Uchwała nr XV/121/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczególowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteriów przyznawania, trybu i wysokości nagród ze środków funduszu nagród dla anauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oswiatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski w 2008 roku

 

Działając na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  samorządzie powiatowym (Dz.U. – z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), rt. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku  – Karta Nauczyciela  (Dz.U. z 2006 roku –  Nr 197, poz. 674 z późn. zm.), w uzgodnieniu z odpowiednimi strukturami związków zawodowych Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala,  co następuje:

 

§ 1

1. Określa się w drodze  regulaminu stanowiącego załącznik  nr 1 do niniejszej uchwały:

1) Wysokość i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy.

2) Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

3) Kryteria przyznawania, tryb oraz wysokość nagród ze środków funduszu nagród

- dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Węgrowski.

2. Wzór wniosku o Nagrodę Starosty Węgrowskiego określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego oraz dyrektorom szkół,    placówek oświatowych i opiekuńczo – wychowawczych.

 

§ 3

Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli należnych za okres od 1 stycznia 2008 roku.

 

§ 4

Traci moc  uchwała Rady Powiatu Węgrowskiego Nr VI/44/07 z dnia 23 marca 2007 roku.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Regulamin wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których powiat węgrowski jest organem prowadzącym obowiązujący w roku 2007, stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela                         (Dz. U.  z 2003 – tj. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.).

Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, w taki sposób, aby zapewnić realizację wytycznej dla samorządu zawartej w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – KN.

Zaproponowane treści regulaminu w zasadniczy sposób opierają się na rozwiązaniach dotychczasowego stanu prawnego. W przypadku dodatku motywacyjnego proponuje się kontynuację zjawiska, aby okres przyznawania dodatku nie był dłuższy niż 6 miesięcy, i nie krótszy jak 2 miesiące, gdyż konieczność częstego ubiegania się o dodatek motywuje nauczycieli do lepszej pracy. W przypadku dodatku funkcyjnego proponuje się podniesienie dodatku za wychowawstwo z 67 zł na 74 zł. W dalszym ciągu proponuje się zachowanie dotychczasowych „powiatowych” dodatków, tj. dodatku za język polski („poprawianie zeszytów”), dodatku dla instruktora praktycznej nauki zawodu oraz dodatku dla administratora sieci. W przypadku dodatków za trudne warunki pracy, proponuje się ich utrzymanie na poziomie 5% dla nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznej , podniesienie do 12 % dodatku dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkole specjalnej oraz nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, rewalidacyjno-wychowawcze i wychowawczo-opiekuńcze w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Natomiast w przypadku nauczycieli i wychowawców nowo utworzonego młodzieżowego ośrodka wychowawczego określenie tegoż dodatku w wysokości 30%

Załączona do uzasadnienia tabela wynikowa, w układzie miesięcznym, a zatem w układzie porównywalnym do średnich miesięcznych, do jakich odwołuje się ustawodawca w treści                                         art. 30  ust. 3 i 4 – pozwala stwierdzić, że wypełniona została wytyczna zawarta w wymienionym artykule. Jednak należy mieć na uwadze proporcjonalny podział godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli z poszczególnych grup awansu zawodowego, szczególnie w przypadku nauczycieli stażystów, gdyż w planie przydziału godzin ponadwymiarowych na 2008 r. godziny te przydzielono proporcjonalnie dla poszczególnych grup awansu zawodowego.

 

Tabela wynikowa

Planowane średnie wynagrodzenie nauczycieli POSZCZEGÓLNYCH GRUP AWANSU ZAWODOWEGO  w roku 2008 na podstawie sprawozdań szkół i placówek, z uwzględnieniem arkuszy organizacyjnych, kształtuje się w układzie tabelarycznym, jak poniżej:

 

 

L.p.

Wyszczególnienie

Nauczyciel

Stażysta

Nauczyciel

Kontraktowy

Nauczyciel

Mianowany

Nauczyciel

Dyplomowany

Planowana liczba nauczycieli

w przeliczeniu na etaty

17,83

78,25

75,88

140,42

Składniki wynagrodzenia

w skali miesiąca (w złotych)

1.

