Uchwała nr VIII/65/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku

Na podstawie art. 5 ust 2, pkt. 1 i art. 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku - Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), oraz art. 4, ust.1, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku – tj. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr VI/47/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Nadać akty założycielskie oraz statuty szkołom wchodzącym w skład Ośrodka, o którym mowa w § 1 w brzmieniu określonym w załącznikach Nr 3 do 6”.

2) Załączniki o numerach od 3 do 6, o których mowa w § 2 ust. 3 uchwały Nr VI/47/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 marca 2007 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2007 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 3

do Uchwały Nr VIII/65 /07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 29 czerwca  2007 roku

 

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

S Z K O Ł Y   P O D S T A W O W E J    S P E C J A L N E J

 

 

 

Na podstawie art. 5 ust 2, pkt. 1 i art. 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)   zakłada się   z dniem 1 września 2007 roku:

 

 ------------------------------------ Szkołę Podstawową Specjalną  ----------------------------------

 

---------------------------- w Jaworku, ul. Jaworek 32, 07-111 Wierzbno -------------------------

 

dla chłopców z upośledzeniem w stopniu lekkim,

 

która umożliwia ukończenie szkoły podstawowej specjalnej.

 

Szkole nadaje się Statut stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/65/07  Rady  Powiatu  Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

Specjalna Szkoła Podstawowa wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku.  

 

 

 

 

 

 

pieczęć urzędowa

 

 

 

 

                                                                                                      ................................................

                                                                                                          (pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Załącznik nr 4

do Uchwały Nr VIII/65 /07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 29 czerwca  2007 roku

 

 

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

G I M N A ZJ U M    S P E C J A L N  E G O

 

 

 

Na podstawie art. 5 ust 2, pkt. 1 i art. 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.)   zakłada się   z dniem 1 września 2007 roku:

 

--------------------------------------- Gimnazjum Specjalne  ----------------------------------------

 

---------------------------- w Jaworku, ul. Jaworek 32, 07-111 Wierzbno -------------------------

 

dla chłopców z upośledzeniem w stopniu lekkim,

 

które umożliwia ukończenie gimnazjum specjalnego.

 

Szkole nadaje się Statut stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr VIII/65/07  Rady  Powiatu  Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

Gimnazjum Specjalne wchodzi w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworku.  

 

 

 

 

 

 

pieczęć urzędowa

 

 

 

 

                                                                                                      ................................................

                                                                                                          (pieczątka i podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr VIII/65/07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

 

Statut

Szkoły Podstawowej Specjalnej

w Jaworku

 

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001 roku                 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 roku  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

 

Statut szkoły w szczególności zawiera:

 
I. Postanowienia ogólne.

II. Cele i zadania szkoły.

III. Organy szkoły.

IV. Organizację i funkcjonowanie szkoły.

V. Zadania i zasady funkcjonowania szkoły.

VI. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

VII. Uczniowie szkoły.

VIII. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

IX. Formy współpracy z rodzicami, opiekunami.

X. Dokumentacja i zasady gospodarki finansowej.

XI. Postanowienia końcowe.  

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Specjalna w Jaworku.

2. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pomija się określenie „specjalna”.

2. Szkoła znajduje się w Jaworku, gmina Wierzbno, na nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 32, na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i wchodzi w jego skład.

3. Szkoła prowadzi kształcenie dla chłopców niedostosowanych społecznie z  upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

4. Na pieczęciach podłużnych do korespondencji używana jest nazwa:

„Szkoła Podstawowa Specjalna, Jaworek 32, 07-111 Wierzbno”

5. Na pieczęciach podłużnych legitymacji szkolnych używana jest nazwa:

„Szkoła Podstawowa, Jaworek 32, 07-111 Wierzbno” i pomija się wyraz „Specjalna”.

6. Na pieczęciach urzędowych małej i dużej używane są nazwy:

„Szkoła Podstawowa w Jaworku” i pomija się wyraz „Specjalna”.

§ 2

1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Węgrowski.
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 

§ 3

Szkoła wypracowuje oraz realizuje formy własnego ceremoniału, które podlegają uzgodnieniu z organem prowadzącym Powiatu Węgrowskiego oraz Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 4

Szkoła Podstawowa Specjalna w Jaworku, zwana dalej „Szkołą”, jest placówką prowadzącą kształcenie dla chłopców niedostosowanych społecznie z  upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim od 10 do 16 lat.

 

§ 5

1. Do zadań szkoły należy w szczególności:

1)       umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły lub innych form kształcenia,

2)       eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego,

3)       przygotowanie do prawidłowego uczestniczenia w życiu społecznym oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi.

2. Zadania o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez:

1)       organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych               i resocjalizacyjnych,

2)       wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne,

3)       wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej                     i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości ich  dzieci,

4)       udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawcom i nauczycielom              w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju ich dzieci, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych,

5)       podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań uczniów szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu,

6)       organizowanie udziału w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska,

7)       współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 

Rozdział III

ORGANY SZKOŁY

 

§ 6

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor, który jest jednocześnie Dyrektorem Ośrodka,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Samorząd Uczniowski.

2. Organy Szkoły są  jednocześnie organami Ośrodka.

 

§ 7

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i prawidłowe ich wykorzystanie,

5) zatrudnienie i zwalnianie pracowników,

6) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

7) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień, dla pracowników pedagogicznych, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i pozostałych pracowników, zgodnie z Kodeksem Pracy,

8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

9) opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych Szkoły,

10) opracowywanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły.

 

§ 8

1. Dyrektor ma prawo wstrzymania wykonania Uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

2. O wstrzymaniu wykonania Uchwały Dyrektor zawiadamia Kuratora Oświaty i organ prowadzący.

 

§ 9

W wykonaniu zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, rodzicami lub opiekunami prawnymi, organami samorządu terytorialnego oraz organami sądowymi i policją.

