Uchwała Nr XXVIII/224/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 czerwca 2009 rokuw sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznymo uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 

Działając na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku   o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 roku – t. j. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku   – tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 174 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przepisy niniejszej uchwały dotyczą:

1) szkół niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki: szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu węgrowskiego,

2) szkół niepublicznych gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej z terenu powiatu węgrowskiego,

§ 2

Dotacji udziela się na statutową działalność dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą podmiotom, o których mowa w §1 i mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących związanych z tą działalnością.

§ 3

1. Dotacja dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługuje na każdego ucznia w wysokości  nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej przekazanej Powiatowi Węgrowskiemu.

2. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotacje z budżetu powiatu w wysokości nie niższej niż 50 % ustalonych      w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia (słuchacza).

3. W przypadku braku na terenie powiatu węgrowskiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy Powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.  

 

§ 4

1. Dotacje, o których mowa w § 3  przydziela się pod warunkiem, że osoba prowadzącą szkołę złoży w Starostwie Powiatowym w Węgrowie w terminie do 30 września roku poprze-dzającego rok udzielenia dotacji wniosek według wzoru określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Podmioty otrzymujące dotację, a realizujące w trybie wieczorowym lub zaocznym statutowe zadania oświatowe nie mogą odmówić kontroli, o której mowa w § 9, prowadzonej w dni powszednie w godzinach pracy urzędu, tj. między godziną 8 a 16.  

 

§ 5

Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały:

1) z powołaniem się na numer i datę wpisu do ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty, a także na numer i datę decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,

2) określający planowaną liczbę uczniów (słuchaczy) szkoły,

3) wskazujący numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

4) zawierający zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach zachodzących w liczbie uczniów (słuchaczy) i przekazywania rozliczenia otrzymanej dotacji.

 

§ 6

1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca.

2.   Zakończenie edukacji w danym typie szkoły w czasie trwania roku szkolnego powoduje wstrzymanie dotacji dla uczniów (słuchaczy) tego typu szkoły z kolejnym miesiącem jej zakończenia.

3. Zakończenie edukacji w danym typie szkoły z końcem roku szkolnego powoduje wstrzymanie dotacji dla uczniów (słuchaczy) tego typu szkoły na pozostałe cztery miesiące roku jej udzielania.

4. W przypadku gdy liczba uczniów (słuchaczy) dotychczasowych i nowych zadań edukacyjnych, rozpoczętych przez dotowany podmiot po 1 września jest wyższa niż liczba uczniów (słuchaczy) sprzed 1 września, wynikającą stąd różnicę liczby uczniów (słuchaczy)  uwzględnia się w podstawie obliczania/naliczenia dotacji należnej za styczeń kolejnego roku dotowania podmiotu.

5. W przypadku likwidacji szkoły i występującej nadpłaty, dotowany podmiot zobowiązany jest w terminie 30 dni, licząc od daty likwidacji szkoły, do zwrotu nadpłaconej dotacji.

§ 7

1. Dotowany podmiot sporządza i przekazuje wraz z pismem przewodnim do Starostwa Powiatowego w Węgrowie – nie później niż w ciągu 10 dni po upływie każdego miesiąca – rozliczenie otrzymanej dotacji za okres obejmujący poprzedni miesiąc oraz podaje aktualną rzeczywistą liczby uczniów (słuchaczy) w rozbiciu na poszczególne typy szkół według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczeniu podlegają tylko te faktury/dokumenty księgowe, których koszty zostały pokryte w części lub w całości z otrzymanej dotacji.

3. Dotowany podmiot sporządza i przekazuje wraz z pismem przewodnim do Starostwa Powiatowego w Węgrowie – nie później niż w ciągu 10 dni po upływie roku budżetowego – rozliczenie roczne otrzymanej dotacji według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4.W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust 1 i 3 oraz w przypadku nieprawidłowego rozliczenia dotacji termin przekazania dotacji, o którym mowa w § 6 ust. 1 może ulec przedłużeniu o czas wynikający z przesłanek niniejszego zapisu.

 

§ 8

1. Podstawę obliczania/naliczenia dotacji na każdy miesiąc określa się w oparciu o dane zawarte w comiesięcznych rozliczeniach, o których mowa w § 7 ust. 1, a następnie przekazuje dotowanemu podmiotowi informację pisemną o należnej na dany miesiąc dotacji.

2. Do momentu uzyskania przez Powiat Węgrowski informacji o ostatecznej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok kalendarzowy, dotacja będzie wyliczana zalicz-kowo.

3. Ostatecznego rozliczenia udzielonych dotacji za dany okres roczny dokonuje się na podstawie sprawozdania, o którym mowa § 7 ust. 3.

4. W ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 3, w terminie do 31 stycznia przekazuje się podmiotowi uprawnionemu kwotę wyrównawczą/niedopłaty dotacji należnej za miniony rok. Kwota nadpłaconej dotacji jest zaliczana w poczet dotacji udzielonej w roku, w której dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji.    

 

§ 9

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do szkół, o których mowa w § 1 oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania, a także mogą przetwarzać dane osobowe uczniów (słuchaczy) tych szkół.   

 

§ 10

Traci moc uchwała Nr XIII/105/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 grudnia   2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom oraz ośrodkom i placówkom szkolno - wychowawczym o uprawnieniach szkół publicznych

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

  PRZEWODNICZĄCA

    RADY POWIATU

 

Anna Brodacka-Bartoszuk

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Nazwa i typRozmiare-Podpis
Załączniki nr 1, 2, 3.doc92,00kBBrak podpisu
Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2009-07-08 10:22:38
Data utworzenia:2009-07-08 10:22:38
Data modyfikacji:2009-07-09 14:45:25
Liczba wyświetleń:467