Wynagrodzenie zasadnicze

1.313,68

1.558,53

1.982,10

2.413,97

2.

Dodatek za wysługę lat

27,87

79,48

254,49

402,43

3

Dodatek za pracę w porze nocnej

103,14

9,86

8,72

12,05

4.

Godziny ponadwymiarowe i doraźne

215,70

466,79

597,82

697,00

5.

Dodatki za stopnie specjalizacji

0

0

0

0

6.

Nagrody jubileuszowe

0

2,95

21,00

38,69

7.

DWR czyli tzw. „13”

78,57

173,52

256,52

308,33

8.

Zasiłek na zagospodarowanie

0

62,74

0

0

9.

Odprawy emerytalne i rentowe

0

0

93,18

149,82

10.

Nagrody ze specj. funduszu nagród

15,59

21,45

32,55

37,37

11.

RAZEM (wiersze od 1do 10)

1.754,55

2.375,32

3.246,38

4.059,66

 

12.

Dodatek funkcyjny

9,14

36,98

92,10

190,92

13.

Dodatek za warunki pracy

292,65

41,84

99,03

83,56

14.

Dodatek motywacyjny

23,05

29,32

53,07

95,37

15.

RAZEM (wiersze od  12 do 14)

324,84

108,14

244,20

369,85

 

16.

RAZEM (wiersz 11 + 15)

2.079,39

2.483,46

3.490,58

4.429,51

17.

Średnie wynagrodzenia z art. 30 KN

1,701,00

2.126,00

2.977,00

3.827,00

18.

RÓŻNICA (wiersz 16-17)

378,39

357,46

513,58

602,51

 

Wiersz 16 tego zestawienia wskazuje, czy wypełniona została wytyczna do ustawy zawarta w treści art. 30 ust. 6, a wiersz 18 – o ile zł zostanie przekroczony ustawowy wymóg.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr XV/121/08

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 28 marca 2008 roku 

 

Regulamin na rok 2008

w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków

do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, oraz kryteriów przyznawania, trybu

i wysokości nagród ze środków funduszu nagród

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 49, ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. t. jedn. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

 

§ 1.

Regulamin określa:

1) wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

2) szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat,

3) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach,

4) kryteria przyznawania, tryb oraz wysokość nagród ze środków funduszu nagród

- dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których powiat węgrowski jest organem prowadzącym.

 

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 z późn. zm.),

2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydawane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

3) szk ole – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest powiat węgrowski ,

4) nauczycielach – należy rozumieć przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 3),

5) klasie – należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,

6) uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka,

7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust 4a oraz ustalony na podstawie art.42 ust. 6, art.42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

 

§ 3.

1. W zależności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz w § 4 niniejszego regulaminu nauczycielowi, w tym nauczycielowi któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły może być przyznany dodatek motywacyjny.

2. Środki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla nauczycieli stanowią 2% ogólnej kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli tej szkole lub placówce, z wyłączeniem wynagrodzeń nauczycieli przebywających w stanie nieczynnym, na urlopie dla podratowania zdro wia oraz nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły (placówki oświatowej) .

3. Środki przeznaczone na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół oraz wicedyrektorów znajdują się poza środkami określonymi w ust. 2.

 

§ 4.

Przy przyznaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego bierze się pod uwagę:

1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności:

a) osiągnięć edukacyjnych, ocenianych z uwzględnieniem możliwości uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,

b) osiągnięć w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

2) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć wychowawczo – opiekuńczych, a w szczególności:

a) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,

b) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

c) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;

3) stałe podnoszenie kwalifikacji, skutkujące adaptacją i praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania realizowanych we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności:

a) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

b) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,

c) opieka i koordynowanie prac samorządu uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich działających w szkole, 

d) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym uwzględniających potrzeby uczniów,

e) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;

4) jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem.

 

§ 5.

