Uchwała nr X/73/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184 , art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późń. Zm )., art. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 ,poz. 1966 z późń. Zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

 

1.Zwiększa się plan dochodów na zadania własne powiatu o kwotę 610 806  zł.:

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa

Kwota zł

Objaśnienia

750

Administracja publiczna

2 000,00

 

75020

Starostwa powiatowe

2 000,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 000,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie. Dochody z tytułu refundacji z Urzędu Pracy.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przciwpożarowa

3 820,00

Środki na zakup systemu wspomagania decyzji dla KPPSP

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 820,00

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

3 820,00

 

758

Różne rozliczenia

83 377,00

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

83 377,00

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

83 377,00

 

851

Ochrona zdrowia

500 000,00

W ramach Samorządowego Instrumentu wsparcia komponent G na zakup mamografu wraz z kamerą identyfikacyjną, oraz zakup aparatu RTG dla SPZOZ

85111

Szpitale ogólne

500 000,00

 

6300

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

500 000,00

 

852

Pomoc społeczna

21 609,00

Realizuje PCPR w Węgrowie

85218

Powiatowe centrum pomocy rodzinie

7 609,00

Realizuje PCPR w Węgrowie

0970

Wpływy z różnych dochodów

7 609,00

Wpływy z tytułu: 2,5 % kosztów obsługi zadań PFRON, oraz refundacja wynagrodzeń z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach  prac interwencyjnych

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione  i ośrodki interwencji kryzysowej

14 000,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

14 000,00

Od M. Węgrów – 9000 zł

Od G. Łochów – 3000 zł

Od G. Liw – 2 000 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zwiększa się plan dochodów na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 35 000 zł.

Dział Rozdział Paragraf

Nazwa

Kwota zł

Objaśnienia

852

Pomoc społeczna

35 000,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

85203

Ośrodki wsparcia

20 000,00

 

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

20 000,00

 

85295

Pozostała działalność

15 000,00

 

2120

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

15 000,00

 

 

3.Zmniejsza się plan  dochodów na zadania własne powiatu o kwotę  22 442  

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

803

Szkolnictwo wyższe

295,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

295,00

 

2888

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

221,00

 

2889

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

74,00

 

852

Pomoc społeczna

9 000,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione  i ośrodki interwencji kryzysowej

9 000,00

 

2710

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

9 000,00

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

13 147,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

85415

Pomoc materialna dla uczniów

13 147,00

 

2888

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

8 919,00

 

2889

Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)

4 228,00

 

§ 2

1.        Zmniejsza się plan wydatków na zadania własne powiatu o kwotę 76 421  

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

801

Oświata i wychowanie

33 367,00

 

80120

Licea ogólnokształcące

18 906,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

794,00

Realizuje ZSP Węgrów. Przeniesienie w planie wydatków  

4120

Składki na fundusz pracy

8 600,00

Realizuje ZSP Sadowne

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 511,00

Realizuje ZSP Sadowne

4300

Zakup usług pozostałych

7 001,00

Realizuje LO im. A. Mickiewicza. Przeniesienie w planie wydatków

80123

Licea profilowane

77,00

Realizuje ZSP Węgrów. Przeniesienie w planie wydatków

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

77,00

 

80130

Szkoły zawodowe

14 084,00

Realizuje ZSP Węgrów. Przeniesienie w planie wydatków.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 836,00

 

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

7 248,00

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

300,00

Realizuje ZSP Węgrów. Przeniesienie w planie wydatków.

3250

Stypendia różne

300,00

 

803

Szkolnictwo wyższe

295,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

80309

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

295,00

 

3218

Stypendia i zasiłki dla studentów

221,00

 

3219

Stypendia i zasiłki dla studentów

74,00

 

851

Ochrona zdrowia

10 000,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

85111

Szpitale ogólne

10 000,00

 

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

10 000,00

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

25 759,00

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze

4 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

 

85410

Internaty i bursy szkolne

612,00

Realizuje ZSP w Węgrowie. Przeniesienie w planie wydatków.

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

612,00

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

13 147,00

 

3248

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

8 919,00

Realizuje:

 LO Węgrów – 1 311 zł

ZSP Łochów- 390 zł

ZSP Sadowne – 1 432 zł

LO Stoczek – 127 zł

ZSP Węgrów – 5 659 zł

3249

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

4 228,00

Realizuje:

LO Węgrów – 622 zł

ZSP Łochów- 185 zł

ZSP Sadowne – 679 zł

LO Stoczek – 60 zł

ZSP Węgrów – 2 682 zł

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

4 000,00

Realizuje ZSP w Węgrowie. Przeniesienie w planie wydatków.

