Sprawozdanie Nr 4/09 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 17 kwietnia – 19 czerwca 2009 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 8 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 29 kwietnia 2009 r. Zarząd:

1. podął uchwały w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
b) upoważnienia Dyrektora ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie „Termomodernizacja budynku głównego oraz pawilonu II w ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie”;
c) upoważnienia Dyrektora do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie „Termomodernizacja budynku szkolnego w Miedznie w zakresie docieplenia ścian oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych
2. zatwierdził:
a) bilans z wykonania budżetu powiatu węgrowskiego;
b) wniosek zbiorczy dotyczący zmian w pozycjach w planie finansowym na podstawie wniosków jednostek organizacyjnych;
c) porozumienie z Gminą Łochów w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Łochów;
d) porozumienie z Miastem Węgrów w sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Węgrów;
e) umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie zakupu tomografu komputerowego,
f) specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą opracowania dokumentacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie”,
g) wyraził zgodę na budowę sali gimnastycznej o typowych rozmiarach przy SOS-W w Węgrowie;
h) kartę informacyjną zadania „Modernizacja kotłowni w czterech placówkach oświatowych powiatu węgrowskiego na kotłownie z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii – pomp ciepła”;
i) aneksy do porozumień w sprawie umieszczania wychowanka z powiatu łosickiego w Domu Dziecka „JULIN”;
3. postanowił przeznaczyć kwotę 800 zł na dofinansowanie organizacji VIII Festiwalu Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej Powiatu Węgrowskiego „TALENT 2009”;
4. wyraził zgodę na objęcie przez „Wieści Węgrowskie” patronatu medialnego oraz pomoc w promocji XIII Festiwalu Obrzędów Weselnych „NOC KUPAŁY – SOBÓTKOWE GODY” – Węgrów 2009;
5. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 2 tys. zł na wsparcie finansowe organizacji meczu Polska – USA w kickboxingu;
6. wyraził zgodę na ufundowanie nagrody dla ucznia LO w Sadownem za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym „Ortografia na medal”;
7. upoważnił SOS-W w Węgrowie do zaciągania zobowiązań finansowych na realizację zadań ze środków PFRON;
8. wyraził zgodę na wynajęcie mieszkania nauczycielskiego przy ZSP w Łochowie.

W dniu 6 maja 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia darowizny;
2. podjął uchwały w sprawach:
a) upoważnienia Dyrektora SOS-W w Węgrowie do zaciągania zobowiązań finansowych w związku z realizacją projektów w dziedzinie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dofinansowanych ze środków PFRON;
b) ustalenia dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół;
c) upoważnienia Dyrektora LO w Węgrowie do pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz do składania oświadczeń woli w związku z zadaniem inwestycyjnym Powiatu Węgrowskiego o nazwie: „Przebudowa, rozbudowa z nadbudową budynku LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie”
3. postanowił ogłosić konkursy na kandydata na stanowiska dyrektorów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie oraz MOW w Jaworku na podstawie nowego brzmienia art. 36a ustawy o systemie oświaty
4. zatwierdził projekt porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego;
5. zatwierdził godziny nauczania indywidualnego o charakterze czasowym dla trzech uczniów LO w Łochowie;
6. wyraził zgodę na udział w III etapie programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”.
7. zatwierdził przydział godzin na kursach z teoretycznych przedmiotów zawodowych: sprzedawca I° i elektryk II°.

W dniu 13 maja 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwal Rady Powiatu w sprawach:
a) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.
b) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Gminą Sadowne dotyczącej realizacji i współfinansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego”;
c) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia umowy z Gminą Łochów w sprawie realizacji i współfinansowania projektu pn. „Rozbudowa bazy edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji;
d) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Węgrowski do wspólnej realizacji z Gminą Łochów i Stowarzyszeniem Rodziców i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Szkołom „OLIMPIA” projektu pn. „Rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej przy obiekcie oświatowym w Łochowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet VI Wykorzystanie walorów turystycznych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2 Turystyka.
2. podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.
3. zatwierdził porozumienie w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup mebli do Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie;
4. zatwierdził umowę z Wojewodą Mazowieckim w sprawie dofinansowania projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4227W (36141) Wyszków – Śnice w km 9+144 – 14+981,16 długości 5,83716 km”.
5. wyraził zgodę na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 8.820 zł na realizację przez PUP projektu „Nowy pośrednik pracy – nowe szanse”
6. zatwierdził porządek obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu
7. postanowił przeznaczyć kwotę 3 tys. zł na dofinansowanie I Integracyjnego Festiwalu Kultury i Sportu współfinansowanego z PFRON;
8. podjął decyzję o dofinansowaniu w kwotą 20 tys. zł na pomoc w realizacji XIII Festiwalu Obrzędów Weselnych „NOC KUPAŁY – SOBÓTKOWE GODY” – Węgrów 2009;
9. podjął decyzję o przeznaczeniu kwoty 500 zł na organizację zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka;
10. powołał komitet ds. ustanowienia sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.

W dniu 19 maja 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/205/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na termomoderrnizację budynku szkolnego w Miedznie w zakresie docieplenia ścian oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych
2. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu.
3. zatwierdził projekty umów z Województwem Mazowieckim w sprawie współpracy przy realizacji projektów: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”;
4. wyraził zgodę na przyznanie Łukaszowi Mianowiczowi stypendium sportowego;
5. wyraził zgodę na objęcie patronatu nad Powiatowymi Zawodami w Sporcie Pożarniczym oraz podjął decyzje o przeznaczeniu kwoty 2 tys. zł na dofinansowanie organizacji w/w imprezy.

