Uchwała nr XVII/146/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Węgrowie

        Na podstawie art.35 ust.1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1592 z późn. zm.)  na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala ,co następuje:

§ 1

W Regulaminie Organizacyjnym  Starostwa Powiatowego w Węgrowie ustalonym Uchwałą Nr IX/67/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 12 września 2003 roku, zmienionym Uchwałami Nr  XXI/144/04  z dnia 30 grudnia 2004 roku oraz Nr XXXVIII/255/06 z dnia 25 września  2006 roku, Nr VI/43/07 z dnia  23 marca    2007 roku ,  dokonuje się następujących zmian:

 

 

1/ § 12  otrzymuje brzmienie :

W Starostwie tworzy się następujące wydziały i stanowiska pracy:

I. Wydziały:

1/ Wydział Administracyjno – Społeczny;

2/ Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami;

3/ Wydział Środowiska , Rolnictwa i Budownictwa;
4/ Wydział Komunikacji i Transportu ;
5/ Wydział Oświaty i  Sportu;
6/ Wydział Finansowy;

7/ Wydział Kultury, Promocji i Turystyki;

8/ Wydział Zarządzania Kryzysowego;

9/ Wydział Inwestycji i Rozwoju.


II. Samodzielne stanowiska pracy:
1/ Powiatowy Rzecznik  Konsumentów

2/  Stanowisko do spraw kontroli wewnętrznej;
3/ Radca prawny;

4/Audytor Wewnętrzny

2/ §19 otrzymuje brzmienie :

1. Wydział Środowiska  Rolnictwa i Budownictwa  prowadzi sprawy wynikające z zakresu prawa wodnego, geologicznego, prawa ochrony środowiska, odpadów,  gospodarki leśnej, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony zwierząt, hodowli zwierząt  oraz   sprawy  z zakresu architektury, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego.

  2. Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 

W zakresie gospodarki wodnej:

1/ prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegowej dla wód (z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych),
2/ przygotowanie materiałów dowodowych do uchwały Rady Powiatu wprowadzającej powszechne korzystanie z wód służące zaspokojeniu potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb społecznych, ustalającej zakres tego korzystania oraz określającej odszkodowanie z budżetu powiatu,

3/ prowadzenie spraw dotyczących ustanowienia na wniosek i koszt właściciela strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęć wody, dla których Starosta jest organem właściwym do wydawania pozwolenia wodnoprawnego,

4/ prowadzenie spraw dotyczących ustalenia proporcjonalnie do korzyści odnoszonych prze właścicieli gruntu, szczególnych zakresów i terminów wykonania obowiązków celem utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, stosownie do pozwolenia wodnoprawnego lub instrukcji utrzymania systemu urządzeń melioracji wodnych, dla których organem właściwym do wydawania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta,
5/ prowadzenie spraw ustalających w drodze decyzji nakazanie usunięcia drzew i krzewów z wałów przeciwpowodziowych,

6/ prowadzenie spraw nakazujących w drodze decyzji przywrócenie stanu poprzedniego na koszt tego, kto wykonał roboty lub inne czynności utrudniające ochronę przed powodzią,

7/ prowadzenie spraw z zakresu ustanowienia stref ochronnych urządzeń pomiarowych służb państwowych,

8/ przygotowanie pozwoleń wodnoprawnych z zastrzeżeniem pozwoleń wodnoprawnych, dla których organem właściwym do wydania jest Wojewoda,

9/ przygotowanie zmiany pozwolenia wodnoprawnego z zastrzeżeniem jak w pkt 8,
10/ prowadzenie spraw związanych z przejęciem praw i obowiązków pozwolenia wodnoprawnego z zastrzeżeniem jak w pkt 8,
11/ prowadzenie spraw związanych z wygaśnięciem, cofnięciem lub ograniczeniem pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania lub z odszkodowaniem zastrzeżeniem jak w pkt 8,
12/ prowadzenie spraw związanych z usuwaniem w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi albo zwierząt bądź środowisku,
13/ prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem statutu spółki wodnej,

14/ prowadzenie spraw związanych z włączeniem zakładu do spółki wodnej,
15/ prowadzenie analizy uchwalonych składek i innych świadczeń na rzecz spółki wodnej, a w przypadku jeśli są one niewystarczające opracowanie uwagi dla organów spółki na konieczność podwyższenia wysokości tych składek lub innych świadczeń,
16/ opracowanie decyzji dla osób, które nie są członkami spółki wodnej, a które odnoszą korzyść z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody,

