Uchwała Nr XXXIII/256/09 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 30 października 2009 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Węgrowskiego w roku 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie  art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. - tj. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr  96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego, uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się program współpracy Powiatu Węgrowskiego w roku 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w brzmieniu załącznika do uchwały.

 

 

§ 2.

Wysokość środków na realizację zadań zleconych określa Rada Powiatu Węgrowskiego w uchwale budżetowej.

 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

 

 

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XX/165/08 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 31 października 2008 r.

 

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Załącznik  

do Uchwały Nr XXXIII/256/09

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 30 października  2009 roku

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU WĘGROWSKIEGO W ROKU 2010

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA   W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE

 

 

 

Powiat Węgrowski uznając, że jego celem jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, oraz w uznaniu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i wyraża intencję realizacji swych zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi.

Prowadzenie przez samorząd powiatowy działalności we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których wyżej mowa jest realizacją konstytucyjnej zasady pomocniczości, zgodnie z którą państwo i jego struktury powinno wykonywać tylko te zadania, które nie mogą być realizowane przez podmioty znajdujące się jak najbliżej obywatela, które stanowią podstawę współczesnego społeczeństwa. Łączy je wspólny cel jakim jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców.

Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa na rozwój powiatu i jakość życia jego mieszkańców. Wyrazem dążenia Powiatu Węgrowskiego  do szerokiej  współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest niniejszy program.

 

 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1.

1. Ilekroć w tekście jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);

2) programie - rozumie się przez to program współpracy Powiatu Węgrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) organizacjach pozarządowych – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4) Powiecie - rozumie się przez to Powiat Węgrowski, jako jednostkę samorządu terytorialnego.

2. Program reguluje współpracę pomiędzy Powiatem a organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, określa zakres oraz formy tej współpracy, a także zadania priorytetowe.

 

 

§ 2.

Program określa zakres i formy współpracy, a także zadania priorytetowe w zakresie współpracy Powiatu w roku 2010 z organizacjami pozarządowymi.

 

 

§ 3.

Celem programu jest usprawnienie działalności Powiatu w sferze zadań publicznych Powiatu we współpracy z organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom powiatu.

 

 

Rozdział II. ADRESACI  PROGRAMU

 

§ 4.

Program adresowany jest do:

1)  organizacji pozarządowych,

2)  osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3)  stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów powiatu, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

 

Rozdział III. REALIZATORZY PROGRAMU

 

§ 5.

W realizacji programu uczestniczą:

1) Rada Powiatu i jej Komisje - w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej Powiatu,

2) Zarząd Powiatu - w zakresie realizacji polityki społecznej i finansowej Powiatu wytyczonej przez Radę Powiatu,

3) Zespoły Doradcze ds. Opiniowania Ofert na Realizację Zadań Publicznych - w przypadku zgłoszenia co najmniej dwóch ofert na ogłoszony konkurs na realizację zadań zleconych przez Powiat,

4) Naczelnicy Wydziałów, oraz jednostki organizacyjne powiatu w zakresie bieżącej współ-pracy z organizacjami pozarządowymi w ramach swoich kompetencji określonych regulaminowo lub statutowo, w tym konsultowania projektów aktów prawnych.

 

Rozdział IV. SFERA WSPÓŁPRACY

 

§ 6.

Powiat prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, w szczególności we współpracy z organizacjami pozarządowymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów Powiatu i działalności pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organizacji.

 

Rozdział V. PRIORYTETY ZADAŃ

 

§ 7.

Ustala się na 2010 r. następujące zadania priorytetowe powiatu węgrowskiego, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym:

1)  w zakresie oświaty i wychowania:

a) realizowanie programów dotyczących wychowania patriotycznego w nawiązaniu do Małych Ojczyzn,

b) wspieranie inicjatyw oświatowych,

c) organizowanie działań młodzieży na rzecz osób potrzebujących,

d) rozbudzanie przedsiębiorczości dzieci i młodzieży.

e) organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,

2) w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej:

a)  promocja i wspieranie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw,

b) wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy na terenie powiatu węgrowskiego,

 

3) w zakresie promocji powiatu:

a)  wspieranie potencjału gospodarczego powiatu w kraju i za granicą poprzez wydawanie publikacji w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku,                    

4) w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych:

a)  pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,

b) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem,

  5) w zakresie kultury:

a) organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw artystycznych o charakterze ponadgminnym mających istotne znaczenie dla kultury powiatu węgrowskiego,

b) wspieranie działalności wydawniczej promującej dorobek kulturalny i historię powiatu węgrowskiego,

c) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich,

d) upowszechnianie i promocja twórczości kulturalnej w kraju i za granicą,

e) niestandardowe działania mające na celu upamiętnianie świąt narodowych, postaci historycznych szczególnie związanych z ziemiami powiatu węgrowskiego,

 6) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki:

a)  organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu ponadgminnym
dla dzieci i młodzieży powiatu węgrowskiego,

b)  organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym,

c)  organizacja innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu węgrowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży,

d) opracowanie strategii rozwoju turystycznego powiatu węgrowskiego,

7)  w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

a)  prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej,

b) likwidacja zagrożeń środowiska i ochrony życia i zdrowia ludzi i zwierząt,

  

 

 

Rozdział VI. ZAKRES I FORMY WSPÓŁPRACY

 

§ 8.

1. Powiat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile zadania te są zadaniami Powiatu.

2. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy w formie dotacji i pozafinansowy.

3. Dotacje, których mowa w ust. 1, mogą być udzielane wyłącznie na sfinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań priorytetowych, o których mowa w § 7.

4. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi odbywać się będzie w formach:

1)  zlecania (powierzania) zadań publicznych Powiatu wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji;

2) wspierania takiego zadania wraz z udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

3)  wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

4)  konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w szczególności poprzez zamieszczanie projektów aktów normatywnych na stronie internetowej Powiatu wraz z podaniem terminu, w którym organizacje i podmioty będą mogły składać pisemne opinie;

5)  tworzenia w miarę potrzeb przez organy powiatu wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów powiatu oraz określanie przedmiotu ich działania,

6)  współpracy i  udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł poprzez informowanie organizacji pozarządowych o możliwości pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków,

7) promocji działalności organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek organizacji lub podmiotu informacji dotyczących nowych inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty na stronach internetowych Powiatu oraz lokalnych mediach, 

8) udzielania pomocy w nawiązaniu przez organizacje pozarządowe kontaktów ponadgminnych i międzynarodowych poprzez udzielanie rekomendacji,

9) udzielania pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez te organizacje, których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, itp.

 

 

Rozdział VII. ZASADY WSPÓŁPRACY

 

§ 9.

Po uchwaleniu niniejszego Programu oraz uchwaleniu budżetu powiatu na 2010 r. Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych, spośród zadań uznanych za priorytetowe w 2010 r. chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób, określony w przepisach odrębnych (w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania).

 

§ 10.

1. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz kompetencje właściwego organu Powiatu.

2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia  2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. Nr 264, poz. 2207 z późn. zm.).

 

§11.

Wykaz zagadnień priorytetowych w 2010 r. nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność organizacji, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.

 

§ 12.

Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, np. przez organy administracji publicznej. Przy rozpatrzeniu takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

 

Rozdział VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 13.

1. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa Rady Powiatu na 2010 r.

3. Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Powiat Węgrowski.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Magdalena Dąbkowska
Wytworzył informację:Wydział OS, Wydział KPT
Data wytworzenia informacji:2010-01-04 15:19:42
Data utworzenia:2010-01-04 15:19:42
Data modyfikacji:2010-01-04 15:22:52
Liczba wyświetleń:792