 

§ 10

Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora określa ustawa  z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

 

§ 11

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki, w skład której wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.

 

§ 12

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w  obecności                             

co najmniej połowy jej członków.

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

§ 13

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)                   zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

2)                   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)                   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)                   ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

5)                   podejmowanie uchwał w sprawie promocji śródrocznej,

6)                   podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

 

§ 14

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora  lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.

 

 

§ 15

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)      organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                      i pozalekcyjnych,

2)      projekt planu finansowego,

3)      wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród innych wyróżnień,

4)      propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych.

 

§ 16

1. Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem” tworzą wszyscy uczniowie Szkoły i wchodzi on w skład Samorządu Wychowanków Ośrodka.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i Statutem Ośrodka.

4. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczących praw i obowiązków ucznia.

5. Uczniowie mają prawo do wyboru w porozumieniu z Dyrektorem pracownika pedagogicznego pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

§ 17

1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem.

2. Zasada współdziałania między Dyrektorem a Radą Pedagogiczna opiera się na zasadzie współpracy poszczególnych zespołów Rady Pedagogicznej w pracach, w których uczestniczy Dyrektor, oraz wspólnej analizie zagadnień na zebraniach Rady Pedagogicznej.

3. Ewentualne konflikty pomiędzy Dyrektorem a pracownikiem pedagogicznym lub Radą Pedagogiczną w pierwszej instancji będą rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej.                 W przypadku braku porozumienia, Dyrektor lub Rada Pedagogiczna mogą zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego.

4. Konflikty sporne między Dyrektorem, Radą Pedagogiczną a uczniami, będą rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej po uprzednim wysłuchaniu stron.

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SZKOŁY

 

§ 18

1. Organizację i funkcjonowanie Szkoły określa Statut.

2. Rada Pedagogiczna przyjmuje „Regulamin Ucznia”, „Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego” „Wewnątrzszkolny system oceniania”.

 

§ 19

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie, którzy są wychowankami Ośrodka, skierowani do Ośrodka według odrębnych przepisów.

2. Szkoła prowadzi działalność w dni nauki szkolnej.

 

§ 20

1.       Podstawową formą organizacyjną w Szkole jest oddział.

2.       Liczba uczniów w oddziale wynosi od 10 do 16.

 

§ 21

1.      Do Szkoły przyjmowani są nieletni, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

2.      Nieletniemu skierowanemu do Ośrodka Szkoła zapewnia kształcenie na poziomie szkoły podstawowej specjalnej z upośledzeniem w stopniu lekkim. 

3.      Przy przyjęciu nieletniego do Szkoły wymagana jest następująca dokumentacja:

1)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2)      potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów pozwalających określić ukończoną lub kontynuowaną klasę nauki szkolnej.

 

§ 22

Skreślenie ucznia z księgi uczniów następuje:

1)       po jego nieusprawiedliwionej nieobecności w Ośrodku trwającej dłużej niż 8 tygodni, licząc od daty powiadomienia o nieobecności wychowanka sądu rodzinnego,

2)       w przypadku niedoprowadzenia nieletniego do Ośrodka w ciągu 3 miesięcy od daty wskazania Ośrodka przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

§ 23

Pobyt ucznia w Szkole ustaje z powodu:

1)       zwolnienia z Ośrodka przez sąd, który wydał orzeczenie o zastosowaniu środka wychowawczego wobec nieletniego,

2)       przeniesienia do innego ośrodka,

3)       skreślenia z listy wychowanków.

 

§ 24

Szkoła zapewnia:

1)      realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2)      udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych,

3)      udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno                             - oświatowych,

4)      pomoc w nauce.

 

§ 25

1.       Wychowanie w Szkole opiera się na systemie wychowania opracowanym i przyjętym przez Radę Pedagogiczną, z uwzględnieniem specyfiki Szkoły i Ośrodka, jego uczniów i wychowanków oraz wieloletniego programu placówki.

2.       Praca resocjalizacyjna w Szkole przybierać powinna formy zgodnie z planem pracy, stanowią-cym integralną część ogólnego, rocznego planu dydaktyczno-wychowawczego opracowanym przy współudziale uczniów i zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.

3.       Realizacja planowanych zadań powinna być uwidoczniona w zadaniach tygodniowych.

 

§ 26

1.       Dyrektor powierza oddział klasowy opiece wychowawców odpowiedzialnych za prowadzenie uczniów oraz kierujących indywidualnym procesem resocjalizacyjnym poszczególnych wychowanków.

2.       Wychowawca odpowiedzialny jest za opracowanie i realizację indywidualnych programów resocjalizacyjnych poszczególnych uczniów (wychowanków), współpracuje z innymi pracownikami Ośrodka, rodzicami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym oraz opracowuje opinie i wnioski dotyczące wychowanków w sprawach: urlopowania, przeniesienia do innej placówki, zwolnień z Ośrodka i innych.

3.       Dla każdego nieletniego opracowuje się i realizuje indywidualny program resocjalizacyjny.

4.       Wychowawca informuje nieletniego o przebiegu procesu resocjalizacyjnego i możliwości wpływania na jego przebieg.

 

§ 27

1.       W Szkole działa stały zespół wychowawczy powołany przez Dyrektora.

2.       Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1) diagnozowanie i opracowywanie indywidualnego programu pracy z uczniem (wychowankiem) oraz prognozowanie oczekiwanych efektów zastosowanych działań resocjalizacyjno – wychowawczych,

2) analizowanie stosowanych metod pracy z uczniem i wybór skutecznych form pomocy,

3) okresowe ocenianie efektów pracy z uczniem.

3.       W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1) Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu,

2) wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym wychowanka.