17/ prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem kontroli nad działalnością spółek wodnych poprzez:

-          opracowanie decyzji o nieważności decyzji w całości lub w części,

-          opracowanie decyzji o rozwiązaniu zarządu spółki i wyznaczeniu osoby pełniącej jego obowiązki,

-          opracowanie decyzji o powołaniu zarządu komisarycznego,

18/ opracowanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej,
19/ opracowanie decyzji o wyznaczeniu likwidatora spółki wodnej,
20/ opracowanie wniosku o wykreśleniu spółki wodnej z katastru wodnego,
21/ prowadzenie spraw związanych z ustaleniem odszkodowania na żądanie poszkodowanego w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym,

22/ opracowanie decyzji stwierdzającej przejście w trwały zarząd gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa..

 

W zakresie rybactwa śródlądowego:

1/ wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
2/ przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,
3/ wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych, na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
4/ rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
5/ przygotowywanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej,

6/ prowadzenie rejestrów sprzętu pływającego,

W zakresie gospodarki leśnej:

 

1/ przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów ,
2/ prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
3/  wykreślony

4/ przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
5/ cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
6/  wykreślony

7/ przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów ,
8/  wykreślony
9/ kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
10/ przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela,

11/ prowadzenie dokumentacji do ustalenia „rocznego limitu zalesień” na obszarze powiatu,

12/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji wyrażającej zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia,

13/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej,

14/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji stwierdzającej prowadzenie przez właściciela gruntu uprawy leśnej,

   15/prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji wstrzymującej wypłatę ekwiwalentu, przeniesienie praw i obowiązków decyzji o prowadzeniu uprawy leśnej w tym wypłatę ekwiwalentu na następcę lub spadkobiercę,

16/ przeprowadzenie oceny udatności upraw leśnych,

17/wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,

18/uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru,

19/zatwierdzanie uproszczonego planu urządzania lasu.

W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

1/ prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji,
2/ przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
3/ prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
4/ przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
5/ przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
6/ prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
7/ prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za niezakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
8/ prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych ,
9/ prowadzenie okresowych badań skażenia gleby i roślin na obszarach szczególnej ochrony środowiska,

10/ prowadzenie spraw związanych z umorzeniem całości lub części należności i opłat rocznych, dla inwestycji o charakterze użyteczności publicznej realizowanych przez samorząd terytorialny,

W zakresie prawa łowieckiego:

1/ przygotowywanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania , przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny ,
2/ przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
3/ prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
4/ przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,

 

W zakresie postępowania z odpadami:

1/ przygotowanie materiałów do opracowania powiatowego planu gospodarki odpadami,
2/ prowadzenie prac nadzorczych i kontrolnych nad realizacja powiatowego planu gospodarki odpadami,
3/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem pozwolenia na wytwarzanie odpadów powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,

4/ prowadzenie spraw związanych z zatwierdzeniem programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi do 1 tony odpadów niebezpiecznvch rocznie,

5/ przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami od 5 do 5 tysięcy ton rocznie odpadów innych niż niebezpieczne,

6/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienie odpadów,

7/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,

8/ prowadzenie rejestru odpadów, których posiadacz jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów,

9/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów,

10/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska,

11/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem decyzji wyrażającej zgodę na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk,

 

W zakresie ochrony i kształtowania środowiska:

1/ prowadzenie spraw związanych z udostępnieniem informacji o środowisku,
2/ prowadzenie bazy danych dla określenia jakości gleby i ziemi,
3/ prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi,
4/ prowadzenie postępowania w sprawie ochrony środowiska zapewniającego udział społeczeństwa,
5/ prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko ,
6/ prowadzenie postępowania w sprawie rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi,

7/ prowadzenie spraw związanych z wydaniem  decyzji określającej wysokość kosztów rekultywacji dla sprawcy zanieczyszczenia gleby lub ziemi,

8/ prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,

9/przygotowanie materiałów dowodowych do uchwały Rady Powiatu o ograniczeniu lub zakazie używania jednostek pływających na wodach,
10/ przygotowanie materiałów dowodowych do sporządzenia mapy akustycznej, 
11/ opracowanie materiałów dowodowych dla utworzenia przez Radę Powiatu w drodze uchwały obszaru ograniczonego użytkowania,
12/ prowadzenie spraw celem nałożenia decyzją obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń,
13/ prowadzenie spraw celem ustalenia w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji,
14/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń ma wprowadzenie do środowiska substancji lub energii, 

