Sprawozdanie nr 1/06 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 1 grudnia - 20 grudnia 2006 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 3 posiedzenia, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 7 grudnia 2006 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach: 
a) podziału obowiązków w Zarządzie Powiatu Węgrowskiego;
b) upoważnienia członków Zarządu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu
c) zmian w budżecie powiatu na 2006 r.;
2. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w Statucie SP ZOZ w Węgrowie oraz zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu;
3. podjął decyzję o przedłużeniu do 30.06.2007 r. terminu przebudowy drogi powiatowej Miedzna – Tchórzowa o długości 1,2 km o wartości 173.044,84 zł oraz drogi Trawy – Wiktoria o długości 0,82 km o wartości 131.338,86 zł;
4. wyraził zgodę na przedłużenie wynajmu w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie pomieszczeń dla Biura Powiatowego ARiMR do dnia 31.08.2007 r. z określeniem nowych warunków umowy;
5. dokonał wyboru oferty Powiatowego Banku Spółdzielczego w Węgrowie jako najkorzystniejszej  na udzielenie kredytu;
6. podjął decyzję o zapewnieniu bezpłatnego noclegu w internatach dla uczestników Pucharu Polski w Armwrestlingu (siłowanie na rękę) w Węgrowie;
7. w oparciu o opinię Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie Zarząd postanowił nie wyrazić zgody na zwolnienie  z opłaty za posiłki w stołówce internatu SOS-W czworga  wychowanków Ośrodka;
8. wyraził zgodę na zakup informatora z częścią kalendarzową – publikacji wydawnictwa „VIGO”.
W dniu 12 grudnia 2006 r. Zarząd:
1. Zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
b) powołania Komisji Rewizyjnej;
c) powołania przewodniczących stałych Komisji Rady;
d) powołania Komisji Budżetu i Finansów;
e) powołania Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Polityki Prorodzinnej;
f) powołania Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu;
g) powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego;
h) wyboru delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich;
i) wyboru delegata Powiatu Węgrowskiego do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich;
j) delegowania dwóch radnych Powiatu Węgrowskiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku; 
k) zmiany uchwały nr XXXIII/215/06 Rady Powiatu z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do Stowarzyszenia „Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna”;
l)  zmian w Statucie Powiatu Węgrowskiego; 
m) wynagrodzenia Starosty Węgrowskiego.
2. zatwierdził porządek obrad III sesji Rady Powiatu; 
3. podjął uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora ZSP w Sadownem;
4. zatwierdził porozumienie dotyczące korzystania z boiska parafialnego przy ul. Mickiewicza w Węgrowie;
5. rozpatrzył wniosek Prezesa Klubu UKS „1” w Węgrowie o pokrycie kosztów przejazdu zespołów na turnieje piłkarskie w Kozienicach i Radomiu i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 600 zł.
W dniu 19 grudnia 2006 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2006 r.
b) zmiany uchwały Nr XXXIV/221/06 z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zadań Powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjętych do realizacji w 2006 r., na które przeznacza się środki PFRON.
2. podjął uchwałę sprawie zmian w budżecie powiatu na 2006 r.
3. udzielił Dyrektorowi SP ZOZ w Węgrowie poparcia w sprawie protestu wobec propozycji NFZ zmniejszającej kontrakt na 2007 r.;
4. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 20 tys. zł na nagrody dla pracowników PUP w Węgrowie oraz 5,3 tys. zł na nagrody dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki te pochodziły będą z oszczędności poczynionych w budżetach w/w jednostek;
5. wyraził zgodę na zwiększenie o kwotę 600 zł budżetu PODN w Węgrowie z przeznaczeniem na wydatki związane ze szkoleniami;
6. pozytywnie zaopiniował zaliczenie dróg wewnętrznych w gminie Liw do kategorii dróg gminnych.

 
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:34:52
Data utworzenia:2006-12-29 23:34:52
Data modyfikacji:2006-12-29 23:34:53
Liczba wyświetleń:663