4.       Zespół wychowawczy ustala formy pomocy uczniowi.

 

 

Rozdział V

ZADANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

 

§ 28

Celem Szkoły jest:

1) kształcenie, wychowanie i przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do dorosłego życia we współczesnym świecie,

2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego,

3) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze  i środowisku naturalnym,

4) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

5) współudział w działaniach resocjalizacyjnych wobec wychowanków.

 

§ 29

1.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki, rewalidacji i resocjalizacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora.

2.       Arkusz organizacyjny dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Warszawie.

 

§ 30

1.       Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział.

2.       Uczniowie w jednorocznym cyklu nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w szkolnym planie nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

3.       Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone    w systemie klasowo-lekcyjnym.

4.        Przerwy międzylekcyjne trwają 10 do 30 minut. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

 

§ 31

Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora.

 

§ 32

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice,                            a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.

4. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora do tygodniowego planu zajęć – tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

§ 33

1.       W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycieli.

2.       Podczas zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele                               – organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców (opiekunów prawnych, wolontariuszy). Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

3.       Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada prowadzący zajęcia.

4.       Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanym wychowawcą. W szczególnych przypadkach dyrektor gimnazjum może powierzyć obowiązki wychowawcy klasy dwóm nauczycielom.

5.       Funkcję wychowawcy powierza się nauczycielowi, który (jeśli nie zajdą szczególne okoliczności) prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.

 

§ 34

1.       Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 roku życia.

2.       Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być                  na wniosek dyrektora szkoły skreślony z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej,                 jedynie z równoczesnym przeniesieniu ucznia do innego Ośrodka.

3.       O zastosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej szkoły podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 35

1.       W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do zakończenia ostatniej godziny wynikającej z planu zajęć ucznia.

2.       W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym.

3.       Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez Dyrektora.

4.       Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin.    

 

Rozdział VI 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

 

§ 36

1.       Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz wydawania świadectw szkolnych określają odrębne przepisy.

2.       Ocena na świadectwie jest wyrażona cyfrą w zapisie literowym zgodnie z obowiązującą skalą.

3.       Uczeń promowany do klasy wyższej otrzymuje świadectwo promocyjne.

4.       Uczniowi kończącemu szkołę wydaje się świadectwo ukończenia szkoły na odpowiednim druku z zastosowaniem obowiązującej skali i zapewnia dalsze kształcenie w Gimnazjum Specjalnym, jeśli nie ukończył 18 lat.

5.        Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania określa rada pedagogiczna i stają się one integralną częścią niniejszego Statutu.

 

 

 

Rozdział VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 37

Do Szkoły nie przyjmuje się:

1)      skazanych na karę pozbawienia wolności,

2)       chorych fizycznie lub psychicznie wymagających leczenia szpitalnego lub indywidualnej opieki osoby dorosłej,

3)       upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,

4)       niewidomych i głuchych, a także niedowidzących i niesłyszących w stopniu uniemożliwiającym im naukę w szkole,

5)       z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu wymagającym indywidualnej pomocy                            w poruszaniu się, ubieraniu, jedzeniu, itp.

 

§ 38

Uczniowi Szkoły zapewnia się warunki niezbędne do nauki, wychowania, resocjalizacji, w tym warunki bezpiecznego pobytu.

 

§ 39

1. Uczniowie Szkoły wspólnie z uczniami Gimnazjum Specjalnego i pracownikami Ośrodka stanowią społeczność Ośrodka, biorą aktywny udział w życiu placówki, są jej współgospodarzami.

2. Reprezentantem idei samorządności jest powołany przez nich samych Samorząd Uczniowski.

3. Uczeń  ma prawo do:

1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3) życzliwego, przedmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustnej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze Szkolnym Systemem Oceniania,

7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,                           z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

8) rozwijanie zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz przerw świątecznych i ferii,

10) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku trudności w nauce,                  na zasadach określonych w zadaniach i zasadach funkcjonowania szkoły,

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych                                    i księgozbioru biblioteki,

12) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

13) korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

14) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych            i rozrywkowych na terenie Ośrodka,

15) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie                       się  w organizacjach działających na terenie szkoły

16) poszanowania jego godności osobistej i podmiotowego traktowania przez dorosłych,

17) zapewnienia bezpieczeństwa, i ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,

18) udziału i współudziału w organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,           oraz rozrywkowej, korzystanie z pomieszczeń i urządzeń Szkoły. 

 

 

 

 

§ 40

Uczeń ma obowiązek:

1) uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć                           w zajęciach lekcyjnych, w życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,

2) godnie reprezentować szkołę,

3) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4) dbać o kulturę słowa,

5) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad i norm współżycia społecznego,

6) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,

7) odpowiadać za własne postępowanie,

8) uznawać godność, podmiotowość innych osób (szczególnie przeciwstawiając się brutalności i wulgarności w relacjach z innymi).

 

§ 41

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

1)      pochwałę na forum klasy udzielona przez wychowawcę, nauczyciela, Dyrektora,

2)      pochwałę na forum szkoły, udzielona przez wychowawcę, nauczyciela, Dyrektora,

3) list pochwalny skierowany do Rodziców,

4) nagrodę rzeczową,

5) przepustkę (urlop).

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje wychowawca, nauczyciel lub Samorząd.

3. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia z konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych, itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.

 

§ 42

1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:

1)      naganę na forum klasy,

2)      naganę na forum szkoły,

3)      pisemne powiadomienie rodziców.

2. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów prawnych).

3. Od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem Samorządu do Dyrektora w terminie 7 dni.

 

Rozdział VIII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 43

1. W szkole zatrudnia się pracowników:

1) pedagogicznych (wychowawców, nauczycieli i innych według potrzeb),

2) ekonomicznych i administracyjnych,

3) obsługi.

2. Kwalifikacje, liczbę pracowników, warunki tworzenia niektórych stanowisk regulują odrębne przepisy.

 

§ 44

Normy zatrudnienia określa arkusz organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący, a także odpowiednie przepisy oświatowe.