15/ prowadzenie spraw związanych z wygaszeniem, cofnięciem lub ograniczeniem pozwolenia ,

16/ prowadzenie spraw związanych z nakładaniem decyzją  obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,

17/ przygotowanie materiałów do opracowania powiatowego programu ochrony środowiska, 18/ prowadzenie publicznie dostępu wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

19/ udostępnianie każdemu informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu odpowiednich przepisów o ochronie i kształtowaniu środowiska, o lasach, o odpadach, prawa wodnego, prawa geologicznego i górniczego, prawa budowlanego i przepisów o scalaniu i wymianie gruntów rolnych i leśnych,

20/ uzgadnianie decyzji oraz wydawanie opinii, odpowiednio, w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub jego zakresu,
21/wydawanie opinii co do konieczności sporządzania raportu dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzanie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane,

22/uzgadnianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć określonych w pkt 21.

 

W zakresie ochrony przyrody:

1/ popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie ,
2/ opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,
3/ prowadzenie rejestru pomników przyrody , stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,
4/ opiniowanie zmian przeznaczenia terenu, na których znajduje się starodrzew,
5/ sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasobów ,
6/ przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody,

7/ prowadzenie rejestru przetrzymywanych na obszarze powiatu roślin i zwierząt (oraz ich uprawę i hodowlę ) podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną,

8/wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości będących własnością gminy,

9/naliczanie i pobieranie opłaty za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia,

10/umarzanie, rozkładanie na raty lub przesunięcie terminu płatności naliczonej opłaty za usuwanie drzew i krzewów,

11/wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów bez  zezwolenia.

 

 

W zakresie prawa geologicznego i górniczego:

1/ przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia przetargu na nabycie prawa użytkowania górniczego,
2/ prowadzenie spraw z zakresu koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych, które jednocześnie spełniają odpowiednio następujące wymagania:

- obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha,

- wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20.000 m3,

- działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych,
3/ prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem koncesji,
4/ prowadzenie spraw w zakresie wygaśnięcia koncesji, w tym określenie wykonania przez dotychczasowego przedsiębiorcę obowiązków ochrony środowiska oraz obowiązków związanych z likwidacją zakładu górniczego,
5/ prowadzenie spraw w zakresie zatwierdzenia w drodze decyzji projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji,
6/ prowadzenie spraw w zakresie zmiany lub uzupełnienia dodatku do projektu zagospodarowania złoża, 
7/ prowadzenie spraw w zakresie przeklasyfikowania zmian w zasobach złoża,
8/ prowadzenie spraw w zakresie zobowiązania przedsiębiorcy do wykonania obmiaru wyrobiska w przypadku:

- zrzeczenia się koncesji,

- wyczerpania zasobów złoża,

- naruszenia przepisów o ochronie środowiska,
9/ prowadzenie spraw z zakresu rekultywacji i zagospodarowania terenu po działalności górniczej,
10/ prowadzenie spraw w zakresie ustalenia prowadzącemu działalność, w przypadku wydobywania kopaliny bez wymaganej koncesji lub z rażącym naruszeniem jej warunków opłaty eksploatacyjnej,
11/ prowadzenie spraw w zakresie ustalenia zasobów ujęć wód podziemnych jeżeli udokumentowane zasoby lub przewidywana wydajność nie przekracza 50 m3/h, 
12/ prowadzenie nadzoru i kontroli poprzez nakazanie utrzymania działalności lub podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do właściwego stanu, w razie stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji, bez zatwierdzonego projektu prac geologicznych lub niezgodnie z koncesją albo z zatwierdzonym projektem prac geologicznych,

W zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich :

1/ prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji na dopuszczenie na czas określony reproduktora do rozrodu naturalnego.

W zakresie ochrony roślin uprawnych:

1/ prowadzenie spraw dotyczących przekazywania zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego właściwemu miejscowo wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu,

 

W zakresie nasiennictwa:
1/ wyrażanie opinii w sprawie wprowadzenia zakazu uprawiania niektórych roślin albo stosowania określonego materiału siewnego,

 

W zakresie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska:
1/ rozpatrywanie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze powiatu oraz przedłożenie danych dla określenia kierunków działania PIOŚ w celu zapewnienia na obszarze powiatu należytej ochrony środowiska,
2/ opracowywanie dla PIOŚ poleceń podjęcia działań w przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska zmierzających do usunięcia tego zagrożenia.

