Starostwo Powiatowe w Węgrowie
adres: 07-100 Węgrów, ul. Przemysłowa 5, telefon: (025) 792-26-17 www: www.powiatwegrowski.pl
Skip Navigation Links

Uchwała Nr 153/104/05 Zarządu Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie współfinansowania kosztów związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym lokali zajmowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Węgrowskiego w budynku w Węgr


Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 2 ppkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1
 
1.        Jednostki organizacyjne Powiatu Węgrowskiego, zajmujące lokale w budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie współfinansują koszty związane z utrzymaniem w należytym stanie technicznym tych lokali oraz niektóre koszty ich funkcjonowania.
2.        Koszty, o których mowa w ust. 1 obejmują:
1)       ogrzewanie lokali;
2)       zużycie wody i odprowadzenie ścieków;
3)       wywóz nieczystości stałych;
4)       pobraną energię elektryczną;
5)       podatek od nieruchomości.
 
§ 2
 
1.        Współfinansowanie kosztów, o których mowa w § 1 pkt 2 ppkt 1 i 5 następować będzie proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez jednostki organizacyjne Powiatu.
2.        Współfinansowanie kosztów, o których mowa w § 1 pkt 2 ppkt 2,3,4 następować będzie proporcjonalnie do liczby pracowników jednostki organizacyjnej Powiatu.
3.        Współfinansowanie kosztów następować będzie na podstawie not księgowych, wystawianych przez zarządcę budynku.
 
§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się zarządcy budynku przy ul. Piłsudskiego 23 w Węgrowie – Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie.
 
§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 r.
 
 
 
 
Członkowie Zarządu:
Bogdan Jan Doliński    - Starosta
Anna Grażyna Brodacka – Bartoszuk - Wicestarosta
Ewa Grażyna Besztak - Członek Zarządu
Teresa Lidia Chabiera - Członek Zarządu
Leszek Henryk Onaszkiewicz - Członek Zarządu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2007-01-05 01:59:57
Data utworzenia:2007-01-05 01:59:57
Data modyfikacji:2007-01-05 01:59:57
Liczba wyświetleń:585