 

§ 45

1.       Do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, korekcyjnych, psychoterapeutycznych mogą być zatrudniani instruktorzy w wymiarze odpowiednim do liczby godzin, przewidzianych w arkuszu organizacyjnym.

2.       Do zajęć w kołach zainteresowań, zespołach korekcyjnych, grupach psychoterapeutycznych, instruktorzy mogą być zatrudnieni tylko w tych przypadkach, gdy wśród pracowników pedagogicznych Ośrodka brak jest osób posiadających przygotowanie specjalistyczne do prowadzenie tych zajęć.

 

§ 46

Do obowiązków wychowawcy w szczególności należy:

1) opieka nad wychowankami, organizowanie i prowadzenie pracy resocjalizacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,

2) systematyczne prowadzenie obserwacji wychowanków, konsultowanie własnych spostrzeżeń o wychowankach z psychologiem, lekarzem, nauczycielami i innymi pracownikami,

3) współuczestniczenie w opracowaniu programów resocjalizacyjno - wychowawczych                    dla poszczególnych wychowanków,

4) opracowanie opinii i wniosków o wychowankach dla potrzeb sądów w sprawach urlopowania, pobytu w Ośrodku, zwolnień z Ośrodka, przeniesienia i innych.

 

§ 47

Nauczyciel szkoły w Ośrodku poza obowiązkami określonymi w Statucie powinien aktywnie uczestniczyć w procesie resocjalizacji uczniów, a ponadto do jego obowiązków                               w szczególności należy:

1) ustalanie aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz opóźnień i braków                               w zakresie nauczania przedmiotu nowo przybyłych uczniów, podejmowanie działalności reedukacyjnej, wyrównawczej zarówno w czasie zajęć lekcyjnych jak i zespołach dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych w szkole Ośrodka, a także we współdziałaniu z wychowawcami,

2) systematyczne poznawanie uczniów w toku nauczania i wychowania oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji związanej z działalnością obserwacyjną, współpraca                                 z wychowawcami, psychologiem, pedagogiem, lekarzem i innymi pracownikami Ośrodka zajmującymi się uczniami w zakresie działalności resocjalizacyjnej, rewalidacyjnej, wyrównawczej, terapeutycznej.

 

§ 48

Wymiar czasu pracy poszczególnych pracowników regulują odrębne przepisy,                                      a w szczególności art. 42 Karty Nauczyciela – w przypadku pracowników pedagogicznych               i art. 129 i 131 Kodeksu Pracy  – przypadku pracowników administracyjno - obsługowych.

 

§ 49

Szczegółowe zakresy czynności dla zatrudnionych pracowników administracyjnych                            i obsługi sporządza Dyrektor. Dokumenty te stanowią załącznik do umów o pracę poszczególnych pracowników.

 

Rozdział IX

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI, OPIEKUNAMI

 

§ 50

Współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi ucznia odbywa się w zakresie:

1) podtrzymywanie i ochrona więzi rodzinnych,

2) wspieranie rodziców, opiekunów prawnych w spełnianiu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu jego potencjalnych możliwości,

3) udzielanie pomocy rodzicom, opiekunom prawnym w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju uczniów.

 

§ 51

Zadania do osiągnięcia we współpracy z rodzicami, opiekunami prawnymi, są realizowane przez cykl spotkań pracowników pedagogicznych raz w roku.

 

 

Rozdział X

 DOKUMENTACJA I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

§ 52

1. Szkoła prowadzi dokumentację dotyczącą pracowników pedagogicznych i pozostałych pracowników na zasadach ogólnie obowiązujących.

2. Szkoła prowadzi dokumentację dotyczącą:

1) pobytu uczniów w szkole,

2) przebiegu nauczania i wychowania.

3. Szkoła ponadto prowadzi dokumentację szczegółową, tj.:

1) dzienniki lekcyjne i zajęć dodatkowych

2) arkusze ocen uczniów,

3) tygodniowy rozkład zajęć,

4) roczne plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,

5) księgę ewidencji uczniów,

6) programy nauczania,

5) protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.

4. Szkoła prowadzi inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami:

1) ekonomiczną,

2) kadrową,

3) kancelaryjną.

 

§ 53

1. Zasady prowadzenia i dokumentowania gospodarki finansowej regulują ogólne przepisy              w tym zakresie.

2. Szczegółowe regulacje w tym zakresie określa Dyrektor wraz z Głównym Księgowym.

3. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją gospodarki finansowej oraz sposobów                jej dokumentowania sprawuje Główny Księgowy.

 

Rozdział X

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 54

Statut Szkoły jako dokument określający zasady organizacyjne oraz zadania szkoły winien być bezwzględnie przestrzegany przez wszystkich pracowników oraz uczniów.

 

§ 55

Statut Szkoły przechowywany jest wraz z podstawową dokumentacją Ośrodka.

 

§ 56

Zmiany w Statucie Szkoły mogą być dokonywane na wniosek wszystkich jego organów przez Radę Pedagogiczną, a dyrektor jest zobowiązany przesłać je niezwłocznie do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 57

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2007 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr VIII/65/07

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 29 czerwca 2007 roku

 

Statut

Gimnazjum Specjalnego

w Jaworku

 

Podstawy prawne:

 

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001 roku                 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 roku  w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

 

Statut szkoły w szczególności zawiera:

 
I. Postanowienia ogólne.

II. Cele i zadania szkoły.

III. Organy szkoły.

IV. Organizację i funkcjonowanie szkoły.

V. Zadania i zasady funkcjonowania szkoły.

VI. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

VII. Uczniowie szkoły.

VIII. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

IX. Formy współpracy z rodzicami, opiekunami.

X. Dokumentacja i zasady gospodarki finansowej.

XI. Postanowienia końcowe.  

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi: Gimnazjum Specjalne w Jaworku.