 

W  zakresie architektury, budownictwa i zagospodarowania przestrzennego:

1/ prowadzenie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego a w szczególności:

- zgodności zagospodarowania terenów z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,

- zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2/ kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,

3/ opracowywanie wniosków do odpowiednich ministrów o udzielenie upoważnienia na udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych obiektów,

4/ prowadzenie uzgodnień ze służbami ochrony zabytków przy:

- wydawaniu pozwoleń na budowę,

- wydawaniu pozwoleń na rozbiórkę,

obiektów wpisanych do rejestrów zabytków oraz obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską (a nie wpisanych do rejestrów zabytków) na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

5/ wydawanie dzienników budów lub obiektów budowlanych,

6/ przekazywanie kopii rejestrów wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę do Wojewody,

7/ prowadzenie statystyki z zakresu budownictwa,

8/ opracowywanie opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,

9/ opracowywanie uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,

10/ opracowywanie opinii o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,

11/ opracowywanie uzgodnień decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

12/ opracowywanie uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy,

13/ członkostwo w zespole do koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
14/ prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
15/ przygotowywanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
16/ przygotowywanie pozwoleń na budowę,

17/zasięganie opinii wojewody  dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA  2000. „

18/ przyjmowanie zgłoszeń o zamiar budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
19/ zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
20/ przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
21 nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
22/ nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego,
23 stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
24/ prowadzenie rejestrów:

- wniosków o pozwolenia na budowę,

- decyzji o pozwolenie na budowę,
25/ rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
26/ przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
27/ przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji ,postanowień i zgłoszeń wynikających z prawa budowlanego,

28/ potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
29/ potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
30/ poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług,
31/ prowadzenie obsługi powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

 

3. Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu " ŚRB ".”

3/W § 23 w zakresie polityki  informacyjnej i promocyjnej powiatu oraz turystyki :

 Pkt 13 otrzymuje brzmienie :

13/ organizowanie współpracy  z organizacjami pozarządowymi,  a w szczególności :

-opracowywanie  programów współpracy z organizacjami pozarządowymi  na podstawie ustalonej procedury i harmonogramu prac,

-organizowanie spotkań starosty z organizacjami pozarządowymi,

- sporządzanie  rocznych  sprawozdań z zakresu współpracy organizacjami pozarządowymi.

4/Dotychczasowe   paragrafy 25,26,27 i 28 otrzymują odpowiednio numerację : 24,25,26,     27.

5/§ 28 otrzymuje brzmienie :

1.Audytor wewnętrzny realizuje zadania audytu wewnętrznego mające na celu uzyskanie obiektywnej oceny i niezależnej oceny funkcjonowania powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości ,rzetelności , a także przejrzystości i jawności.

2. Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności :

1/opracowanie i wdrożenie zasad i procedur związanych z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego  ,

2/sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego ,

3/realizowanie zadań ujętych w planie audytu na dany rok ,

4/prowadzenie audytów poza planem, na zlecenie Starosty,

5/prowadzenie dokumentacji audytu,

6/sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych audytów,

7/dokonywanie czynności sprawdzających działania jednostek organizacyjnych w zakresie usunięcia  stwierdzonych uchybień  oraz uwag i wniosków audytora,

8/bieżące informowanie Starosty o działaniach audytowych , a w szczególności o stwierdzonych nieprawidłowościach i uchybieniach,

9/sporządzanie rocznych  sprawozdań  z działalności audytora wewnętrznego,

10/współpraca z  przedstawicielami kontroli zewnętrznej , a zwłaszcza  kontrolerami Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,

11/badanie systemów zarządzania i kontroli , w tym procedury kontroli wewnętrznej według standardów, oraz podejmowanie czynności doradczych poprzez składanie wniosków w celu usprawnienia  pracy Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych,

12/ dokonywanie obiektywnej oceny funkcjonowania Starostwa i  powiatowych jednostek organizacyjnych w zakresie  organizacji i gospodarki finansowej.

3.Audytor Wewnętrzny przy znakowaniu spraw używa symbolu „AW”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 sierpnia 2008 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Sekretarz Powiatu
Data wytworzenia informacji:2008-07-10 11:12:30
Data utworzenia:2008-07-10 11:12:30
Data modyfikacji:2008-07-10 11:14:27
Liczba wyświetleń:585