Uchwała nr XVI/137/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z  2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm./, oraz  § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu /Dz. U. Nr 61, poz. 709/ -uchwala się , co następuje :

 

                                                                  §  1

 

1. Podstawą naliczenia wysokości diet radnych jest półtorakrotność kwoty 

    bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze 

    stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r.             

    o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie

    niektórych ustaw /Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm./.

 

2. Ustala się diety miesięczne radnym Powiatu Węgrowskiego w następującej

     wysokości :

            1/ dla radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady

                75 % podstawy , o której mowa ust.1;

 

2/ dla radnego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady

    55 % podstawy, o której mowa w ust. 1;

 

3/ dla radnych będących członkami Zarządu Powiatu

    80% podstawy , o której mowa w ust. 1;

 

4/ dla radnych pełniących funkcję przewodniczącego komisji Rady

    45  % podstawy, o której mowa w ust. 1,

 

5/ dla  pozostałych radnych 30% podstawy, o której mowa w ust. 1.

 

                                                

§  2

 

  1 W przypadku nieobecności radnego na Sesji Rady Powiatu, posiedzeniu Komisji 

      lub posiedzeniu Zarządu potrąca się 25 % przysługującej radnemu diety, z

      zastrzeżeniem ust. 2

  2. Radni będący członkami więcej niż dwóch komisji zobowiązani są złożyć

      Przewodniczącemu Rady oświadczenie wskazujące dwie komisje, z tytułu   

      uczestnictwa w których, przysługuje dieta. Potrąceń, o których mowa w ust. 1, nie

      stosuje się w przypadku nieobecności radnego w posiedzeniach komisji nie

      wymienionych w złożonym oświadczeniu.

 

 

 

§  3

 

 

Traci moc uchwała Nr IV/37/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla  radnych.

                                                                      

 

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu .

 

 

§  5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 roku.

 

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Administracyjno-Społexczny
Data wytworzenia informacji:2008-05-08 14:54:40
Data utworzenia:2008-05-08 14:54:40
Data modyfikacji:2008-05-08 14:56:56
Liczba wyświetleń:749