2. W nazwie szkoły umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną pomija się określenie „Specjalne”.

2. Szkoła znajduje się w Jaworku, gmina Wierzbno, na nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 32, na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i wchodzi w jego skład.

3. Szkoła prowadzi kształcenie dla chłopców niedostosowanych społecznie z  upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim na podbudowie sześcioletniej szkoły podstawowej specjalnej.

4. Na pieczęciach podłużnych do korespondencji używana jest nazwa:

„Gimnazjum Specjalne, Jaworek 32, 07-111 Wierzbno”

5. Na pieczęciach podłużnych legitymacji szkolnych używana jest nazwa:

„Gimnazjum, Jaworek 32, 07-111 Wierzbno” i pomija się wyraz „Specjalne”.

6. Na pieczęciach urzędowych małej i dużej używane są nazwy:

„Gimnazjum w Jaworku” i pomija się wyraz „Specjalne”.

§ 2

1. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Węgrowski.
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

 

§ 3

Szkoła wypracowuje oraz realizuje formy własnego ceremoniału, które podlegają uzgodnieniu z organem prowadzącym Powiatu Węgrowskiego oraz Mazowieckim Kuratorem Oświaty.

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 4

Gimnazjum Specjalne w Jaworku, zwane dalej „Szkołą”, jest placówką prowadzącą kształcenie dla chłopców niedostosowanych społecznie z  upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim od 13 do 18 lat.

 

§ 5

1. Do zadań szkoły należy w szczególności:

1)       umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły lub innych form kształcenia,

2)       eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego,

3)       przygotowanie do prawidłowego uczestniczenia w życiu społecznym oraz życia zgodnego z powszechnie obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi.

2. Zadania o których mowa w ust. 1 realizowane są poprzez:

1)       organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, rewalidacyjnych               i resocjalizacyjnych,

2)       wspomaganie w zakresie nabywania umiejętności życiowych ułatwiających funkcjonowanie społeczne,

3)       wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczej                              i edukacyjnej, w tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu potencjalnych możliwości ich  dzieci,

4)       udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom), wychowawcom i nauczycielom              w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju ich dzieci, w szczególności w zakresie unikania zachowań ryzykownych,

5)       podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zachowań uczniów szczególnie zagrażających ich zdrowiu lub życiu,

6)       organizowanie udziału w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska,

7)       współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 

Rozdział III

ORGANY SZKOŁY

 

§ 6

1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor, który jest jednocześnie Dyrektorem Ośrodka,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Samorząd Uczniowski.

2. Organy Szkoły są  jednocześnie organami Ośrodka.

 

§ 7

Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i prawidłowe ich wykorzystanie,

5) zatrudnienie i zwalnianie pracowników,

6) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,

7) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień, dla pracowników pedagogicznych, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i pozostałych pracowników, zgodnie z Kodeksem Pracy,

8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,

9) opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych Szkoły,

10) opracowywanie zakresów obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych Szkoły.

 

§ 8

1. Dyrektor ma prawo wstrzymania wykonania Uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

2. O wstrzymaniu wykonania Uchwały Dyrektor zawiadamia Kuratora Oświaty i organ prowadzący.

 

§ 9

W wykonaniu zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, rodzicami lub opiekunami prawnymi, organami samorządu terytorialnego oraz organami sądowymi i policją.

 

§ 10

Tryb powoływania i odwoływania Dyrektora określa ustawa  z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

 

§ 11

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki, w skład której wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni, bez względu na wymiar czasu pracy.

 

§ 12

1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.

2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w  obecności                             

co najmniej połowy jej członków.

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

 

§ 13

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)       zatwierdzanie planów pracy Szkoły,

2)       podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

4)       ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły,

5)       podejmowanie uchwał w sprawie promocji śródrocznej,

6)       podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów.

 

§ 14

Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora  lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole.

 

 

§ 15

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)       organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych                      i pozalekcyjnych,

2)       projekt planu finansowego,

3)       wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród innych wyróżnień,

4)       propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych.

 

§ 16

1. Samorząd Uczniowski zwany dalej „Samorządem” tworzą wszyscy uczniowie Szkoły i wchodzi on w skład Samorządu Wychowanków Ośrodka.

2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów.

3. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły i Statutem Ośrodka.

4. Samorząd może przedstawiać Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach dotyczących szkoły, a w szczególności dotyczących praw i obowiązków ucznia.

5. Uczniowie mają prawo do wyboru w porozumieniu z Dyrektorem pracownika pedagogicznego pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

§ 17

1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem.

2. Zasada współdziałania między Dyrektorem a Radą Pedagogiczna opiera się na zasadzie współpracy poszczególnych zespołów Rady Pedagogicznej w pracach, w których uczestniczy Dyrektor, oraz wspólnej analizie zagadnień na zebraniach Rady Pedagogicznej.

3. Ewentualne konflikty pomiędzy Dyrektorem a pracownikiem pedagogicznym lub Radą Pedagogiczną w pierwszej instancji będą rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej.                 W przypadku braku porozumienia, Dyrektor lub Rada Pedagogiczna mogą zwrócić się o pomoc do organu prowadzącego.

4. Konflikty sporne między Dyrektorem, Radą Pedagogiczną a uczniami, będą rozpatrywane na forum Rady Pedagogicznej po uprzednim wysłuchaniu stron.

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SZKOŁY

 

§ 18

1.       Organizację i funkcjonowanie Szkoły określa Statut.

2.       Rada Pedagogiczna przyjmuje „Regulamin Ucznia”, „Zasady funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego” „Wewnątrzszkolny system oceniania”.

 

§ 19

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie, którzy są wychowankami Ośrodka, skierowani do Ośrodka według odrębnych przepisów.

