Uchwała nr IX/71/07 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 10 sierpnia 2007 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n. "Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie"

 

         Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt. 2 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

  1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 528 000,00 zł (słownie: złotych pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację w roku 2007 przedsięwzięcia p.n. „Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie „
  2. Obsługę bankową pożyczki, o której mowa w pkt. 1 prowadzić będzie Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie.

 

  1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy w sprawie zaciągnięcia pożyczki określonej w pkt. 1.

 

  1. Szczegółowe  warunki pożyczki określone zostaną w umowie.

§ 2

 

      Zabezpieczeniem pożyczki będzie weksel in blanco oraz notarialnie poddanie się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5  Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 3

 

      Pożyczka spłacona będzie z subwencji.

§ 4

 

      Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 5

 

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-08-20 15:34:46
Data utworzenia:2007-08-20 15:34:46
Data modyfikacji:2007-08-20 15:36:47
Liczba wyświetleń:546