Uchwała Nr XXV/174/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Piaskowej w Węgrowie

 

            Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.) w porozumieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego i po zasięgnięciu opinii Burmistrza Węgrowa Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala co następuje :

 

§ 1

             Pozbawia się kategorii drogi powiatowej ul. Piaskową w Węgrowie na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Szamoty.

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Węgrowie.

 

 

§ 3

1.       Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2.       Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia ulicy wymienionej w § 1 do kategorii dróg krajowych.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Andrzej Dębiec
Wytworzył informację:Xygmunt Dziwiński
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 17:54:06
Data utworzenia:2007-01-07 17:54:06
Data modyfikacji:2007-01-07 17:54:06
Liczba wyświetleń:564