2. Szkoła prowadzi działalność w dni nauki szkolnej.

 

§ 20

1. Podstawową formą organizacyjną w Szkole jest oddział.

2. Liczba uczniów w oddziale wynosi od 10 do 16.

 

§ 21

1.      Do Szkoły przyjmowani są nieletni, wobec których sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

2.      Nieletniemu skierowanemu do Ośrodka Szkoła zapewnia kształcenie na poziomie gimnazjum specjalnego z upośledzeniem w stopniu lekkim. 

3.      Przy przyjęciu nieletniego do Szkoły wymagana jest następująca dokumentacja:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów pozwalających określić ukończoną lub kontynuowaną klasę nauki szkolnej.

 

§ 22

Skreślenie ucznia z księgi uczniów następuje:

1) po jego nieusprawiedliwionej nieobecności w Ośrodku trwającej dłużej niż 8 tygodni, licząc od daty powiadomienia o nieobecności wychowanka sądu rodzinnego,

2) w przypadku niedoprowadzenia nieletniego do Ośrodka w ciągu 3 miesięcy od daty wskazania Ośrodka przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

§ 23

Pobyt ucznia w Szkole ustaje z powodu:

1) zwolnienia z Ośrodka przez sąd, który wydał orzeczenie o zastosowaniu środka wychowawczego wobec nieletniego,

2) przeniesienia do innego ośrodka,

3) skreślenia z listy wychowanków.

 

§ 24

Szkoła zapewnia:

1) realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

2) udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych i wychowawczych,

3) udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno                             - oświatowych,

4) pomoc w nauce.

 

§ 25

1. Wychowanie w Szkole opiera się na systemie wychowania opracowanym i przyjętym przez Radę Pedagogiczną, z uwzględnieniem specyfiki Szkoły i Ośrodka, jego uczniów i wychowanków oraz wieloletniego programu placówki.

2. Praca resocjalizacyjna w Szkole przybierać powinna formy zgodnie z planem pracy, stanowią-cym integralną część ogólnego, rocznego planu dydaktyczno-wychowawczego opracowanym przy współudziale uczniów i zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.

3. Realizacja planowanych zadań powinna być uwidoczniona w zadaniach tygodniowych.

 

§ 26

1. Dyrektor powierza oddział klasowy opiece wychowawców odpowiedzialnych za prowadzenie uczniów oraz kierujących indywidualnym procesem resocjalizacyjnym poszczególnych wychowanków.

2. Wychowawca odpowiedzialny jest za opracowanie i realizację indywidualnych programów resocjalizacyjnych poszczególnych uczniów (wychowanków), współpracuje z innymi pracownikami Ośrodka, rodzicami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym oraz opracowuje opinie i wnioski dotyczące wychowanków w sprawach: urlopowania, przeniesienia do innej placówki, zwolnień z Ośrodka i innych.

3. Dla każdego nieletniego opracowuje się i realizuje indywidualny program resocjalizacyjny.

4. Wychowawca informuje nieletniego o przebiegu procesu resocjalizacyjnego i możliwości wpły-wania na jego przebieg.

 

§ 27

1. W Szkole działa stały zespół wychowawczy powołany przez Dyrektora.

2. Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:

1) diagnozowanie i opracowywanie indywidualnego programu pracy z uczniem (wycho-wankiem) oraz prognozowanie oczekiwanych efektów zastosowanych działań resocjalizacyjno – wychowawczych,

2) analizowanie stosowanych metod pracy z uczniem i wybór skutecznych form pomocy,

3) okresowe ocenianie efektów pracy z uczniem.

3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:

1) Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu,

2) wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym wychowanka.

4. Zespół wychowawczy ustala formy pomocy uczniowi.

 

Rozdział V

ZADANIA I ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

 

§ 28

Celem Szkoły jest:

1) kształcenie, wychowanie i przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do dorosłego życia we współczesnym świecie,

2) zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego,

3) kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze  i środowisku naturalnym,

4) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,

5) współudział w działaniach resocjalizacyjnych wobec wychowanków.

 

§ 29

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania, opieki, rewalidacji i resocjalizacji w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora.

2. Arkusz organizacyjny dyrektor szkoły przedstawia do zatwierdzenia organowi prowadzącemu w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty Warszawie.

 

§ 30

1. Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział.

2. Uczniowie w jednorocznym cyklu nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych przewidzianych w szkolnym planie nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

3. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone    w systemie klasowo-lekcyjnym.

4.  Przerwy międzylekcyjne trwają 10 do 30 minut. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

 

§ 31

Organizację stałych, obowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora.

 

§ 32

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.

3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo - informacyjnego uczniów.

4. Czas pracy biblioteki jest corocznie dostosowywany przez dyrektora do tygodniowego planu zajęć – tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

 

§ 33

1. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły pełnione są dyżury nauczycieli.

2. W czasie zajęć poza terenem szkoły i na czas trwania wycieczek nauczyciele                               – organizatorzy korzystają w miarę potrzeb z pomocy rodziców (opiekunów prawnych, wolontariuszy). Nie zmienia to zasady odpowiedzialności nauczyciela za bezpieczeństwo wszystkich dzieci.

3. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych odpowiada prowadzący zajęcia.

4. Dyrektor powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, zwanym wychowawcą. W szczególnych przypadkach dyrektor gimnazjum może powierzyć obowiązki wychowawcy klasy dwóm nauczycielom.

5. Funkcję wychowawcy powierza się nauczycielowi, który (jeśli nie zajdą szczególne okoliczności) prowadzi oddział w całym cyklu nauczania.

 

§ 34

1.       Uczeń może być skreślony z listy uczniów po ukończeniu 18 roku życia.

2. Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek dyrektora szkoły skreślony z listy uczniów uchwałą Rady Pedagogicznej, jedynie z równoczesnym przeniesieniu ucznia do innego Ośrodka.

