UCHWAŁA NR XXIX/234/09 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 15 lipca 2009 ROKU w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/222/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/205/09 Rady PowiatWęgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku szkolnego w Miedznie w zakresie docieplenia ścian oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych”u

 

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2                 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)Rada Powiatu w Węgrowie postanawia, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXVII/222/09Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 maja   2009 roku w§ 1 kwotę 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) zastępuje się kwotą  230 025,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy dwadzieścia pięć złotych).

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

    PRZEWODNICZĄCA

        RADY POWIATU

(-)Anna Brodacka-Bartoszuk                                                  

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-07-22 09:11:00
Data utworzenia:2009-07-22 09:11:00
Data modyfikacji:2009-07-22 09:13:51
Liczba wyświetleń:418