1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły – Zarząd Powiatu Węgrowskiego. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa się wyłącznie w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego nauczycieli.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości od 5% do 30% wypłacanego wynagrodzenia zasadniczego,

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, płatny z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.

4. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole, wysokość dodatku motywacyjnego oraz jego przyznania ustala dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

 

§ 6.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta, opiekuna stażu, instruktora (za zorganizowanie stanowiska praktycznej nauki zawodu), administratora sieci oraz za sprawdzanie prac pisemnych z języka polskiego przysługuje dodatek funkcyjny.

2.   Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Zarząd Powiatu Węgrowskiego, a dla nauczyciela zajmującego stanowisko wicedyrektora, stanowisko kierownicze lub inne stanowisko wymienione w ust. 1 - dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych, uwzględniając:

1) wielkość szkoły i jej strukturę organizacyjną,

2) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska,

3) liczbę pozostałych stanowisk kierowniczych w szkole,

4) wyniki pracy szkoły oraz warunki geograficzne, w jakich szkoła funkcjonuje.

3. Zarząd Powiatu Węgrowskiego oraz odpowiednio dyrektor ustalają wysokość dodatku funkcyjnego w odniesieniu do pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, w wysokości:

1) 20 % do 50 % dla dyrektora szkoły liczącej do 12 oddziałów,

2) 30 % do 60 % dla dyrektora szkoły liczącej do 24 oddziałów,

3) 40 % do 80 % dla dyrektora szkoły liczącej powyżej 24 oddziałów,

4) 30 % do 60 % dla dyrektora placówki oświatowej (PP-P, PODN, SOSW, MOW),

5) 20 % do 50 % dla dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej

6) 20 % do 40 % dla wicedyrektora,

7) 10 % do 30 % dla kierownika lub nauczyciela zajmującego inne niż wymienione powyżej stanowisko kierownicze, wynikające ze statutu szkoły.

4. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji doradcy metodycznego lub nauczyciela- konsultanta przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:

1) 30 % wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela – doradcy metodycznego zatrudnionego w szkole,

2) 500 dla nauczyciela – doradcy metodycznego zatrudnionego w PODN w Węgrowie,

3) 600 dla nauczyciela – konsultanta zatrudnionego w PODN w Węgrowie.

5. Nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 74.

6.  Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji opiekuna stażu, instruktora (za zor-ganizowanie stanowiska praktycznej nauki zawodu), administratora sieci oraz za sprawdzanie prac pisemnych z języka polskiego przysługuje dodatek w wysokości 50 zł.

 

§ 7.

1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o których mowa w § 6, przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2.  Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w związku z upływem okresu powierzenia tego stanowiska, wcześniejszego odwołania lub z innych przyczyn, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

3.  Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły i na zasadach, o których mowa w ust 1 i 2 przysługuje również wicedyrektorowi szkoły po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

4. W stosunku do nauczycieli, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta lub opiekuna stażu, instruktora (za zorganizowanie stanowiska praktycznej nauki zawodu), administratora sieci oraz za sprawdzanie prac pisemnych z języka polskiego przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

5.  Nauczycielowi, o którym mowa w § 6 ust. 3, pkt. 1-3 realizującemu również inne zadania lub zajęcie lub sprawującemu funkcje wymienione w § 6 ust. 5 i 6 przysługuje jeden dodatek funkcyjny ustalony w wysokości uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz sprawowanie funkcji.

6. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresach za które nie przysługuje wynagrodzenia zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia stanowiska, wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

 

 

§ 8.

1.  Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy.

2. Dodatek za warunki pracy:

1) w wysokości 30 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielowi oraz wychowawcy młodzieżowego ośrodka wychowawczego;

2) w wysokości 12 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje:

a) nauczycielowi praktycznej nauki zawodu zatrudnionemu w szkole specjalnej,

b)  nauczycielowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, rewalidacyjno-wychowawcze w szkole specjalnej oraz prowadzącemu indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;

c) nauczycielowi realizującemu zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, prowadzone bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (w tym w internacie) oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej;

3) w wysokości 5 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielowi poradni psychologiczno-pedagogicznej z tytułu prowadzenia zajęć grupowych i indy-widualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami.