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

 

85420

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy

4 000,00

Realizuje MOW w Jaworku

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7 000,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

92116

Biblioteki

7 000,00

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

7 000,00

 

2.  Zmniejsza się plan wydatków na  zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4 150 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

710

Działalność usługowa

4 150,00

 

71015

Nadzór budowlany

4 150,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 150,00

 

 

 

 

 

 

3.Zwiększa się plan wydatków na zadania własne powiatu o  kwotę 738 059 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

 

630

Turystyka

23 274,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

63095

Pozostała działalność

23 274,00

 

6610

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

23 274,00

 

750

Administracja publiczna

7 000,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

7 000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

 

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przciwpożarowa

3 820,00

Środki na zakup systemu wspomagania decyzji dla KPPSP

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 820,00

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 3 820,00

 

801

Oświata i wychowanie

116 744,00

 

80120

Licea ogólnokształcące

102 283,00

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 511,00

Realizuje ZSP Sadowne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 794,00

Realizuje ZSP w Węgrowie / 794 zł/, ZSP Sadowne / 50 000  zł /

4270

Zakup usług remontowych

33 377,00

Realizuje ZSP Sadowne – 14 028 zł

Realizuje LO im. A. Mickiewicza – 19 349,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

7 001,00

Realizuje LO. Im. A. Mickiewicza w Węgrowie

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

8 600,00

Realizuje ZSP Sadowne

80123

Licea profilowane

377,00

Realizuje ZSP Węgrów

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

377,00

 

80130

Szkoły zawodowe

14 084,00

Realizuje ZSP Węgrów

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 752,00

 

4430

Różne opłaty i składki

332,00

 

851

Ochrona zdrowia

510 000,00

 

85111

Szpitale ogólne

510 000,00

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

510 000,00

Realizuje Starostwo Powiatowe w Węgrowie

Zakup zestawu videoendoskopowego – 10 000 zł

Zakup mamografu wraz z kamerą identyfikacyjną oraz zakup aparatu RTG

852

Pomoc społeczna

62 609,00

 

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

50 000,00

Realizuje Dom Dziecka w Julinie

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

50 000,00

 

85218

Powiatowe centrum pomocy rodzinie

4 580,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 980,00

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000,00

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

600,00

 

85220

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione  i ośrodki interwencji kryzysowej

8 029,00

Realizuje PCPR w Węgrowie

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

 

 

707,00

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2 000,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

322,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 450,00

Ze środków Gminy Liw – 1650 zł

Ze środków Gminy Łochów – 2800 zł

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

150,00

Ze środków Gminy Liw – 150 zł

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

Ze środków Gminy Liw-200 zł

Ze środków Gminy Łochów – 200 zł

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

14 612,00

 

85403

Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze

4 000,00

Realizuje SOSW w Węgrowie

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 000,00

 

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

1 000,00

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 000,00

Realizuje Starostwo powiatowe w Węgrowie. Dotacja dla Miasta Siedlce za orzeczenia dla dwóch uczniów z Powiatu Węgrowskiego

85410

Internaty i bursy szkolne

4 612,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 612,00

Realizuje ZSP w Węgrowie

85420

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

5 000,00

Realizuje MOW w Jaworku

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000,00

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 500,00

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 500,00

 

 

4.  Zwiększa się plan wydatków na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 35 000 zł.

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

852

Pomoc społeczna

35 000,00

Realizuje PCPR w Węgrowie

85203

Ośrodki wsparcia

20 000,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 400,00

 

4270

Zakup usług remontowych

14 600,00

 

85295

Pozostała działalność

15 000,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 290,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 710,00

 

 

5. Zwiększa  się plan wydatków na  zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 4 150 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Nazwa

 

Kwota

Objaśnienia

710

Działalność usługowa

4 150,00

 

71015

Nadzór budowlany

4 150,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

750,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 700,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 200,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

5 00,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3

 

  1.   Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o kwotę  73 274 zł.

   2.  W wyniku zmian w uchwale zwiększa się plan wydatków majątkowych w 2007 r.  o 596 695 zł , który po zmianach  przedstawia   Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 4.

  3.  Zwiększa się  plan przychodów  o 73 274  zł, z tego z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę 73 274  zł.,   zgodnie

      z Załącznikiem nr  2.

   4.  W wyniku zmian w uchwale zmienia się prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne,  którą  przedstawia Załącznik nr 3.

   5.   Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przedstawia załącznik nr 4  

  6. Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem

      nr 5

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie

 

 § 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Wydatki na zadania zał nr 1.xls133,00kBBrak podpisu
Plan przychodów i rozchodów załacznik numer 2.xls119,50kBBrak podpisu
Zal_3-_limity_na_wieloletnie_programy.xls24,00kBBrak podpisu
zał. nr 4.xls31,50kBBrak podpisu
Plan przych. i wyd. PFOśiGW -zał nr 5.XLS29,50kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-10-26 09:44:45
Data utworzenia:2007-10-26 09:44:45
Data modyfikacji:2007-10-26 11:06:53
Liczba wyświetleń:536