Uchwała Nr XII/84/04 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

          Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej / Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm./ i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. Z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm./ Rada Powiatu Węgrowskiego uchwala, co następuje:

 

§ 1 

Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR XII/84/04

                                                                  RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO

                                                                 Z DNIA 30 STYCZNIA 2004 ROKU

 

 

Uchwała Nr 4/03

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

z dnia 23 grudnia 2003 roku

  

 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rady Społecznej

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

 

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm./ Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Powiatu Węgrowskiego.

 

 

                                                  

                     

Załącznik do Uchwały Nr 4/03

Rady Społecznej SP ZOZ w Węgrowie

z dnia 23 grudnia 2003 roku.

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

RADY SPOŁECZNEJ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO

ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W WĘGROWIE

 

 

 

 

I.                   Postanowienia ogólne.

 

§ 1

Rada Społeczna SP ZOZ w Węgrowie zwana dalej „Radą” działa na podstawie:

1.      Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm./,

2.      Niniejszego Regulaminu.

 

II.                Organizacja i tryb pracy Rady.

 

§ 2

W skład Rady wchodzą: jako Przewodniczący – Starosta Węgrowski lub wyznaczona przez niego osoba, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego oraz 12 członków powołanych  przez Radę Powiatu Węgrowskiego.

 

§ 3

1.      Kadencja Rady trwa 4 lata i kończy się z dniem powołania przez Radę Powiatu Węgrowskiego nowego składu Rady, nie dłużej jednak niż 2 miesiące od daty przeprowadzenia wyborów do samorządu powiatowego.

2.      Przed upływem kadencji członek Rady może być odwołany przez organ, który go powołał.

 

§ 4

1.      Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady.

2.      Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej jednak  2 razy w roku.

3.      O czasie, miejscu i porządku obrad posiedzenia członkowie Rady są zawiadamiani w formie pisemnej nie później jednak niż na 7 dni przed terminem posiedzenia, przez osoby określone w ust. 1.

4.      W sytuacjach nadzwyczajnych nie stosuje się zapisu ust. 3, posiedzenie zwołuje się telefonicznie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

5.      Rada wybiera ze swojego składu Zastępcę Przewodniczącego Rady.

 

§ 5

W okresie między posiedzeniami Radę reprezentuje Przewodniczący, a w razie dłuższej nieobecności jego Zastępca lub upoważniony członek Rady.

 

§ 6 

1.      Rada Społeczna podejmuje decyzje w formie uchwał.

2.      Dla ważności uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy składu Rady.

3.      Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4.      Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.

 

§ 7 

1.      W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor SP ZOZ w Węgrowie.

2.      W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów i związków zawodowych oraz Zarządu Powiatu.

 

§ 8 

1.      Posiedzenia Rady są protokołowane.

2.      Protokoły posiedzeń Rady podpisuje w imieniu Rady jej Przewodniczący.

3.      Do protokołu załącza się listę obecności członków Rady oraz gości zaproszonych.

 

 

III.             Zadania Rady oraz prawa i obowiązki jej członków.

 

§ 9

Do zadań Rady należy:

1.      Przedstawianie Radzie Powiatu Węgrowskiego wniosków i opinii w sprawach:

a/ zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,

b/ zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

c/ związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

d/ przyznawania nagród Dyrektorowi SP ZOZ,

e/ rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publiczny zakładem opieki zdrowotnej z kierownikiem zakładu.

2.      Przedstawianie Dyrektorowi SP ZOZ wniosków i opinii w sprawach:

a/ planu finansowego i inwestycyjnego,

b/ rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,

c/ kredytów bankowych lub dotacji,

d/ podziału zysku.

3.      Uchwalanie Regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Powiatu Węgrowskiego.

4.      Uchwalanie Statutu SP ZOZ w Węgrowie, dokonywanie w nim zmian oraz przedkładanie go do zatwierdzenia Radzie Powiatu Węgrowskiego.

5.      Zatwierdzanie regulaminu porządkowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

6.      Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.

7.      Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada wykonuje swoje zadania.

8.      Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie SP ZOZ w Węgrowie.

 

§ 10 

Prawa członka Rady Społecznej:

1.      Wnioskowanie w sprawach dotyczących kompetencji Rady.

2.      Wyrażanie swojej opinii na posiedzeniach Rady.

3.      Członkowi Rady przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestnictwa w pracach Rady.

4.      Za udział w posiedzeniach Rady jej członkowi przysługuje z budżetu Powiatu rekompensata w wysokości  utraconych zarobków. Podstawą do wypłaty jest zaświadczenie pracodawcy o wysokości utraconych zarobków z powodu uczestnictwa w posiedzeniu Rady / w przypadku, gdy pracodawca udzielił zwolnienia z pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia/.

 

§ 11 

Obowiązki członka Rady Społecznej:

1.      Uczestniczenie w posiedzeniach Rady.

2.      Respektowanie uchwał Rady.

3.      Realizowanie zadań Rady wynikających z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej .

 

 

IV.              Postanowienia końcowe.

§ 12 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm./.

 

§ 13 

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

§ 14 

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Powiatu Węgrowskiego.

 

 

 

 

                                                                                                                                       

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Magdalena Dąbkowska
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 00:14:58
Data utworzenia:2007-01-07 00:14:58
Data modyfikacji:2007-01-07 00:14:58
Liczba wyświetleń:619