3. Dodatek za warunki pracy, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel, w tym nauczyciel  któremu powierzono stanowisko kierownicze, realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

 

§ 9.

Nauczycielom, wymienionym w § 8 ust. 2 pkt. 1 i 2, pracującym z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, o których mowa w przepisach §9 ust 1 pkt 1 rozporządzenia, uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy oraz prowadzącym zajęcia z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu - z tytułu pracy w warunkach uciążliwych zwiększa się pobierany dodatek za warunki pracy o 10 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty.

 

§ 10 .

Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.

 

§ 11.

1.  Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.

2.  Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyzn aną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru za jęć.

3.  Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

4.  Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.

6. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

 

§ 12.

1. Wynagrodzenie za pracę w państwowej komisji egzaminacyjnej, wykonywaną w godzinach ponadwymiarowych, w celu przeprowadzenia egzaminu dojrzałości przysługuje w wysokości:

1)        100 % wartości godziny nadliczbowej nauczyciela w ramach nadzoru pisemnego egzaminu maturalnego, z tym że łączny czas nadzoru należy przeliczyć na godziny zegarowe, w rozliczeniu całego cyklu egzaminacyjnego danej sesji egzaminacyjnej.

2)        100 % wartości godziny nadliczbowej nauczyciela w ramach ustnych egzaminów maturalnych, z tym że łączny czas przeprowadzania ustnych egzaminów maturalnych przez nauczyciela należy przeliczyć na 45 minutowe godziny lekcyjne, w rozliczeniu całego cyklu egzaminacyjnego danej sesji egzaminacyjnej.

2. Wynagrodzenie za pracę w państwowej komisji egzaminacyjnej, wykonywaną w godzinach ponadwymiarowych, w celu przeprowadzenia nadzoru egzaminu zawodowego przysługuje w wysokości 100 % wartości godziny nadliczbowej nauczyciela w zaokrągleniu do pełnej godziny zegarowej, w rozliczeniu całego cyklu egzaminacyjnego danej sesji egzaminacyjnej. 

3. Wynagrodzenie za pracę, wykonywaną w godzinach ponadwymiarowych, w celu prze-prowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego i pracy kontrolnej w szkołach dla dorosłych przysługuje w wysokości:

1)      1/4 wartości godziny ponadwymiarowej nauczyciela od jednego zdającego za egzamin ustny klasyfikacyjny, za ocenę prac egzaminu pisemnego klasyfikacyjnego oraz ocenę pracy kontrolnej,

2)      równowartość 2 godzin dydaktycznych nauczyciela za nadzór pisemnych egzaminów klasyfikacyjnych.

4. Wartość, o której mowa w ust. 1 i 2 dotyczy również nauczycieli prowadzących nadzór na podstawie umowy-zlecenia.

5. Czas pracy w komisjach, o których mowa w ust 1 i 2 liczy się jak za czas przeprowadzonego egzaminu.

 

§ 13.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłacane jest „z dołu”, łącznie z miesięcznym wynagrodzeniem płaconym z góry.

 

 

 

 

§ 14.

1. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za prawidłowość przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw.

2. Przydzielenie godzin doraźnych zastępstw nie może powodować obciążenia budżetu szkoły (placówki) dodatkowymi kosztami za wynagrodzenie osobowe.

 

   §15.

1.    Wysokość specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze wynosi 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli.

2.    Ustala się następujący podział funduszu, o którym mowa w ust. 1:

1) 80 % tego funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2) 20 % tego funduszu przeznacza się na nagrody Starosty Węgrowskiego,

3.    Środki na nagrody planowane są w rocznym planie finansowym szkoły (placówki).

 

                                                                     §16.

1.      Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy.

