Sprawozdanie Nr 6/09 z pracy Zarządu Powiatu Węgrowskiego za okres 25 września – 30 października 2009 r.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu Węgrowskiego odbył 5 posiedzeń, na których podjęte zostały następujące uchwały i ustalenia:

W dniu 2 października 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zmiany Uchwały nr XXIX/234/09 z dn. 15 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/222/09 z dn./ 20 maja 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/205/09 z dn. 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku szkolnego w Miedznie w zakresie docieplenia ścian oraz wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych”;
b) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
2. zatwierdził porządek obrad XXXII sesji Rady Powiatu;
3. zatwierdził aneks do umowy z firmą „PLANETA” Sp. z o.o. w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Sadowne.

W dniu 6 października 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale nr XXIII/188/08 z dn. 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizacje projektu finansowanego z EFS pn „Korzystam z szansy” – projekt powiatu węgrowskiego dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych;
2. podjął uchwałę w sprawie umorzenia należności SP ZOZ w Węgrowie za świadczone usługi medyczne;
3. wyraził zgodę na zwiększenie w 2010 r. do 9,50 zł/ha kosztów nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa;
4. podjął decyzję o przeznaczeniu z PFOŚiGW kwoty 3 tys. zł dla Zarządu Okręgu PZW w Siedlcach na dofinansowanie działań mających na celu przywrócenie ichtiofauny do stanu sprzed przyduchy (na zarybianie rzek na obszarze powiatu węgrowskiego) oraz kwoty 3 tys. zł dla Zarządu Koła nr 28 PZW o dofinansowanie zakupu narybku do zarybienia rzeki Liwiec;
5. wyraził zgodę na usunięcie drzew na działce przy ul. Dolnej w Łochowie, stanowiącej współwłasność powiatu węgrowskiego;
6. wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty 1 tys. zł na zakup osprzętowienia do radiotelefonu użyczonego KP PSP przez RE Sokołów Podlaski;
7. zatwierdził umowę z Biurem Usług Geodezyjnych w Siedlcach dotyczącą podziału działki nr 494 położonej w obrębie Orzełek Gm. Sadowne;
8. ustalił termin i miejsce organizacji Powiatowego Dnia KEN oraz przyznał Nagrody Starosty z okazji Dnia KEN;
9. przyjął kryteria ustalania wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół;
10. zaakceptował ofertę współdziałania z gminami Kosów Lacki i Ceranów w zakresie współfinansowania PODN w Węgrowie realizującego doradztwo metodyczne dla w/w gmin;
11. wyraził zgodę na udział reprezentantów powiatu węgrowskiego w Mistrzostwach Polski Powiatów w Brydżu Sportowym 2009;
12. wyraził zgodę na objęciem honorowego patronatu Starosty Węgrowskiego i ufundowanie nagród dla zwycięzców Mistrzostw Polski w Długodystansowym Biegu na Orientację;
13. postanowił dokonać zwiększenia planu finansowego ZSP w Węgrowie o kwotę 884 zł na realizację zadania: wymiana podłogi w sali gimnastycznej przy budynku głównym Zespołu;
14. rozpatrzył wniosek MKS „Czarni” Węgrów o wsparcie finansowe w związku z jubileuszem 65-lecia Klubu i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 1 tys. zł;
15. podjął decyzję o zakupie15 egzemplarzy „Kroniki Sportu Polskiego” najlepszym szkołom rywalizującym w ramach realizacji kalendarza imprez sportowych 2008/2009;
16. wyraził zgodę na przyznanie 4 godzin w tygodniu nauczania indywidualnego dla uczennicy LO w Łochowie;
17. zatwierdził dwie grupy kursowe: sprzedawca II°. mechanik pojazdów samochodowych II° realizowanych w ZSP w Węgrowie.

W dniu 9 października 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/235/09 z dn. 15 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/206/09 z dn. 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku dydaktycznego ZSP w Sadownem wraz ze zmianą pokrycia dachowego i przebudową wejścia głównego”;
2. zatwierdził autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
3. podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia projektu „Korzystam z szansy”;
4. zatwierdził umowę z Gminą Łochów w sprawie realizacji zadania „Remont i zakup wyposażenia dla pomieszczeń administracyjnych LO im. Marii Sadzewiczowej w Łochowie”;
5. wyraził zgodę na zapewnienie noclegu dla uczestników obchodów 330. rocznicy budowy drewnianego kościoła ewangelicko – augsburskiego w Węgrowie;
6. zatwierdził nauczanie indywidualne dla ucznia LO w Łochowie.