3. W przypadku uzasadnionych sytuacją szkolną, środowiskową i materialną ucznia Rada Pedagogiczna, na jego prośbę może przedłużyć edukację do czasu ukończenia przez niego szkoły, jednak nie dłużej niż do 21 roku życia.

4. O zastosowaniu nagród i kar decyduje wychowawca klasy, w razie potrzeby konsultując się z zespołem nauczycieli uczących w danej klasie. Decyzję w sprawie dyscyplinarnego przeniesienia do innej szkoły podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 

§ 35

1. W czasie zajęć lekcyjnych uczniowie nie mogą samowolnie opuszczać terenu szkoły. Czas zajęć lekcyjnych trwa od początku pierwszej lekcji do zakończenia ostatniej godziny wynikającej z planu zajęć ucznia.

2. W czasie przerw, o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na boisku szkolnym.

3. Uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkoły w czasie wolnym od zajęć, o ile znajdują się wówczas pod opieką nauczyciela lub instruktora upoważnionego przez Dyrektora.

4. Zasady korzystania z biblioteki i czytelni określa odrębny regulamin.    

 

Rozdział VI 

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

 

§ 36

1. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz wydawania świadectw szkolnych określają odrębne przepisy.

2. Ocena na świadectwie jest wyrażona cyfrą w zapisie literowym zgodnie z obowiązującą skalą.

3. Uczeń promowany do klasy wyższej otrzymuje świadectwo promocyjne.

4. Uczniowi kończącemu szkołę wydaje się świadectwo ukończenia szkoły na odpowiednim druku z zastosowaniem obowiązującej skali.

5. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania określa rada pedagogiczna i stają się one integralną częścią niniejszego Statutu.

 

 

Rozdział VII

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 37

Do Szkoły nie przyjmuje się:

1) skazanych na karę pozbawienia wolności,

2) chorych fizycznie lub psychicznie wymagających leczenia szpitalnego lub indywidualnej opieki osoby dorosłej,

3) upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,

4) niewidomych i głuchych, a także niedowidzących i nie słyszących w stopniu uniemożliwiającym im naukę w szkole,

5) z dysfunkcją narządu ruchu w stopniu wymagającym indywidualnej pomocy                            w poruszaniu się, ubieraniu, jedzeniu, itp.

 

§ 38

Uczniowi Szkoły zapewnia się warunki niezbędne do nauki, wychowania, resocjalizacji, w tym warunki bezpiecznego pobytu.

 

§ 39

1. Uczniowie Szkoły wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej Specjalnej i pracownikami Ośrodka stanowią społeczność Ośrodka, biorą aktywny udział w życiu placówki, są jej współgospodarzami.

2. Reprezentantem idei samorządności jest powołany przez nich Samorząd Uczniowski.

3. Uczeń  ma prawo do:

1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów na lekcjach wprowadzających oraz w bibliotece szkolnej,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

3) życzliwego, przedmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania,

4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa,

5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustnej na podstawie znanych kryteriów, zgodnych ze Szkolnym Systemem Oceniania,

7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości,                           z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

8) rozwijanie zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz przerw świątecznych i ferii,

10) uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przypadku trudności w nauce,                  na zasadach określonych w zadaniach i zasadach funkcjonowania szkoły,

11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych                                    i księgozbioru biblioteki,

12) korzystania z opieki zdrowotnej na warunkach określonych odrębnymi przepisami,

13) korzystania z poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz psychologicznej,

14) uczestnictwa i udziału w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych            i rozrywkowych na terenie Ośrodka,

15) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie                       się  w organizacjach działających na terenie szkoły

16) poszanowania jego godności osobistej i podmiotowego traktowania przez dorosłych,

17) zapewnienia bezpieczeństwa, i ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną,

18) udziału i współudziału w organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,           oraz rozrywkowej, korzystanie z pomieszczeń i urządzeń Szkoły. 

 

 

 

§ 40

Uczeń ma obowiązek:

1) uczyć się systematycznie i rozwijając swoje umiejętności, aktywnie uczestniczyć                           w zajęciach lekcyjnych, w życiu szkoły, regularnie uczęszczać na lekcje i nie spóźniać się,

2) godnie reprezentować szkołę,

3) odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4) dbać o kulturę słowa,

5) chronić własne życie i zdrowie, przestrzegać zasad i norm współżycia społecznego,

6) dbać o ład i porządek oraz mienie szkolne, własne i innych,

7) odpowiadać za własne postępowanie,

8) uznawać godność, podmiotowość innych osób (szczególnie przeciwstawiając się brutalności i wulgarności w relacjach z innymi).

 

§ 41

1. Za wzorową i przykładną postawę uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia:

1) pochwałę na forum klasy udzielona przez wychowawcę, nauczyciela, Dyrektora,

2) pochwałę na forum szkoły, udzielona przez wychowawcę, nauczyciela, Dyrektora,

3) list pochwalny skierowany do Rodziców,

4) nagrodę rzeczową,

5) przepustkę (urlop).

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje wychowawca, nauczyciel lub Samorząd.

3. Udział i zdobyte lokaty oraz wyróżnienia z konkursach wiedzy, igrzyskach sportowych, itp. odnotowuje się na świadectwach szkolnych.

 

§ 42

1. Za lekceważenie nauki i innych obowiązków uczeń może otrzymać następujące kary:

1) naganę na forum klasy,

2) naganę na forum szkoły,

3) pisemne powiadomienie rodziców.

2. O przyznanych uczniowi nagrodach lub zastosowanych wobec niego karach wychowawca klasy powiadamia rodziców (opiekunów prawnych).

3. Od każdej wymierzonej kary uczeń może odwołać się za pośrednictwem Samorządu do Dyrektora w terminie 7 dni.

 

Rozdział VIII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 43

1. W szkole zatrudnia się pracowników:

1) pedagogicznych (wychowawców, nauczycieli i innych według potrzeb),

2) ekonomicznych i administracyjnych,

3) obsługi.

