Porządki obrad sesji IX Rady Powiatu z 12 września 2003 r.


Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) zwołuję IX sesję Rady  Powiatu  Węgrowskiego w dniu 12 września 2003 r. (piątek) o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum. 
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu  za I półrocze 2003 roku.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zaciągnięcia zobowiązania w zakresie przebudowy dróg powiatowych nr:
   • 36103 Jasiorówka-Brzuza-Sadowne,
   • 36141 Węgrów-Wyszków
   • 36302 Czerwonka-Orzechów,
  2. zmian w budżecie powiatu na rok 2003,
  3. zmian w Statucie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Węgrowie,
  4. Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
 8. Informacja o wykonaniu budżetu powiatu za I półrocze 2003 roku.
 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na obszarze powiatu.
 10. Ocena przygotowania szkół i placówek oświatowych powiatu węgrowskiego do funkcjonowania w roku szkolnym 2003/2004.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Przyjęcie protokółu VIII sesji Rady Powiatu Węgrowskiego odbytej w  dniu 27 czerwca 2003 roku.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia.
 14. Zamknięcie sesji.
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Data wytworzenia informacji:2006-12-29 23:23:13
Data utworzenia:2006-12-29 23:23:13
Data modyfikacji:2006-12-29 23:23:13
Liczba wyświetleń:621