W dniu 15 października 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w statucie powiatu węgrowskiego;
2. rozpatrzył wniosek o dofinansowanie III Otwartego Turnieju Andrzejkowego Zespołów Cheerleaders o Puchar Burmistrza Łochowa i Starosty Węgrowskiego i postanowił przeznaczyć na ten cel kwotę 2 tys. zł;
3. postanowił przeznaczyć kwotę 700 zł na zakup nagród dla zwycięzców V Halowego Turnieju Piłki Nożnej w Łochowie;
4. przeznaczeniu kwoty 500 zł na dofinansowanie organizacji powiatowego konkursu literackiego „Pióro szuka talentu”;
5. wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 400 zł transportu darów dla Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie;
6. zatwierdził umowę z Zarządem Oddziału PTTK w Węgrowie o wsparcie realizacji zadania pn. III konkurs Mazowiecko – Podlaskiej Szopki Węgrowskiej;
7. postanowił umorzyć postępowanie  o uznanie rejonu wsi Borzychy i przyległych do wsi działek rekreacyjnych za strefę ciszy w związku z brakiem umocowania prawnego do wydania decyzji administracyjnej w w/w sprawie;
8. zatwierdził aneksy do: 
a) umowy określającej zasady współfinansowania zadania dotyczącego opracowania dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, ochrony ludności i współpracy z państwami w strefie transgranicznej”;
b) umowy z Miastem Węgrów w sprawie zasad współfinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4256W ul. Młodzieżowa – ul. Boh. Warszawy w Węgrowie w km. 0+000 – 0+296, długość odcinka 0,296 km”;
c) porozumienia z Powiatem Mińskim w sprawie określenia kosztów i ponoszenia wydatków na utrzymanie uczestników WTZ w Mińsku Maz;
9. pozytywnie zaopiniował zaliczenie do kategorii dróg gminnych ulic na terenie miejscowości Sadowne.

W dniu 20 października 2009 r. Zarząd:
1. zatwierdził projekty uchwał Rady Powiatu w sprawach:
a) zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach;
b) przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Węgrowie – stanowiącego własność powiatu;
c) zmiany uchwały Nr XXV/198/09 z dnia 19 marca 2009 r. określającej zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych przyjęte do realizacji w 2009 roku, na które przeznacza się środki PFRON;
d) przyjęcia programu współpracy powiatu węgrowskiego w roku 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
e) wyrażenia zgody i upoważnienia Zarządu Powiatu w Węgrowie do zawarcia umowy z gminami powiatu węgrowskiego: Łochów, Sadowne, Stoczek, Miedzna, Liw, Grębków, Wierzbno, Korytnica oraz Miastem Węgrów w sprawie współfinansowania zadania pn. „Zakup samochodu operacyjnego dla potrzeb KP PSP w Węgrowie”;
f) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. „Wejście na rynek pracy – możliwe dla wszystkich” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzk;
g) zmian w budżecie powiatu na 2009 r.;
2. zatwierdził informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009 będącej wykonaniem zadania określonego w art. 5a ust. 4 ustawy o systemie oświaty;
3. przyjął informacje o oświadczeniach majątkowych radnych powiatu, członków Zarządu Powiatu, sekretarza, skarbnika i innych osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty;
4. zatwierdził porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu;
5. podjął uchwałę w sprawie ustalenia dodatków motywacyjnych dla dyrektorów jednostek oświatowych i placówki opiekuńczo – wychowawczej;
6. zatwierdził umowę z Gminą Łochów w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół w Ostrówku”;
7. zatwierdził wniosek zbiorczy o zmianę w pozycjach w planie finansowym.


 

Dodatkowe informacje
Wprowadził informację:Marta Brzezik
Wytworzył informację:Marta Brzezik
Data wytworzenia informacji:2009-11-05 08:37:38
Data utworzenia:2009-11-05 08:37:38
Data modyfikacji:2009-11-05 08:39:54
Liczba wyświetleń:547