2. Kwalifikacje, liczbę pracowników, warunki tworzenia niektórych stanowisk regulują odrębne przepisy.

 

§ 44

Normy zatrudnienia określa arkusz organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez organ prowadzący, a także odpowiednie przepisy oświatowe.

 

§ 45

1. Do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, korekcyjnych, psychoterapeutycznych mogą być zatrudniani instruktorzy w wymiarze odpowiednim do liczby godzin, przewidzianych w arkuszu organizacyjnym.

2. Do zajęć w kołach zainteresowań, zespołach korekcyjnych, grupach psychoterapeutycznych, instruktorzy mogą być zatrudnieni tylko w tych przypadkach, gdy wśród pracowników pedagogicznych Ośrodka brak jest osób posiadających przygotowanie specjalistyczne do prowadzenie tych zajęć.

 

§ 46

Do obowiązków wychowawcy w szczególności należy:

1) opieka nad wychowankami, organizowanie i prowadzenie pracy resocjalizacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie,

2) systematyczne prowadzenie obserwacji wychowanków, konsultowanie własnych spostrzeżeń o wychowankach z psychologiem, lekarzem, nauczycielami i innymi pracownikami,

3) współuczestniczenie w opracowaniu programów resocjalizacyjno - wychowawczych                    dla poszczególnych wychowanków,

4) opracowanie opinii i wniosków o wychowankach dla potrzeb sądów w sprawach urlopowania, pobytu w Ośrodku, zwolnień z Ośrodka, przeniesienia i innych.

 

§ 47

Nauczyciel szkoły w Ośrodku poza obowiązkami określonymi w Statucie powinien aktywnie uczestniczyć w procesie resocjalizacji uczniów, a ponadto do jego obowiązków w szczególności należy:

1) ustalanie aktualnego poziomu wiedzy i umiejętności oraz opóźnień i braków                               w zakresie nauczania przedmiotu nowo przybyłych uczniów, podejmowanie działalności reedukacyjnej, wyrównawczej zarówno w czasie zajęć lekcyjnych jak i zespołach dydaktyczno-wyrównawczych organizowanych w szkole Ośrodka, a także we współdziałaniu z wychowawcami,

2) systematyczne poznawanie uczniów w toku nauczania i wychowania oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji związanej z działalnością obserwacyjną, współpraca                                 z wychowawcami, psychologiem, pedagogiem, lekarzem i innymi pracownikami Ośrodka zajmującymi się uczniami w zakresie działalności resocjalizacyjnej, rewalidacyjnej, wyrównawczej, terapeutycznej.

 

§ 48

Wymiar czasu pracy poszczególnych pracowników regulują odrębne przepisy, a w szczególności art. 42 Karty Nauczyciela – w przypadku pracowników pedagogicznych i art. 129 i 131 Kodeksu Pracy  – przypadku pracowników administracyjno - obsługowych.

 

§ 49

Szczegółowe zakresy czynności dla zatrudnionych pracowników administracyjnych i obsługi sporządza Dyrektor. Dokumenty te stanowią załącznik do umów o pracę poszczególnych pracowników.

 

Rozdział IX

FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI, OPIEKUNAMI

 

§ 50

Współpraca z rodzicami, opiekunami prawnymi ucznia odbywa się w zakresie:

1) podtrzymywanie i ochrona więzi rodzinnych,

2) wspieranie rodziców, opiekunów prawnych w spełnianiu funkcji wychowawczej i edukacyjnej, tym w rozpoznawaniu, wspomaganiu i rozwijaniu jego potencjalnych możliwości,

3) udzielanie pomocy rodzicom, opiekunom prawnym w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju uczniów.

 

§ 51

Zadania do osiągnięcia we współpracy z rodzicami, opiekunami prawnymi, są realizowane przez cykl spotkań pracowników pedagogicznych raz w roku, a w przypadku uczniów klas trzecich, w związku z przygotowaniem zawodowym, w miarę potrzeb - częściej.

 

Rozdział X

 DOKUMENTACJA I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 

§ 52

1. Szkoła prowadzi dokumentację dotyczącą pracowników pedagogicznych i pozostałych pracowników na zasadach ogólnie obowiązujących.

2. Szkoła prowadzi dokumentację:

1) pobytu uczniów w szkole,

2) przebiegu nauczania i wychowania.

3. Szkoła ponadto prowadzi dokumentację szczegółową, tj.:

1) dzienniki lekcyjne i zajęć dodatkowych

2) arkusze ocen uczniów,

3) tygodniowy rozkład zajęć,

4) roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,

5) księgę ewidencji uczniów,

6) programy nauczania,

5) protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.

4. Szkoła prowadzi inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami:

1) ekonomiczną,

2) kadrową,

3) kancelaryjną.

 

§ 53

1. Zasady prowadzenia i dokumentowania gospodarki finansowej regulują ogólne przepisy              w tym zakresie.

2. Szczegółowe regulacje w tym zakresie określa Dyrektor wraz z Głównym Księgowym.

3. Bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją gospodarki finansowej oraz sposobów                jej dokumentowania sprawuje Główny Księgowy.

 

Rozdział X

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 54

Statut Szkoły jako dokument określający zasady organizacyjne oraz zadania szkoły winien być bezwzględnie przestrzegany przez wszystkich pracowników oraz uczniów.

 

§ 55

Statut Szkoły przechowywany jest wraz z podstawową dokumentacją Ośrodka.

 

§ 56

Zmiany w Statucie Szkoły mogą być dokonywane na wniosek wszystkich jego organów przez Radę Pedagogiczną, a dyrektor jest zobowiązany przesłać je niezwłocznie do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

§ 57

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2007 roku.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-08-20 09:14:52
Data utworzenia:2007-08-20 09:14:52
Data modyfikacji:2007-08-20 09:17:39
Liczba wyświetleń:583