W dniu 26 maja 2009 r. Zarząd:
1. podjął uchwały w sprawach: 
a) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
b) udzielenia pełnomocnictwa Dyrektor PUP do podpisania umowy i realizacji projektu konkursowego „Nowy pośrednik pracy – nowe szanse”;
2. wyraził zgodę na udostępnienie terenu Zalewu do przeprowadzenia XIII Festiwalu Obrzędów Weselnych „NOC KUPAŁY – SOBÓTKOWE GODY” – Węgrów 2009 oraz na wydzierżawienie i pobieranie opłat podmiotom zainteresowanym sprzedażą w dniu imprezy;
3. wyraził zgodę na przeprowadzenie nad Zalewem XIII Festiwalu Obrzędów Weselnych „NOC KUPAŁY – SOBÓTKOWE GODY” – Węgrów 2009 pod warunkiem zachowania wszelkich wymogów bezpieczeństwa związanych z organizacją imprez masowych i bliskością akwenu wodnego;
4. dokonał analizy projektów arkuszy organizacyjnych szkół i placówek na rok szkolny 2009/2010;
5. zaakceptował wnioski dotyczące dofinansowania projektów w ramach RPO Kapitał Ludzki działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2;
6. rozpatrzył wniosek proboszcza parafii pw. Św. Michała Archanioła w Starejwsi o pomoc finansową lub rzeczową w organizacji Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 500 zł;
7. podjął decyzję o dofinansowaniu kwotą 700 zł Eliminacji Powiatowych XXVI Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci.

W dniu 5 czerwca 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć doradców metodycznych oraz konsultantów zatrudnionych w powiatowej placówce doskonalenia nauczycieli;
b) trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
c) rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie;
d) ustalenia sieci szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki;
e) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
2. przyjął informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
3. przyjął informację o działalności Biblioteki Miejskiej wykonującej zadania Biblioteki Powiatowej;
4. zatwierdził porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu;
5. podjął uchwałę w sprawie rozporządzania rzeczą wspólną;
6. postanowił skierować wnioski o dofinansowanie w ramach komponentu A SIWRM zadań na ul. Młodzieżowej w Węgrowie oraz na drodze Kamionna – Baczki;
7. postanowił skierować wniosek o dofinansowanie w ramach Komponentu B – Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza przedsięwzięcia „Remont i adaptacja istniejącej przy budynku głównym ZSP w Węgrowie sali gimnastycznej wraz zapleczem technicznym”;
8. wyraził zgodę na sfinansowanie kwotą 80 tys. zł remontu dachu sali gimnastycznej i wymiany oświetlenia Sali przy LO w Węgrowie;
9. wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego ZSZ w Ostrówku o kwotę 17.500 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracowni komputerowej;
10. wyraził zgodę na objęcie Patronatu Honorowego imprezy „Licealia 2009”;
11. przyjął informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie w sprawie decyzji nakazującej doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno-technicznego I piętra Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach;
12. rozpatrzył wniosek o wsparcie finansowe organizacji pikniku rodzinnego „Anioły w Łochowie” i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1 tys. zł;
13. zatwierdził aneksy do porozumień w sprawie powierzenia gminie Stoczek i gminie Łochów do realizacji zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym;
14. wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w wydatkach PFOŚiGW z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pokoi Wydziału „ŚRB”;
15. podjął decyzję o dofinansowaniu z PFOŚiGW kwotą 1200 zł Powiatowej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii;

W dniu 15 czerwca 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości;
b) wyrażenia zgody na dokonane darowizny;
c) przyjęcia darowizny;
d) przystąpienia Powiatu Węgrowskiego do projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechniani aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie;
2. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
3. przyjął informację o stosowaniu i przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego na terenie powiatu w roku 2008;
4. pozytywnie zaopiniował projekt przebudowy strefy centralnej Węgrowa oraz projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Węgrowa – Centrum;
5. zatwierdził projekty:
a) porozumienia z Burmistrzem Miasta Węgrowa w sprawie wspólnej realizacji XIII Festiwalu Obrzędów Weselnych „NOC KUPAŁY – SOBÓTKOWE GODY” – Węgrów 2009;
b) umowy z Parafią p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgrowie w sprawie przekazania dotacji na realizację zadania pn. „Rozbudowa organów o dodatkowy głos językowy”;
6. zatwierdził aneksy do porozumień w sprawie umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i wysokości ponoszonych wydatków na ich utrzymanie;
7. wyraził zgodę na wynajęcie miejsc noclegowych i zapewnienie śniadania w internacie SOS-W dla uczestników XIII Festiwalu Obrzędów Weselnych;
8. podjął decyzję o wprowadzeniu czasowego zakazu kąpieli w zalewie nad Liwcem i w starorzeczu Liwca w Węgrowie.

W dniu 17 czerwca 2009 r. Zarząd:
Podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgrowie.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2009-07-02 08:59:19
Data utworzenia:2009-07-02 08:59:19
Data modyfikacji:2009-07-02 09:02:23
Liczba wyświetleń:516