2.      Warunkiem przyznania nauczycielowi nagrody jest :

1)      posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy zawodowej,

2)      co naj mniej roczny okres pracy w szkole (placówce), w której nauczyciel został zatrud niony,

3)      legitymowania się wybitnymi osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, a w szczególności:

a) osiąganie wymiernych efektów pracy dydaktycznej

    (konkursy przedmiotowe, olimpiady, itp),

b) wykazanie się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form,

     metod i środków celem aktywizowana uczniów w procesie nauczania,

c)      prowadzenie działalności mającej na celu zwalczanie wśród dzieci i młodzieży    przejawów patologii społecznej,

d)   podejmowanie działań innowacyjnych i nowatorskich,

e)   ws półpraca z instytucjami i organizacjami celem wspomagania działalności statutowej szkoły ,

f) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyników dydaktyczno – wychowawczych,

     liczny udział w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych,

g)   inicjowanie różnorodnych działań służących podnoszeniu jakości działania szkoły.

 

§17.

1.    Nagrody ze specjalnego funduszu nagród są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2.    W uzasadnionych przypadkach można przyznać nauczycielowi nagrodę w innym terminie.

3.    Nagrody przyznaje oraz ustala ich wysokość:

1)        dyrektor szkoły (placówki), po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i związków zawodowych - ze środków przewidzianych na nagrody dyrektora,

2)        Zarz ą d Powiatu Węgrowskiego - ze środków przewidzianych na nagrody Starosty.

 

§18.

1. Nagroda Starosty Węgrowskiego może być przyznana:

1)   na wniosek dyrektora szkoły (placówki), pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i związki zawodowe, wraz z odpowiednim uzasadnieniem;

2)   z inicjatywy Zarządu Powiatu, lecz odnoszącej się do kandydata do nagrody wywodzącego się spośród dyrektorów szkół (placówek).

2.    Wnioski składane są w terminie do 25 września każdego roku według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 

§19.

Nagroda Dyrektora Szkoły (Placówki) może być przyznana na jego wniosek wraz z uzasadnieniem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związki zawodowe.

 

 

§20.

1.    Wysokość Nagrody I O Starosty Węgrowskiego nie może być niższa niż 75 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty i nie może być wyższa niż 100 % tego wynagrodzenia.

2.    Wysokość Nagrody II O Starosty Węgrowskiego nie może być niższa niż 50 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty i nie może być wyższa niż 75 % tego wynagrodzenia.

3.    Wysokość Nagrody Dyrektora Szkoły (placówki) nie może być niższa niż 40 % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty i nie może być wyższa niż 50 % tego wynagrodzenia.

 

                                                                       §21.

Nagrody Starosty Węgrowskiego wręczane są podczas uroczystych obchodów Dnia Święta Edukacji Narodowej lub w czasie posiedzenia Zarządu Powiatu, bądź sesji Rady Powiatu, w terminie najbliższym dnia 14 października.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do  uchwały nr XV/121/08

Rady Powiatu Węgrowskiego

                                                                      z dnia 28 marca 2008 roku

 

 

 

                                                            Zarząd Powiatu Węgrowskiego

 

 

Wniosek o przyznanie

Nagrody Starosty Węgrowskiego*

 

 

Wnioskujący - .......................................................................................................

Dla kogo - ..............................................................................................................

Nauczyciela zatrudnionego w ...............................................................................

od dnia ........................................................

Data ostatniej oceny pracy zawodowej ..................................., jaka ....................

Data pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej ........................................................

 

Uzasadnienie:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

 

                                                                  ........................................................

                                                                           (data, podpis, pieczęć)

 

 

Miejsce na adnotacje organizacji związkowych:

 

 

 

 

 

* wniosek powinien mieścić się na jednej stronie A4, w uzasadnieniu należy przytoczyć konkretne osiągnięcia nauczyciela wynikające z §16, ust. 2, pkt 3 Regulaminu.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział Oświaty i Sportu
Data wytworzenia informacji:2008-04-04 13:53:13
Data utworzenia:2008-04-04 13:53:13
Data modyfikacji:2008-04-04 14:19:23
Liczba wyświetleń:630