Uchwała Nr XXVIII/190/05 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 11 października 2005 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na wydatki nie znajdujące pokrycia w budżecie powiatu na 2005 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Węgrowskiego postanawia, co następuje:

§ 1

1. Zaciągnąć zobowiązanie na sfinansowanie wykonania zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 36103 Jasiorówka-Brzuza-Sadowne od km 3+750 do km 13+150 wraz z mostem  na rzece Ugoszcz", którego uregulowanie zostanie zaplanowane w budżecie powiatu na 2006 r.

2. Zadanie. o którym mowa w ust. 1 będzie realizowane przy założeniu, że 75% wartości zadania, zostanie zrefinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Planu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 2

Kwota zobowiązania, o której mowa w § 1 nie może przewyższać 6.829.041 zł (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści jeden złotych).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Węgrowskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Michał Dębiec
Wytworzył informację:Irena Paprocka
Data wytworzenia informacji:2007-01-07 01:33:13
Data utworzenia:2007-01-07 01:33:13
Data modyfikacji:2007-01-07 01:33:13
Liczba wyświetleń:564