Zarząd postanowił, że budowa i przebudowa przepustów może się odbyć jedynie siłami własnymi ZDP. Decyzja o remoncie kapitalnym drogi Wierzbno – Walentów zapadnie po przeprowadzeniu z wójtem gminy Wierzbno rozmów w sprawie partycypacji finansowej gminy w tym zadaniu;
3. podjął uchwałę w sprawie udzielenia Staroście i kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu pełnomocnictw szczególnych;
4. podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na stanowisko Dyrektora ZSZ w Ostrówku;
5. przyjął sprawozdanie z wykonania planu pracy PODN w 2010 r. oraz informację z wykonania planu dochodów i wydatków w PODN za 2010;
6. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 4 tys. zł na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla ZSP w Węgrowie;
7. wyraził zgodę na przyznanie Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Antoniego z Padwy dotacji w kwocie 20 tys. zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynku kościoła wraz z wykonaniem kotłowni i instalacji c.o. w parafii p.w. św. Antoniego w Ugoszczy”;
8. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 300 zł na zakup nagród dla uczestników Eliminacji Powiatowych Festiwalu Piosenki o Zdrowiu;
9. zatwierdził umowy w sprawach:
a) przeprowadzenia audytu wewnętrznego;
b) wykonania modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu Miedzna.

W dniu 19 kwietnia 2011 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) uchwalenia Statutu Powiatu Węgrowskiego;
b) udzielenia dotacji na termomodernizację budynku kościoła wraz z wykonaniem kotłowni i instalacji c.o. w parafii p.w. św. Antoniego z Padwy w Ugoszczy;
c) wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz PGE Dystrybucja SA Lublin służebności przesyłu;
d) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
e) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Węgrowskiego na lata 2011 – 2030;
f) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Węgrowie za 2010 r. i przeznaczenia zysku brutto;
g) zatwierdzenia zmian Statutu SP ZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu;
h) rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu węgrowskiego na 2011 rok;
i) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Do…biegu…gotowi…START!...na rynek pracy”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
2. przyjął informację o sytuacji na rynku pracy w powiecie węgrowskim w 2010 roku;
3. pozytywnie ocenił działalność PCPR w Węgrowie w 2010 r.;
4. pozytywnie ocenił działalność SP ZOZ w Węgrowie w 2010 r.;
5. zatwierdził porządek obrad VI sesji Rady Powiatu;
6. podjął uchwały w sprawach:
a) ustalenia planu etatów w Starostwie Powiatowym  w Węgrowie na 2011 r.;
b) przekazania uprawnień Staroście Węgrowskiemu, Komendantowi Powiatowemu PSP oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
c) przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2012 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu;
d) zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
e) wyrażenia zgody na rozbiórkę piwnicy zlokalizowanej na terenie Szpitala Powiatowego w Węgrowie usytuowanej na działce o numerze ewidencyjnym 2216 położonej na terenie m. Węgrowa;
f) zatwierdzenia Preliminarza kosztów działalności WTZ w Jaworku na 2011 r.;
7. wyraził zgodę na wykonanie  dodatkowych remontów na odcinkach przełomowych w ciągach dróg powiatowych;
8. wyraził zgodę na użyczenia na cele budowlane części pasa drogowego  - ul. Szkolna w Łochowie;
9. pozytywnie ocenił działalność WTZ w Jaworku w 2010 r.;
10. zatwierdził aneks do umowy o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności WTZ w Jaworku.

W dniu 26 kwietnia 2011 r. Zarząd:

1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) uchylenia uchwały Nr V/67/2011 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31.03.2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku z zewnątrz Komendy Powiatowej policji w Węgrowie”;
b) przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji prowadzony przez Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Węgrowskiego do zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji z/s w Radomiu w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku z zewnątrz Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie”;
2. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
3. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 r.;
4. przyjął:
a) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
b) sprawozdanie finansowe łączne jednostek budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
c) sprawozdanie finansowe łączne gospodarstwa pomocniczego;
5. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planach finansowych jednostek organizacyjnych;
6. wyraził zgodę na powołanie biegłego sądowego ds. leśnictwa;
7. pozytywnie zaopiniował przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej Ludwinów – Tończa gmina Liw wraz z urządzeniami i obiektami związanymi z funkcjonowaniem drogi”;
8. podjął decyzję o odstąpieniu od umowy z firmą Es- PLAN Mariusza Sowy w sprawie opracowania dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie;
9. zatwierdził umowę z Polską Agencją Koncertową w sprawie organizacji koncertu pt. „W Krainie Uśmiechu”;
10. wyraził zgodę na przekazanie SOS-W w Węgrowie materiałów promocyjnych dotyczących powiatu węgrowskiego;
11. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 500 zł na wsparcie finansowe organizacji III Powiatowego Konkursu Piosenki Przedszkolnej;
12. wyraził zgodę na wsparcie finansowe kwotą 1 tys. zł organizacji zlotu Klubu Motocyklowego „Wściekły Łoś;
13. w związku z brakiem środków finansowych Zarząd postanowił nie zawierać umowy z AWI-STUDIO w Siedlcach w sprawie współpracy w dziedzinie promocji powiatu węgrowskiego przez „Telewizję Powiatową”;
14. w związku z brakiem środków finansowych Zarząd negatywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Klubu Motocyklowego „GRYF” o dofinansowanie 11. Międzynarodowego Zlotu Motocyklowego „XI GRYF-PARTY 2011”;
15. wskazał Wicestarostę – p. Ewę Besztak jako osobę nadzorującą ministerialny program PCE;
16. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 2 tys. zł jako wsparcia finansowego zawodów Polish Open Kick-Boxing w Węgrowie oraz wyraził zgodę na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników imprezy;
17. postanowił, że podwyżka wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych w 2011 roku nastąpi od września i wyniesie tyle, ile wzrost wynagrodzeń nauczycieli;
18. wyraził zgodę na złożenie wniosku o środki z 0,6% rezerwy w związku z wystąpieniem szkód w SOS-W w Węgrowie;
19. negatywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie wycieczki uczniów SK LOP przy Szkole Podstawowej w Sadownem;
20. zatwierdził umowy:
a) z Konsorcjum firm „WITMAR” s.c. i "GLOBAL EAST" s.c. w sprawie w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla części gminy Grębków”;
b) z Konsorcjum firm „WITMAR” s.c.i "GLOBAL EAST" s.c. w sprawie wykonania ewidencji gruntow i budynków dla części gminy Grębków;
c) z Biurem Leśnych Usług Projektowych „LASOTAKS” w sprawie sporządzenia uproszczonych planów urządzania lasów dla gminy Łochów i miasta Łochowa;
21. przyjął informację o realizacji projektu „Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów”.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2011-05-04 10:37:44
Data utworzenia:2011-05-04 10:37:44
Data modyfikacji:2011-05-04 10:39:18
Liczba wyświetleń:517