Uchwała Nr XXIX/233/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, p.n. Koło Teatralno-Muzyczne „Czwarta Ściana”

                                   

Działając na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. – t.j. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)   Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na realizację projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu VII (Promocja integracji społecznej), Działania 7.3 (Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji) p.n. Koło Teatralno-Muzyczne „Czwarta Ściana” – Projektu Powiatu Węgrowskiego, współrealizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem.   

 

§ 2

 

Określa się wkład własny Powiatu Węgrowskiego do projektu, o którym mowa w § 1  na kwotę 0,00 zł. w postaci wkładu niepieniężnego.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

    PRZEWODNICZĄCA

        RADY POWIATU

(-)Anna Brodacka-Bartoszuk                                                  

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Rada Powiatu
Data wytworzenia informacji:2009-07-22 09:30:05
Data utworzenia:2009-07-22 09:30:05
Data modyfikacji:2009-07-22 09:35:20
Liczba wyświetleń:436